nkysdb: 共著者関連データベース

UEHIRA Kenji 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "UEHIRA Kenji")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  63: UEHIRA Kenji

  32: SHIMIZU Hiroshi, SHINOHARA Masanao

  27: YAMADA Tomoaki

  26: KANAZAWA Toshihiko

  25: MATSUMOTO Satoshi

  24: HINO Ryota

  22: MATSUSHIMA Takeshi

  21: MOCHIZUKI Kimihiro

  19: NAKAHIGASHI Kazuo

  12: KANEDA Yoshiyuki

  11: ITO Yoshihiro

  10: IIO Yoshihisa, MATSUWO Norimichi, SATO Toshinori

  9: HIRATA Naoshi, SHIOBARA Hajime, TAKANAMI Tetsuo

  8: KODAIRA Shuichi, MURAI Yoshio, NISHINO Minoru, UMAKOSHI Kodo

  7: MIYAMACHI Hiroki, SAKAI Shin'ichi, TAKAHASHI Narumi

  6: MACHIDA Yuya, OBANA Koichiro, SAIGA Atsushi, WATANABE Atsushi, YAKIWARA Hiroshi

  5: IWASAKI Takaya, KOHNO Yuhki, KUWANO Asako, OKADA Tomomi, SHIBUTANI Takuo, SUZUKI Kensuke, TANAKA Masayuki, YAMAMOTO Yojiro

  4: ENESCU Bogdan, FUJIE Gou, GOTO Kazuhiko, TAKAHASHI Hiroaki

  3: AOKI Gen, KATAO Hiroshi, MIKADA Hitoshi, MIURA Seiichi, MURAKOSHI Takumi, NAKAO Shigeru, NO Tetsuo, ONISHI Masazumi, SATO Takeshi, SHINBO Takashi, SUYEHIRO Kiyoshi, SUZUKI Sadaomi, TAKENAKA Hiroshi, UCHIDA Kazunari, UENO Tomotake, WATANABE Tomoki

  2: ARAKI Ei'ichiro, ARAKI Eiichiro, HIRATA Kenji, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, ITO Aki, KAME Nobuki, KASAHARA Junzo, KATO Aitaro, KOBAYASHI Reiji, KOHNO Yuki, MIURA Ryo, NAKAMURA Mikako, NAKAMURA Yasuyuki, NAKATA Shunichi, OBARA Kazushige, SAKAI Shinichi, SUGIOKA Hiroko, UCHIDA Naoki, UHIRA Kouichi, YAGI Takeo, YAMASHITA Yusuke, YAMAZAKI Akira

  1: AKUHARA Takeshi, AMAMIYA Shin'ichiro, AZUMA Ryosuke, AZUMA Ryousuke, AZUMA Ryusuke, CHIKURA Hiromi, FUJIMOTO Hiromi, GODA Masaji, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HASHIMOTO Shin'ichi, HASHIMOTO Shinichi, HINO Ryouta GODA Msaji, HIRANO Norio, HIRANO Syuichiro, HIRAO Shuichiro, HIROSE Issei, HORI Mio, ICHIJO Kazuhiro, ICHIYANAGI Masayoshi, ISSE Takehi, ITO Kiyoshi, IWAKIRI Kazuhiro, IWASAKi Takaya, KAIHO Yuka, KANO Yasuyuki, KONO Akihiro, KORENAGA Masahiro, KORENAGA Masayuki, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takuto, MAMADA Yutaka, MATSUMOTO Kaoru, MIYAWAKI Masatoshi, MIYAZAKI Masahiro, MIYAZAWA Masatoshi, MORI Jim, MURAI Yoshi, NAKAMOTO Manami, NISHIGAMI Kin'ya, OHMI Shiro, PARITHUSTA Rizkita, SAITO Masaki, SATO Atsushi, SATO Hiroshi, SATO Takesi, SIMIZU Hiroshi, TAHARA Michitaka, TAKEDA Naoto, TAKEUCHI Fumiaki, TATSUMI Ken'ichi, TSUSHIMA Hiroaki, UHIRA Kohichi, URABE Taku, WADA Hiroo, YONESHIMA Shinji, YOSHIKAWA Sumio, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1995: The Upper Boundary of the Philippine Sea Plate beneath Eastern Kanto Region Estimated from Spatially High Dense Seismic Array [Net] [Bib]

  2001: Crustal Structure of Northenmost part of Okinawa Trough by Ocean Bottom Seismographic Observation [Net] [Bib]

  2003: Conduit Imaging for Unzen Volcano, Kyushu, Japan by Seismic Reflection Survey (V10/01A/D 015) [Net] [Bib]

  2003: Fan Shooting Reflection Profile in Unzen Volcano (V10/01A/D 011) [Net] [Bib]

  2003: Pressure Sources Beneath Unzen Volcano Inferred from Geodesic Survey (V12/01P/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Receiver Function Analysis of the Crust and Uppermost Mantle Structure beneath Kyushu, Japan (S32A 0841) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Crust and Uppermost Mantle Beneath Kyushu, Japan as Inferred from Receiver Function Analysis (SS03/08A/D 100) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Middle Japan Trench Subduction Zone by Airgun OBS Experiment (SS03/08A/D 120) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Middle Japan Trench Subduction Zone by Airgun OBS Experiment (T52B 0252) [Net] [Bib]

  2003: Seismicity in Hyuga Nada by Temporary Seismological Observation Both of Sea and Land Area (SS03/08A/D 017) [Net] [Bib]

  2003: Seismological Study on the Magma Ascent Path of Unzen Volcano (V10/01P/A01 006) [Net] [Bib]

  2004: Aftershock observation of the 2003 Tokachi oki earthquake by using dense ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2005: 2004年新潟県中越地震(Mw6.6)の早期余震活動解析(C045) [Net] [Bib]
  Detailed analysis of the Early Aftershock Activity of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake (Mw6.6) (C045) [Net] [Bib]

  2005: Aftershock distribution of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake derived from a combined analysis of temporary online observations and permanent observations [Net] [Bib]

  2005: Imaging of S wave reflectors in and around the hypocentral area of the 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake (M6.8) [Net] [Bib]

  2005: Imaging of the surbsurface structure and magma feeding system of Unzen Volcano [Net] [Bib]

  2005: Three dimensional velocity structure around aftershock area of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake (M6.8) by the Double Differece tomography [Net] [Bib]

  2006: (2) Imaging of S wave reflectors in and around the hypocentral area of the 2004 Niigata ken Chuetsu Earthquake (M6.8) [Net] [Bib]

  2006: 3D P wave velocity structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0) in the margin of the Kuril trench(T51C 1544) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by ocean bottom seismographic data(T21A 0398) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Attenuation Structure of P Wave in the Aftershock Area of the 2005 West off Fukuoka Prefecture Earthquake (M7.0)(S53B 1341) [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2006: Shear wave polarization anisotropy in and around the focal region of the 2005 West off Fukuoka Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: Spatial distribution of static stress drops for aftershocks of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2007: Crustal Velocity Structure beneath Unzen volcano(11 P 20) [Net] [Bib]

  2007: Determining 3D Attenuation Structure beneath Kyushu, Japan exerting Waveform Spectra of Microearthquakes(2)(C31 05) [Net] [Bib]

  2007: FEM Modeling for Magma Chamber of Unzen Volcano Causing 1990 1995 Eruption Inferred from Seismic and Ground Deformation Data(V11A 0367) [Net] [Bib]

  2007: Focal mechanism distribution of main and after shock of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by using radiation pattern of P and S wave(T53A 1111) [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneous structure in and around 2005 West off Fukuoka Earthquake inferred from dense seismic observation(S31A 0202) [Net] [Bib]

  2007: Monitoring of Magma Re accumulation Process After the 1990 1995 Eruption of Unzen Volcano(12 P 85) [Net] [Bib]

  2007: Seismic Reflection Survey of the Crustal Structure beneath Unzen Volcano, Kyushu, Japan(11 P 14) [Net] [Bib]

  2008: A magma chamber model beneath Unzen Volcano inferred from geodetic and seismic data using FEM (X4 006) [Net] [Bib]

  2008: A preliminary model for stress field in the west part of Beppu Shimabara graden (X4 040) [Net] [Bib]

  2008: Aftershock observation of the Noto Hanto earthquake in 2007 using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2008: Comparison Between Aftershock Distribution and Interplate Slip by Using OBSs Observation Data of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) (S52A 01) [Net] [Bib]

  2008: Microearthquake seismicity and focal mechanisms of the west off Kyushu, Japan (the northern part of Okinawa trough), derived from Ocean Bottom Seismometer data (X2 023) [Net] [Bib]

  2008: Precise aftershock distribution of the 2007 Chuetsu oki Earthquake obtained by using an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activity and Stress Field in Hyuga nada Region, Southwest Japan, Revealed by Ocean Bottom Observations (S35A 01) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Velocity Structure of Subducting Pacific Ocean Slab Near Japan Trench Deduced by Airgun OBS Surveys (U51C 07) [Net] [Bib]

  2008: Spatial Heterogeneity of the Mantle Wedge Structure Corresponding to Interplate Coupling in NE Japan Forearc Region (U53A 0054) [Net] [Bib]

  2008: Spatial heterogeneity of the mantle wedge structure and interplate coupling in the NE Japan forearc region [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure in the crust and upper mantle under the Kyushu area (X4 039) [Net] [Bib]

  2009: Development of a distributed backup system and a recovery system for telemetric seismic data [Net] [Bib]

  2009: Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

  2010: Seismic characteristics around the fault segment boundary of historical great earthquakes along the Nankai Trough revealed by repeated long term OBS observations [Net] [Bib]

  2010: Velocity structure in the crust beneath the Kyushu area [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2012: Modeling heterogeneous deviatoric stress field around the hypocentral area of the 2005 Fukuoka earthquake (M7.0) by spatially distributed moment tensors [Net] [Bib]

  2012: P wave velocity structure in the southernmost source region of the 2011 Tohoku earthquakes, off the Boso Peninsula, deduced by an ocean bottom seismographic survey [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2012: Seismic reflection survey of the crustal structure beneath Unzen volcano, Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Along trench structural variation and seismic coupling in the northern Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2013: Segmentation of the Vp/Vs ratio and low frequency earthquake distribution around the fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes [Net] [Bib]

  2013: Seismic structure of the extended continental crust in the Yamato Basin, Japan Sea, from ocean bottom seismometer survey [Net] [Bib]

  2013: Short term spatial change in a volcanic tremor source during the 2011 Kirishima eruption [Net] [Bib]

  2015: Deep slab dehydration and large scale upwelling flow in the upper mantle beneath the Japan Sea [Net] [Bib]

  2015: Successive estimation of a tsunami wavefield without earthquake source data: A data assimilation approach toward real time tsunami forecasting [Net] [Bib]

  2017: Geometry and spatial variations of seismic reflection intensity of the upper surface of the Philippine Sea plate off the Boso Peninsula, Japan [Net] [Bib]

About this page: