nkysdb: 共著者関連データベース

YOSHIKAWA Akifumi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YOSHIKAWA Akifumi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: YOSHIKAWA Akifumi

    1: ABE Ikuo, ABE Yoshi, ARAO Kimio, AZUMAI Yusuke, FUKASAWA Yoshinobu, HADA Yasunori, HARADA Kenji, HASEGAWA Yohei, HAYASHI Yutaka, HIRAKAWA Kazuomi, HIRATA Kenji, IMAI Kentaro, IMAMURA Fumihiko, KAMATAKI Takanobu, KAMIKAWA Akiyasu, KAWATA Yoshiaki, KOBAYASHI Masaki, KOSHIMURA Shunichi, MASAKA Seiichi, MATSUTOMI Hideo, MURAKI Hiroaki, NAMEGAWA Yuichi, NANAYAMA Futoshi, NISHIMURA Yuichi, SHIGA Toru, SHINDOU Kazuya, TAKAHASHI Tomoyuki, TANIOKA Yuichiro, UEMATSU Mitsuo, UNO Itsushi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2002: Transport of mineral and anthropogenic aerosols during a Kosa event over East Asia [Net] [Bib]

    2004: Tsunami run up heights of the 2003 Tokachi oki earthquake [Net] [Bib]

About this page: