nkysdb: 共著者関連データベース

ABE Yoshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ABE Yoshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: ABE Yoshi

  2: IMAI Kentaro, IMAMURA Fumihiko, SUPPASRI Anawat

  1: ABE Ikuo, AZUMAI Yusuke, FUKASAWA Yoshinobu, FUKUTANI Yo, FUTAMI Tsuyoshi, GOTO Kazuhisa, HADA Yasunori, HARADA Kenji, HASEGAWA Yohei, HAYASHI Yutaka, HIRAKAWA Kazuomi, HIRATA Kenji, KAMATAKI Takanobu, KAMIKAWA Akiyasu, KAWATA Yoshiaki, KOBAYASHI Masaki, KOSHIMURA Shunichi, KURI Miwa, MAS Erick, MASAKA Seiichi, MATSUTOMI Hideo, MUHARI Abdul, MURAKAMI Hitoshi, NAMEGAWA Yuichi, NANAYAMA Futoshi, NISHIMURA Yuichi, ONO Yuichi, SHIGA Toru, SHINDOU Kazuya, SUGAWARA Daisuke, TAKAHASHI Tomoyuki, TANIOKA Yuichiro, YOSHIKAWA Akifumi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2004: Tsunami run up heights of the 2003 Tokachi oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Suggestions for coastal zone reconstruction based on vulnerability data obtained from the 2011 Japan tsunami (HDS05 03) [Net] [Bib]

  2014: 2011 Great East Japan Earthquake, Sendai Plain Field Guidebook [Net] [Bib]

About this page: