nkysdb: 共著者関連データベース

UCHIDA Kazunari 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "UCHIDA Kazunari")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  4: SHIMIZU Hiroshi, UCHIDA Kazunari

  3: KANAZAWA Toshihiko, MATSUWO Norimichi, MIYAMACHI Hiroki, UEHIRA Kenji, YAMADA Tomoaki

  2: GOTO Kazuhiko, IIO Yoshihisa, NAKAHIGASHI Kazuo, OKADA Tomomi, SHINOHARA Masanao, TAKAHASHI Hiroaki, UMAKOSHI Kodo, YAKIWARA Hiroshi

  1: ENESCU Bogdan, GODA Masaji, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Syuichiro, HIRAO Shuichiro, HIRATA Naoshi, HORI Mio, ICHIYANAGI Masayoshi, IWASAKI Takaya, KAME Nobuki, KATAO Hiroshi, KOBAYASHI Reiji, KOHNO Yuhki, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, NAKAO Shigeru, SAIGA Atsushi, SAITO Masaki, TAKAMURA Nami, UCHIDA Naoki, UENO Tomotake, URABE Taku, WATANABE Atsushi, YAGI Takeo, YAMASHITA Yusuke


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2005: Seismicity during the growth of a dacite lava dome at Unzen Volcano, Japan [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2008: Microearthquake seismicity and focal mechanisms of the west off Kyushu, Japan (the northern part of Okinawa trough), derived from Ocean Bottom Seismometer data (X2 023) [Net] [Bib]

About this page: