nkysdb: 共著者関連データベース

KATAO Hiroshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KATAO Hiroshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  51: KATAO Hiroshi

  13: IIO Yoshihisa

  7: IWASAKI Takaya, KOSUGA Masahiro, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, SHIBUTANI Takuo

  6: HIRATA Naoshi, IIDAKA Takashi, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, YUKUTAKE Yohei

  5: HIRAMATSU Yoshihiro, OHMI Shiro, OKADA Tomomi

  4: INOKUCHI Hiroo, KANAZAWA Toshihiko, KASAHARA Junzo, KURASHIMO Eiji, MIYAMACHI Hiroki, MORINAGA Hayao, NISHIGAMI Kin'ya, TAKAHASHI Hiroaki, UENO Tomotake

  3: ENESCU Bogdan, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAMURA Mamoru, OBANA Koichiro, SHIMIZU Hiroshi, SUGAYA Katsunori, UEHIRA Kenji, YAMADA Takuji, YAMANAKA Yoshiko, YAMAZAKI Fumihito, YASKAWA Katsumi, YOSHIDA Yasuhiro

  2: ANDO Masataka, ASANO Youichi, FURUMOTO Muneyoshi, GOTO Kazuhiko, HASEGAWA Akira, HIRANO Norio, HIROSE Issei, HYODO Masayuki, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, ITO Kiyoshi, KAWANISHI Rie, KIM Kwang Ho, KOHNO Yuhki, KORESAWA Sadayuki, KUBO Atsuki, MAMADA Yutaka, MATSUBARA Makoto, MATSUDA Jun-ichi, MOCHIZUKI Kimihiro, MORI Jim, MURATA Fumiyuki, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Masaki, NAKAMURA Masao, OBARA Kazushige, OKUDA Takashi, OTOFUJI Yo-ichiro, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SATO Toshinori, SHINOHARA Masanao, SHIOBARA Hajime, TAKEDA Tetsuya, TSUMURA Noriko, UCHIDA Naoki, UMEDA Yasuhiro, URABE Taku, WADA Hiroo, ZHAO Dapeng

  1: ARAI Ryuta, DELP-87 Seismic Research Group, DOI Issei, FUJINO Hirooki, Group for the dense aftershock observations of the 2000 Western Tottori Earthquake, HASHIMOTO Shin'ichi, HAYASHI Aiko, HIGA Takeshi, HINO Ryota, HIRANO Syuichiro, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Mio, HORI Shuichiro, HORIKAWA Shinichiro, IMANISHI Kazutoshi, IRIKURA Kojiro, IWATA Takaki, Japanese University Group of Joint Seismic Observations at NKTZ, Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, Japanese University Group of the Urgent Joint Observation for the 1995 Hyogo-ken Nanbu Earthquake, KAKISHITA Takeshi, KAME Nobuki, KANO Yasuyuki, KARP B.Ya., KODAIRA Shuichi, KONG Laura S.L., KONO Toshio, KORENAGA Masahiro, KUNO Toshiyuki, MAEDA Naoki, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUWO Norimichi, MATSUZAWA Takanori, MIYAMACH Hiroki, MOCHIZUKI Masashi, MORI James, MORII Yasuhiro, MOTOYAMA Isao, MURAI Yoshio, NAGAI Naoko, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAJIMA Junichi, NAKANISHI Ayako, NAKAO Setsuro, NAKAO Shigeru, NAKAYAMA Takashi, NEMOTO Hiroo, NISHIDA Hideaki, NISHIMURA Sou, NODA Shunta, OOIDA Tooru, Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, SAGIYA Takeshi, SAITO Masaki, SAITO Susumu, SAKAI Shin'ichi, SAWADA Akihiro, SEKINE Mayumi, SEKINE Shutaro, SETO Norihiko, SHIBAZAKI Bunichiro, SHIMAMURA Hideki, SIBUTANI Takuo, SUZUKI Einoshin, SUZUKI Syuichi, TAKADA Youichiro, TAKAHASHI Masayoshi, TAKAHASHI Narumi, TAKAKI Yasuaki, TAKANAMI Tetsuo, TAKAYAMA Hiroyuki, TAKEI Naoyuki, TAKEUCHI Fumiaki, TANAKA Hitoshi, TANAKA Keisuke, TATSUMI Ken'ichi, TERAKAWA Toshiko, TOMIYAMA Natsumi, The Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at the Niigata-Kobe Tectonic Zone, The Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, The Research Group for the Joint Seismic Observations at the Nobi Area, UCHIDA Kazunari, UMINO Norihito, WATANABE Atsushi, YAGI Takeo, YAKIWARA Hiroshi, YAMADA Tomoaki, YAMAGUCHI Satoru, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO Akira, YAMANAKA Hiroshi, YASKAWA katsumi, YOSHIDA Keisuke, YOSHIKAWA Kayo, YOSHIKAWA Kohsuke


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1985: A Paleomagnetic Reconnaisance of Permian to Cretaceous Sedimentary Rocks in Southern Part of Korean Peninsula [Net] [Bib]

  1986: A Paleomagnetic Reconnaissance of Permian to Cretaceous Sedimentary Rocks in Southern Part of Korean Peninsula [Net] [Bib]

  1987: Paleomagnetism and K Ar Ages in Hiba oa Island, Marquesas, French Polynesia [Net] [Bib]

  1988: Crustal Structure of the Bonin Trough Refraction Survey on DELP 87 N S Line [Net] [Bib]

  1988: Geomagnetic Paleosecular Variation and K Ar Ages in Hiva Oa Island, Mzrquesas, French Polynesia [Net] [Bib]

  1991: Crustal Structure of the Yamato Basin, Japan Sea, from P Wave Travel Time Tomography [Net] [Bib]

  1991: Undersea Seismic Observation of 1989 Volcano Seismic Activity, off Ito, Izu Peninsula, Central Japan [Net] [Bib]

  1996: Crustal structure of the Japan Sea [Net] [Bib]

  1996: Urgent Joint Observation of Aftershocks of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake [Net] [Bib]

  1997: An Application of the Heuristic Search to the Estimation of a Seismic Velocity Structure Model Its result about the Mainshock and the Aftershocks during the first 10 hours after the 1995 Kobe Earthquake [Net] [Bib]

  1997: Detailed Mapping of Focal Mechanisms in/around the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake Rupture Zone [Net] [Bib]

  1997: Seismic observations at the Yap Islands and the northern Yap Trench [Net] [Bib]

  1999: Aftershock Observation for South off Ishigaki Is. (Southeast off Taiwan) Earthquake (1998/5/4) by OBS [Net] [Bib]

  1999: Report on RN98 cruise by T/S Nagasaki Maru in the area around the southern Ryukyu Islands [Net] [Bib]

  1999: Slant Stacking Space time Seismicity in the Region of the Hyogo ken Nanbu (Kobe) Earthquake [Net] [Bib]

  2000: Seafloor positioning system with GPS acoustic link for crustal dynamics observation a preliminary result from experiments in the sea [Net] [Bib]

  2001: Estimate of the Absolute Value of Regional Stress Prior to the 2000 Western Tottori Earthquake from Rotation of Focal Mechanisms [Net] [Bib]

  2001: Rapid changes of the aftershock P axes 3 years after the 1995 Hyogo ken Nanbu (Kobe) erathquake [Net] [Bib]

  2002: Rupture nucleations in the 1995 Hyogo ken Nanbu earthquake and its large aftershocks [Net] [Bib]

  2002: Spatial distribution of atypical aftershocks of the 1995 Hyogo ken Nanbu earthquake [Net] [Bib]

  2003: Estimation of the strength of faults in the region of the 2000 Western Tottori Earthquake (S41C 0097) [Net] [Bib]

  2003: Lower Crustal Reflector Beneath the Tamba Plateau, Central Japan (JSA07/11A/D 018) [Net] [Bib]

  2003: Microearthquakes and faulting in the southern Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2003: Three dimensional P and S wave velocity structures beneath the Ryukyu arc [Net] [Bib]

  2005: Aftershock distribution of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake derived from a combined analysis of temporary online observations and permanent observations [Net] [Bib]

  2005: High resolution 3 D velocity structure in the source region of the 2000 Western Tottori Earthquake in southwestern Honshu, Japan using very dense aftershock observations [Net] [Bib]

  2005: Triggering sequence of large aftershocks of the Mid Niigata prefecture, Japan Earthquake in 2004 by static stress changes [Net] [Bib]

  2006: A recovery of scattering environment in the crust after a large earthquake(S53B 1336) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Correlation between the phase of the moon and the occurrences of microearthquakes in the Tamba region through point process mogeling [Net] [Bib]

  2006: Spatial distribution of static stress drops for aftershocks of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: Time Variations in Seismic Activities and Aseimic Slab of the Deep Philippine Sea Plate beneath the Tanba area in Central Japan (S21B 0045) [Net] [Bib]

  2007: Estimation of the stress field in the region of the 2000 Western Tottori Earthquake: Using numerous aftershock focal mechanisms [Net] [Bib]

  2007: Local stress concentration on the seismic belt along the Japan Sea coast inferred from numerous precise focal mechanisms Implications for the brittle ductile interaction model (S34C 06) [Net] [Bib]

  2008: Fine seismic structure around the Atotsugawa fault revealed by seismic refraction and reflection experiments (B41 05) [Net] [Bib]

  2008: Investigation of Deep Structure and Earthquake Generating Properities in the Yamasaki Fault Zone, Southwest Japan (B41 08) [Net] [Bib]

  2008: Spatial distribution of focal mechanism solutions around the Atotsugawa fault, central Japan (B41 06) [Net] [Bib]

  2008: The focal mechanisms of small earthquakes around the Biwako Seigan fault system, Central Japan (X2 010) [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional P and S wave velocity structures beneath Japan [Net] [Bib]

  2008: Two Types Seismic Quiescence around the Tamba Plateau, Central Japan (X2 001) [Net] [Bib]

  2009: Coseismic Change and Recovery of Scattering Environment in the Crust after the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2009: Fine structure of P wave velocity distribution along the Atotsugawa fault, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Local stress concentration in the seismic belt along the Japan Sea coast inferred from precise focal mechanisms: Implications for the stress accumulation process on intraplate earthquake faults [Net] [Bib]

  2010: Focal mechanisms and stress field in the Atotsugawa fault area, central Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2014: Pore pressure distribution in the focal region of the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2015: Determining changes in the state of stress associated with an earthquake via combined focal mechanism and moment tensor analysis: Application to the 2013 Awaji Island earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2015: Focal mechanisms and stress field in the Nobi fault area, central Japan [Net] [Bib]

  2015: Large heterogeneous structure beneath the Atotsugawa Fault, central Japan, revealed by seismic refraction and reflection experiments [Net] [Bib]

  2016: Stress accumulation process in and around the Atotsugawa fault, central Japan, estimated from focal mechanism analysis [Net] [Bib]

About this page: