nkysdb: 共著者関連データベース

ONIZAWA Shin'ya 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ONIZAWA Shin'ya")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  18: ONIZAWA Shin'ya

  6: MORI Takehiko, OSHIMA Hiromitsu

  4: AOYAMA Hiroshi

  3: MAEKAWA Tokumitsu, MORI Hitoshi Y., OGAWA Yasuo, SUZUKI Atsuo, TAKAGI Akimichi, YAMAMOTO Tetsuya

  2: HASE Hideaki, HIRABAYASHI Jun-ichi, HONKURA Yoshimori, ISHIDO Tsuneo, KAZAHAYA Kohei, KOKUBO Kazuya, MAKINO Masahiko, MATSUSHIMA Nobuo, MATSUWO Norimichi, MIYAMACHI Hiroki, MIYASHITA Makoto, MORI Toshiya, NISHI Yuji, NURHASAN, OHWADA Michiko, OIKAWA Jun, OKADA Hiromu, SHIMBORI Toshiki, TAIRA Taka'aki, TAKAKURA Shinichi, TANK S. Bulent, TSUTSUI Tomoki, UJIHARA Naoto, YAMAMOTO Keigo, YAMASATO Hitoshi

  1: ANDO Shinobu, FUJIWARA Kenji, FUKUI Keiichi, HASHIMOTO Akihiro, HASHIMOTO Takeshi, ICHIYANAGI Masayoshi, KAGESAWA Hiroaki, KAZAHAYA Ryunosuke, KITAGAWA Sadayuki, KOBAYASHI Tomokadu, MATSUSHIMA Takeshi, MIKADA Hiroshi, NAGAI Masashi, NOGAMI Kenji, OHMINATO Takao, SAKAI Takayuki, SAKASHITA Shikou, SAWADA Takehiko, SHIGA Toru, SHUTO Tomoaki, TAMEGURI Takeshi, TANADA Toshikazu, TANAKA Satoru, UEDA Yoshihiro, UKAWA Motoo, UVSEAG, WATANABE Hidefumi, YAMAZAKI Akira, YOMOGIDA Kiyoshi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2001: Three dimensional Seismic Velocity Structure around Usu Volcano, Japan [Net] [Bib]

  2002: A method for simultaneous velocity and density inversion and its application to exploration of subsurface structure beneath Izu Oshima volcano, Japan [Net] [Bib]

  2003: Attenuation Structure around Mt. Usu Volcano, Japan, by a Dense Seismic Observation (JSV04/01P/D 018) [Net] [Bib]

  2003: Precursory Earthquake Hypocenters of the 2000 Eruption of Usu Volcano, Japan, Determined for the Three Dimensional Velocity Structure (V11/03P/D 018) [Net] [Bib]

  2006: Audio magnetotelluric profiling of Kusatsu Shirane volcano and its implications for hydrothermal system [Net] [Bib]

  2006: Two electrical conductors beneath Kusatsu Shirane volcano, Japan, imaged by audiomagnetotellurics, and their implications for the hydrothermal system [Net] [Bib]

  2007: Hydrothermal System in Izu Oshima Volcano as inferred from Self potential Measurements(12 P 33) [Net] [Bib]

  2007: Monitoring of Sulfur Dioxide Flux from Asama Volcano, Japan(12 P 53) [Net] [Bib]

  2007: P wave velocity structure of Usu volcano: Implication of structural controls on magma movements and eruption locations [Net] [Bib]

  2008: Hydrothermal systems of Izu Oshima volcano, Central Japan, inferred from AMT and SP surveys [Net] [Bib]

  2009: Basement structure of Hokkaido Komagatake Volcano, Japan, as revealed by artificial seismic survey [Net] [Bib]

  2009: Inter eruptive volcanism at Usu volcano: Micro earthquakes and dome subsidence [Net] [Bib]

  2013: Balloon borne Observation of Volcanic Ash from Shinmoe dake (Kirishima) Volcano in March 2011(2E P21) [Net] [Bib]

  2013: Behavior of fluorine and chlorine in the volcanic ash of the 2004 eruption of Asama volcano, Japan(1A P35) [Net] [Bib]

  2013: Ground deformation of Izu Oshima volcano in magma accumulation period(2F P16) [Net] [Bib]

  2013: MaGCAP V: Windows based software to analyze ground deformation and geomagnetic change in volcanic areas(2C P8) [Net] [Bib]

  2013: Pressure source inferred from long term volcanic deformation observed by GPS in Izu Oshima(2C P9) [Net] [Bib]

  2013: Sulfur dioxide emissions related to volcanic activity at Asama volcano, Japan [Net] [Bib]

About this page: