nkysdb: 共著者関連データベース

NAKAYAMA Takashi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "NAKAYAMA Takashi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  7: NAKAYAMA Takashi

  5: HIRAHARA Satoshi, KONO Toshio

  4: HASEGAWA Akira

  3: DEMACHI Tomotsugu, HORI Shuichiro, NAKAJIMA Junichi, OKADA Tomomi, SUZUKI Syuichi, UCHIDA Naoki

  2: HONKURA Yoshimori, ICHIKI Masahiro, KAIDA Toshiki, KANDA Wataru, KOYAMA Takao, MATSUSHIMA Masaki, OGAWA Yasuo, OHTA Yusaku, TOH Hiroaki, UMINO Norihito, UYESHIMA Makoto

  1: ASANO Youcihi, ASANO Youichi, DOI Issei, GAMAGE Shantha S.N., HAYASHI Aiko, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, ICHIHARA Hiroshi, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IINUMA Takeshi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KITA Saeko, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Takanori, MATSUZAWA Toru, MIURA Satoshi, MIYAMACHI Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAMICHI Haruhisa, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIMURA Takeshi, NODA Shunta, OBARA Kazushige, OHMI Shiro, OHZONO Mako, OKUDA Takashi, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SATO Toshiya, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SHIMIZU Junpei, SUGANOMATA Junichi, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Shu'ichi, TACHIBANA Kenji, TAKAHASHI Hiroaki, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TANAKA Satoru, TSUMURA Noriko, UEKI Sadato, UENO Tomotake, WADA Hiroo, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO Mare, YAMANAKA Yoshiko, YUKUTAKE Yohei, ZHAO Dapeng


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2003: Hypocenter and focal mechanism distributions of aftershocks of July 26 2003 M6.4 northern Miyagi, NE Japan, earthquake revealed by temporary seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activities at Iwate volcano, NE Japan: Short lived Shallow Activity and Sustained Intermediate depth LF Activity (X3 041) [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Large intraslab earthquake (2011 April 7, M 7.1) after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (M9.0): Coseismic fault model based on the dense GPS network data [Net] [Bib]

  2013: A three dimensional electrical conductivity model in the subduction zone of Tohoku district, northeastern Japan(1A P2) [Net] [Bib]

  2014: Seismic velocity structure in and around the Naruko volcano, NE Japan, and its implications for volcanic and seismic activities [Net] [Bib]

  2015: Electrical image of subduction zone beneath northeastern Japan [Net] [Bib]

About this page: