nkysdb: 共著者関連データベース

ICHIYANAGI Masayoshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ICHIYANAGI Masayoshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  22: ICHIYANAGI Masayoshi

  12: TAKAHASHI Hiroaki

  10: KASAHARA Minoru

  6: SASATANI Tsutomu

  5: HONDA Ryo, YAMAGUCHI Teruhiro

  4: KATSUMATA Kei

  3: MAEDA Takahiro, MATSUSHIMA Takeshi, MIYAMACHI Hiroki, OKAZAKI Noritoshi, SHIGEFUJI Michiko, TAKADA Masamitsu, TAKAI Nobuo

  2: BIJUKCHHEN Subeg, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRATA Kenji, HIRATA Naoshi, IIO Yoshihisa, IVASCHENKO Alexei, IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KIKUCHI Masayuki, KIM Chun-Un, KOHNO Yuhki, MATSUMOTO Satoshi, MIYAMURA Jun'ichi, MOTOYA Yoshinobu, NAKAO Shigeru, OKADA Tomomi, OKAYAMA Muneo, SEN Rak-Se, TAKAHASHI Ryo, TATEVOSSIAN Ruben, UENO Tomotake

  1: AOYAMA Hiroshi, ASANO Youichi, BAE Hyung-Sub, BIJUKCHHEN Subeg Man, DHITAL Megh Raj, DOI Issei, DOKE Ryosuke, ENESCU Bogdan, FUKUSHIMA Yo, GOTO Kazuhiko, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Isao, HASHIMOTO Manabu, HASHIMOTO Shin'ichi, HAYASHI Aiko, HIRANO Norio, HIRANO Syuichiro, HIROSE Tetsuya, HIROSE Wataru, HORI Mio, HORI Shuichiro, HORIUCHI Shigeki, HOSO Yoshinobu, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IMANISHI Kazutoshi, ISHIKAWA Haruyoshi, ITO Kiyoshi, IWASHITA Satoshi, KAME Nobuki, KANAMORI Hiroo, KATO Aitaro, KIM So Gu, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takuto, MAEKAWA Tokumitsu, MATSUBARA Makoto, MATSUWO Norimichi, MATSUZAWA Takanori, MIKADA Hitoshi, MISONOU Kazuyoshi, MIYAZAWA Masatoshi, MORI Hitoshi Y., MORITA Shigehiko, MORIYA Takeo, NAKAGAWA Mitsuhiro, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Kajuro, NAKAYAMA Takashi, NEGISHI Hiroaki, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Shunta, OBARA Kazushige, OHMI Shiro, OHYA Fumio, OKADA Hiromu, OKUDA Takashi, ONIZAWA Shin'ya, ONOUE Kensuke, OSHIMA Hiromitsu, OTSUKA Riyo, RAJAURE Sudhir, SACKS I. Selwyn, SAIGA Atsushi, SAITO Masaki, SAKAI Shinichi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SHIBARA Tomo, SHIMIZU Hiroshi, SHINOHARA Masanao, SNOKE J. Arthur, STRAKHOV V., SUETSUGU Daisuke, SUGAYA Katsunori, SUGIMURA Yokito, SUZUKI Atsuo, SUZUKI Syuichi, SUZUKI Yoshihisa, TAKAHASHI Kosei, TAKANAMI Tetsuo, TAKEDA Tetsuya, TAKEUCHI Akira, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, UCHIDA Kazunari, UCHIDA Naoki, UEHIRA Kenji, URABE Taku, WADA Hiroo, WATANABE Atsushi, WATANABE Tomoki, YAGI Takeo, YAKIWARA Hiroshi, YAMADA Tomoaki, YAMANAKA Yoshiko, YOSHIDA Kunikazu, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1996: Seismic Quiescence before the Hokkaido Toho Oki Earthquake of October 4, 1994 [Net] [Bib]

  1999: The May 27, 1995 Mw=7.0 Sakhalin Earthquake: Source Process of the Main Shock and Aftershock Activity [Net] [Bib]

  2001: Three dimensional Seismic Velocity Structure around Usu Volcano, Japan [Net] [Bib]

  2003: Assesment of Seismic Potential Beneath Sapporo City and On Going Action Plan for Reduction of Seismic Disaster (SW04/09P/A13 014) [Net] [Bib]

  2003: High Intra Slab Seismic Activity and Horizontal Slab Tearing in Southwestern Kuril Trench (SS03/08A/D 007) [Net] [Bib]

  2003: Large Earthquakes in Hokkaido and the Complex Geodynamics on the Continental Margin (JSS01/30A/D 025) [Net] [Bib]

  2004: Study of Magma Body Changes and Volcanic Activities in Mt. Usu and Tokachi dake Using a State of the art Local Tomography Technique(B089) [Net] [Bib]

  2004: The 27 May 1995 Ms 7.6 Northern Sakhalin Earthquake: An Earthquake on an Uncertain Plate Boundary [Net] [Bib]

  2005: Volcanic inflation of Mount Hokkaido Komagatake, Japan, determined from a dense GPS array [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Postseismic deformation following the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M7.0) derived by GPS observation [Net] [Bib]

  2006: Seismological monitoring on the 2003 Tokachi oki earthquake, derived from off Kushiro permanent cabled OBSs and land based observations [Net] [Bib]

  2008: Mantle discontinuity depths beneath the Russian Far East as determined by Japan Russia cooperative broadband network (D22 04) [Net] [Bib]

  2008: Postseismic displacements following the Noto peninsula earthquake detected by dense GPS observation [Net] [Bib]

  2008: Source parameters of the 2007 Noto Hanto earthquake sequence derived from strong motion records at temporary and permanent stations [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2013: Gravity change and crustal deformation in active Tokachi dake volcano, Hokkaido, Japan(4D P18) [Net] [Bib]

  2013: Modeling of a non eruptive volcanic deflation with strong earthquake swarm by integrated observation data in Meakan dake, Hokkaido, Japan(4D O16) [Net] [Bib]

  2013: Seismic swarm activity in Maruyama volcano, Hokkaido, Japan(2A P5) [Net] [Bib]

  2015: Strong Motion Records of Aftershocks of 2015 Gorkha, Nepal Earthquake (S15 P03) [Net] [Bib]

  2016: 1 D SIMULATION OF LONG PERIOD GROUND MOTIONS IN THE KATHMANDU VALLEY DURING MEDIUM AND LARGE EARTHQUAKES (SSS28 P14) [Net] [Bib]

  2017: Characteristics of Near Fault Strong Ground Motion in the Kathmandu Valley during the 2015 Gorkha Nepal earthquake (SCG70 05) [Net] [Bib]

About this page: