nkysdb: 共著者関連データベース

SHINBO Takashi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SHINBO Takashi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: MACHIDA Yuya, SHINBO Takashi, SHINOHARA Masanao, YAMADA Tomoaki

  2: HINO Ryota, HIRATA Kenji, ITO Yoshihiro, KODAIRA Shuichi, MOCHIZUKI Kimihiro, MURAI Yoshio, NAKAHIGASHI Kazuo, OBANA Koichiro, SAKAI Shin'ichi, SATO Toshinori, SHIOBARA Hajime, TAKAHASHI Narumi, UEHIRA Kenji, YAKIWARA Hiroshi

  1: AZUMA Ryusuke, HIRATA Naoshi, ISSE Takehi, IWASAKI Takaya, IWASAKi Takaya, KAIHO Yuka, KANAZAWA Toshihiko, KANEDA Yoshiyuki, MIYAMACHI Hiroki, NO Tetsuo, OBARA Kazushige, TSUSHIMA Hiroaki, YOSHIKAWA Sumio


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2014: New compact ocean bottom cabled seismometer system deployed in the Japan Sea [Net] [Bib]

About this page: