nkysdb: 共著者関連データベース

SAKAI Shinichi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SAKAI Shinichi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  20: SAKAI Shinichi

  12: KANAZAWA Toshihiko

  10: HIRATA Naoshi, IWASAKI Takaya, KATO Aitaro

  9: IIDAKA Takashi

  8: KURASHIMO Eiji

  7: IGARASHI Toshihiro

  4: NAKAMICHI Haruhisa, SHINOHARA Masanao, YAMADA Tomoaki

  3: KOSUGA Masahiro, OKADA Tomomi, SHIOBARA Hajime, TAKAHASHI Hiroaki, TANIOKA Yuichiro, UKAWA Motoo, YAMANAKA Yoshiko

  2: ASANO Youichi, HINO Ryota, KATAO Hiroshi, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MIYAMACHI Hiroki, MOCHIZUKI Kimihiro, OBARA Kazushige, OKUDA Takashi, SAIGA Atsushi, SHIMIZU Hiroshi, SUYEHIRO Kiyoshi, TAKEDA Tetsuya, TSUMURA Noriko, TSUSHIMA Hiroaki, UEHIRA Kenji

  1: ABE Susumu, ARAKI Eiichiro, DOI Issei, FUJII Naoyuki, FUJITA Eisuke, GOTO Kazuhiko, GUSMAN Aditya, GUSMAN Aditya Riadi, Group for aftershock Observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock Observation of 2007 Noto Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Noto Hanto Earthquake, HANADA Rui, HASEGAWA Akira, HAYASHI Aiko, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Norio, HIROSE Tetsuya, HIRTA Naoshi, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, HORIKAWA Shinichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, IRWAN Meilano, ITO Kiyoshi, KANEDA Yoshiyuki, KATO Naoko, KATSUMATA Kei, KAWAI Koji, KAWAMURA Tomonori, KAWANAKA Taku, KIMATA Fumiaki, KONO Toshio, KOSHIYA Shin, KUBO Atsuki, MACHIDA Yuya, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MAEDA Yuta, MATSUBARA Makoto, MATSUZAWA Takanori, MIKADA Hitoshi, MIYAMACH Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, MOGI Taro, MORITA Yuichi, MURAI Yoshio, MUROTANI Satoko, NAGAI Satoru, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAJIMA Junichi, NAKAO Shigeo, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, NISHINO Minoru, NODA Masaru, NODA Shunta, OHKURA Takahiro, OHMI Shiro, OKUBO Makoto, SAKA Mamoru, SANO Osamu, SATO Fumiaki, SATO Hiroshi, SATO Takeshi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SERIZAWA Masato, SHITO Azusa, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAKAGI Akimichi, TAKAHASHI Narumi, TAKANAMI Tetsuo, TANAKA Keisuke, TERAKAWA Toshiko, UENO Tomotake, UHIRA Kohichi, UMINO Norihito, UTADA Hisashi, WADA Hiroo, WATAHIKI Fumiko, WATANABE Hidehumi, WATANABE Tomoki, YAGI Takeo, YAMADA Takuji, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAZAKI Katsuyuki, YOSHIMI Masayuki, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1998: Teleseismic and Local Tsunamis Observed by Ocean Bottom Tsunami Measurement off Northeastern Japan (S41C 2) [Net] [Bib]

  2003: Precise Hypocenter Location of Low and High Frequency Earthquakes Beneath Mt. Fuji, Japan (V52B 0428) [Net] [Bib]

  2003: Rapid ground deformation of the Miyakejima volcano on 26 27 June 2000 detected by kinematic GPS analysis [Net] [Bib]

  2004: Precise hypocenter locations of midcrustal low frequency earthquakes beneath Mt. Fuji, Japan [Net] [Bib]

  2005: Imaging the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake and the evolution of a seismogenic thrust related fold [Net] [Bib]

  2005: Short term spatiotemporal variations in the aftershock sequence of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: 3D P wave velocity structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0) in the margin of the Kuril trench(T51C 1544) [Net] [Bib]

  2007: Complex fault system of recent earthquakes in Central Japan by dense seismic observations(S31A 0205) [Net] [Bib]

  2008: An Innovation targeting a Dense Ocean Bottom Seismic Monitoring Network IP enables 40 Earthquake Observatory nodes (C32 05) [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Imaging heterogeneous velocity structures and complex aftershock distributions in the source region of the 2007 Niigataken Chuets oki Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional velocity structure in the source region of the Noto Hanto Earthquake in 2007 imaged by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2009: Reactivation of ancient rift systems triggers devastating intraplate earthquakes [Net] [Bib]

  2010: Non volcanic seismic swarms triggered by circulating fluids and pressure fluctuations above a solidfied diorite intrusion [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2012: Source model of the 2011 great Tohoku earthquake estimated from tsunami waveforms and crustal deformation data(SSS39 12) [Net] [Bib]

  2012: Source model of the great 2011 Tohoku earthquake estimated from tsunami waveforms and crustal deformation data [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2015: Deep slab dehydration and large scale upwelling flow in the upper mantle beneath the Japan Sea [Net] [Bib]

  2017: Seismic velocity structure in the source region of the 2016 Kumamoto earthquake sequence, Japan [Net] [Bib]

About this page: