nkysdb: 共著者関連データベース

OBARA Kazushige 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "OBARA Kazushige")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  174: OBARA Kazushige

  28: MAEDA Takuto

  25: ITO Yoshihiro

  24: HIROSE Hitoshi

  20: MATSUZAWA Takanori

  17: SEKINE Shutaro

  16: KASAHARA Keiji

  15: MATSUBARA Makoto, SHIOMI Katsuhiko, TAKEDA Tetsuya

  14: ASANO Youichi, SATO Haruo

  13: KATO Aitaro

  11: CHAO Kevin, HIRATA Naoshi, IIDAKA Takashi

  9: KIMURA Hisanori

  8: YUKUTAKE Yohei

  7: HASEGAWA Akira, OHTAKE Masakazu

  6: HIRAMATSU Yoshihiro, NAKAGAWA Shigeki, OKADA Tomomi, SAITO Tatsuhiko, SAKAI Shin'ichi, UENO Tomotake

  5: IGARASHI Toshihiro, NISHIMURA Takeshi, PENG Zhigang, SEKIGUCHI Shoji, TAKAHASHI Tsutomu

  4: HORI Sadaki, IWASAKI Takaya, KUMAGAI Hiroyuki, MIYAKAWA Koji, TANAKA Sachiko, TSURUOKA Hiroshi, WECH Aaron

  3: ENESCU Bogdan, FUJIWARA Hiroyuki, FUKUDA Jun'ichi, FURUMURA Takashi, INOUE Hiroshi, ITO Kiyoshi, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, MATSUMOTO Satoshi, NAKAMICHI Haruhisa, NEGISHI Hiroaki, NISHIDA Kiwamu, PU Hsin-Chieh, SASAKI Shunji, SHIBAZAKI Bunichiro, SUETSUGU Daisuke, TANADA Toshikazu, TSUMURA Noriko, UMINO Norihito, WATANABE Tomoko

  2: AIKEN Chastity, CHEN Min, CHING Kuo-En, FUJISAWA Hiroatsu, GONZALEZ-HUIZAR Hector, HARYU Yoshikatsu, HINO Ryota, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryou, HSU Ya-Ju, KANAMORI Hiroo, KANAZAWA Toshihiko, KAO Honn, KATAO Hiroshi, KAWAKATSU Hitoshi, KAWANAKA Taku, KIMURA Takeshi, LEU Peih-Lin, LIU Qinya, MATSUMOTO Takumi, MATSUSHIMA Takeshi, MIYAMACHI Hiroki, MIYASHITA Kaoru, MORITA Yuichi, OHMI Shiro, OKADA Yoshimitsu, OKAMOTO Shigeru, OKUDA Takashi, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SATO Hiroshi, SHINOHARA Masanao, TAKAGI Ryota, TAKAHASHI Hiroaki, TROMP Jeroen, TSUKAHARA Hiroaki, UEHIRA Kenji, YAGI Yuji, YAMAMIZU Fumio, YAMANAKA Yoshiko, YAMAZAKI Fumihito, YOSHIMOTO Kazuo

  1: ADACHI Shigeki, AKETAGAWA Tamotsu, ANNOURA Satoshi, AOI Shin, AOKI Yosuke, ARMSTRONG Gregory, AZUMA Ryusuke, BABA Toshitaka, BECKER Keir, CREAGER Kenneth C., DAVIS Earl E., DOI Issei, FRY Bill, FUKAO Yoshio, FUKUYAMA Eiichi, GOTO Kazuhiko, HAN Jiangang, HARADA Masatake, HAYASHI Aiko, HAYASHI Hiroki, HILST Rob van der, HIRANO Norio, HIRATA Kenji, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, HORIKAWA Shinichiro, HOUSTON Heidi, HSU Ya-ru, ICHIYANAGI Masayoshi, IDE Satoshi, IDEHARA Koki, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, IRITANI Ryohei, ISHIDA Ryosuke, ISSE Takehi, ITO Akihiko, ITO Hiroshi, IWASAKi Takaya, KAIHO Yuka, KANEDA Yoshiyuki, KATO Teruyuki, KATSUMATA Kei, KIMATA Fumiaki, KINOSHITA Masataka, KODAIRA Shuichi, KONO Toshio, KUBO Atsuki, KUNUGI Takashi, MACHIDA Yuya, MAEDA Takahiro, MAGGI Alessia, MASUDA Komei, MATSUBARA Makoato, MATSUBAYASHI Hirotoshi, MEDA Takuto, MIURA Satoshi, MIYAMACH Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, MIYOSHI Takayuki, MOCHIZUKI Kimihiro, MORIKAWA Nobuyuki, MURAI Yoshio, MUTO Jun, NAGAI Satoru, NAGAOKA Yutaka, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAJIMA Junichi, NAKAMURA Hiromitsu, NAKANO Masaru, NAKAYAMA Takashi, NIDA Kouichi, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIMURA Takuya, NO Tetsuo, NODA Shunta, OBANA Koichiro, OBAYASHI Masayuki, OKUBO Makoto, ROKOSKY Juliana M., SAITO Kazuo, SATO Minemori, SATO Toshinori, SAWADA Akihiro, SCHWARTZ Susan Y., SHIBUTANI Takuo, SHIN Tzay-Chyn, SHINBO Takashi, SHIOBARA Hajime, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Kensuke, SUZUKI Syuichi, TAKAGI Nobumasa, TAKAHASHI Narumi, TAKANO Kiyoshi, TAKEMURA Shunsuke, TAKEO Akiko, TAKEO Minoru, TAKEUCHI Nozomu, TANAKA Keisuke, TANAKA Satoru, TERAKAWA Toshiko, TONEGAWA Takashi, UKAWA Motoo, URABE Taku, VAN DER LEE Suzan, VELASCO Aaron A., VIDALE John E., WADA Hiroo, WANG Kelin, WECH Aaron G., WU Chunquan, YAKIWARA Hiroshi, YAMADA Takuji, YAMADA Tomoaki, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO AKira, YAMAMOTO Akira, YAMAMOTO Yojiro, YOSHIDA Akio, YOSHIKAWA Sumio, YUKUKAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1988: Existence of an S Wave Reflector Near the Upper Plane of the Double Seismic Zone Beneath the Southern Kanto District, Japan [Net] [Bib]

  1989: Regional Extent of the S Wave Reflector Beneath the Kanto District, Japan [Net] [Bib]

  1991: Seismic Pulses Suggesting an Implosive Source at the 1989 Ito Oki Submarine Eruption, Central Japan [Net] [Bib]

  1993: The Upper Boundary of the Subducting Pacific Plate Estimated from ScSp Waves beneath the Kanto Region, Japan [Net] [Bib]

  1994: Shear wave polarization anisotropy in the upper mantle from a deep earthquake [Net] [Bib]

  1995: Strong Scatterer beneath the Volcanic Area in the Subducting High Q Slab [Net] [Bib]

  1997: Seismological evidence for the existence of anisotropic zone in the metastable wedge inside the subducting Izu Bonin slab [Net] [Bib]

  1997: Simulations of Anomalous Seismogram Envelopes at Coda Portions [Net] [Bib]

  1998: Comment on Seismological evidence for the existance of anisotropic zone in the metastable wedge inside the subducting Izu Bonin slab by Helffrich G. (Reply) [Net] [Bib]

  1998: Crustal heterogeneity in central Japan as inferred from array observation [Net] [Bib]

  1998: Imaging P wave scatterer distribution in seismogenic zone using distant explosions recorded by seismic array [Net] [Bib]

  1998: Imaging P wave scatterer distribution in the focal area of the 1995 M7.2 Hyogo ken Nanbu (Kobe) Earthquake [Net] [Bib]

  2002: Deep low frequency earthquakes beneath the focal region of the Mw 6.7 2000 Western Tottori earthquake [Net] [Bib]

  2003: Configuration of Subducting Philippine Sea Plate Beneath Southwest Japan Revealed from the Receiver Function Analysis (SS03/08A/D 014) [Net] [Bib]

  2003: Estimation of Focal Mechanisms of Microearthquakes Using Empirical Green Tensor (SS01/03A/D 019) [Net] [Bib]

  2003: Hi net: High Sensitivity Seismograph Network, Japan [Net] [Bib]

  2003: Low Velocity Oceanic Crustal the Top of Subducting Plates Resolved by a Tomographic Method with Spatial Correlation (SS03/08A/D 098) [Net] [Bib]

  2003: Low velocity Oceanic Crusts at the top of Subducting Plates Beneath Japan Islands Imaged by Tomographic Method Using the NIED Hi net data (T52B 0256) [Net] [Bib]

  2003: Magmatic Dike Resonances Inferred from Very Long Period Seismic Signals (JSV04/02A/A07 012) [Net] [Bib]

  2003: Magmatic Dike Resonances Inferred from Very Long Period Seismic Signals [Net] [Bib]

  2003: Magmatic Dike Resonances Inferred from Very Long Period Signals (V31B 02) [Net] [Bib]

  2003: Non Volcanic Deep Low Frequency Tremor Associated with Subduction in Southwest Japan (JSS01/30A/D 046) [Net] [Bib]

  2003: Peak Amplitude Decay and Envelope Broadening of High Frequency Seismograms with Increasing Travel Distance in the N E Honshu, Japan: A Model Based on the Markov Approximation Method (SS01/01P/A09 006) [Net] [Bib]

  2003: Postseismic Changes Observed in Japan Nationwide Tiltmeter Array (JSG01/08P/D 025) [Net] [Bib]

  2003: Recent Progress of Seismic Observation Networks in Japan (JSS01/30P/A03 002) [Net] [Bib]

  2003: Repeating Slow Slip Events Which Correlate Deep Low Frequency Tremor Activity in Southwest Japan (G21B 0264) [Net] [Bib]

  2003: Scale Dependence of Apparent Stress for Small and Moderate Sized Earthquakes in the Northeastern Honshu, Japan (SS01/02P/A09 005) [Net] [Bib]

  2003: Spatial Variation of Aftershock Stress Drops in the focal Area of the 2000 Western Tottori Earthquake(Mw= 6.6) (S52K 05) [Net] [Bib]

  2003: Spatial and Temporal Correlation between Nonvolcanic Low frequency Tremors and Slow Slip Events Detected in the Southwest Japan Subduction Zone (S42A 0139) [Net] [Bib]

  2003: Three Dimentional Attension Structure Beneath the Japan Islands Derived from NIED Hi Net Data (SS03/08A/D 108) [Net] [Bib]

  2003: Transparent Paths between Quaternary Volcanoes in Northeastern Japan Revealed from S wave Envelope Analysis (S11E 0350) [Net] [Bib]

  2004: Configuration of subducting Philippine Sea plate beneath southwest Japan revealed from receiver function analysis based on the multivariate autoregressive model [Net] [Bib]

  2004: Episodic slow slip events accompanied by non volcanic tremors in southwest Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2004: Exploitation of high sampling Hi net data to study seismic energy scaling: The aftershocks of the 2000 Western Tottori, Japan, earthquake [Net] [Bib]

  2004: Low frequency events occurred during the sequence of aftershock activity of the 2003 Tokachi Oki earthquake; a dynamic process of the tectonic erosion by subducted seamount [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine Sea plate structure beneath central Honshu Island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine sea palte structure beneath the central Honshu island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Recent progress of seismic observation networks in Japan Hi net, F net, K NET and KiK net [Net] [Bib]

  2005: Low velocity oceanic crust at the top of the Philippine Sea and Pacific plates beneath the Kanto region, central Japan, imaged by seismic tomography [Net] [Bib]

  2005: Plate boundary slip associated with the 2003 Off Tokachi earthquake based on small repeating earthquake data [Net] [Bib]

  2005: Repeating short and long term slow slip events with deep tremor activity around the Bungo channel region, southwest Japan [Net] [Bib]

  2005: Scale Dependence of Apparent Stress for Earthquakes along the Subducting Pacific Plate in Northesastern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2005: Spatial distribution of centroid moment tensor solutions for the 2004 off Kii peninsula earthquakes [Net] [Bib]

  2005: Unified explanation of envelope broadening and maximum amplitude decay of high frequency seismograms based on the envelope simulation using the Markov approximation: Forearc side of the volcanic front in northeastern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2005: Very low frequency earthquakes excited by the 2004 off the Kii peninsula earthquakes: A dynamic deformation process in the large accretionary prism [Net] [Bib]

  2006: A Duration Amplitude Distribution of Deep Low Frequency Tremors beneath the Tokai Region, Japan(T41A 1538) [Net] [Bib]

  2006: A discrete episode of seismic and aseismic deformation of the Nankai trough subduction zone accretionary prism and incoming Philippine Sea plate [Net] [Bib]

  2006: Activity of Very low frequency Earthquakes in Japan Monitored by a Sensitive Accelerometer Network(V41A 1704) [Net] [Bib]

  2006: Characteristics of subduction zone tremor in SW Japan(V41A 1699) [Net] [Bib]

  2006: Comparative Study of Nonvolcanic Tremor Locations in the Cascadia Subduction Zone Using two Different Methods(T41A 1533) [Net] [Bib]

  2006: Configuration of Philippine Sea Slab and Local Seismicity beneath Central and Southwest Japan(T21A 0390) [Net] [Bib]

  2006: Detection of very low frequency earthquakes coincident with episodic tremors and slow slip events in the transition zone of the subducting plate interface(T41A 1537)(poster sesseion) [Net] [Bib]

  2006: Dynamic deformation of the accretionary prism excites very low frequency earthquakes [Net] [Bib]

  2006: Initial rupture fault, main shock fault, and aftershock faults: Fault geometry and bends inferred from centroid moment tensor inversion of the 2005 west off Fukuoka prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: Moho depth variation beneath southwestern Japan revealed from the velocity structure based on receiver function inversion [Net] [Bib]

  2006: Non volcanic deep low frequency tremors accompanying slow slips in the southwest Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2006: Performance of regional distance centroid moment tensor inversion applied to the 2004 mid Niigata prefecture earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2006: Phenomenology of non volcanic deep tremor, slow slip and the third slow earthquake in southwest Japan subduction zone(T41A 1532) [Net] [Bib]

  2006: Rayleigh wave group velocity in Japan revealed from the cross correlation analysis of microseisms excited by typhoons [Net] [Bib]

  2006: Short term slow slip and correlated tremor episodes in the Tokai region, central Japan [Net] [Bib]

  2006: Small repeating earthquake activity beneath the Kanto and Tokai region, central Japan, from 1979 to 2001 derived from NIED Kanto Tokai seismic network(T11G 04) [Net] [Bib]

  2006: Very low frequency earthquakes excited by dynamic deformation of accretionary wedge (T14B 03) [Net] [Bib]

  2006: Very low frequency earthquakes within accretionary prisms are very low stress drop earthquakes [Net] [Bib]

  2006: Very low frequency earthquakes within the accretionary prism and in the transition zone along the Nankai subduction zone(V52A 08) [Net] [Bib]

  2007: A Time Dependent Inversion Analysis for Short Term Slow Slip Events in Southwest Japan Based on the NIED Hi net Tiltmeter Data(T11A 06) [Net] [Bib]

  2007: Deep low frequency tremor and very low frequency earthquake as indicator for slow slip event at the transition zone on the plate interface in southwest Japan(T21A 0360) [Net] [Bib]

  2007: Discovery of slow earthquakes by dense high sensitivity broadband borehole seismic observation network in Japan, NIED Hi net(G22A 01) [Net] [Bib]

  2007: Fine fault structure in intraplate earthquake region estimated by DD method with waveform correlation analysis, using nationwide seismic network Hi net, Japan(T51C 0698) [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneity in the Crust and Uppermost Mantle beneath southwestern Japan Imaged by Coda Envelope Inversion(S31A 0210) [Net] [Bib]

  2007: High Vp/Vs Zone Accompanying Low frequency Tremors, Short term and Long term Slow Slip Events beneath the Southwestern Japan(T13F 01) [Net] [Bib]

  2007: Metropolitan Seismic Observation Network (MeSO net) in Japan(S31A 0218) [Net] [Bib]

  2007: Multiple seismic array analysis of low frequency tremors in western Shikoku, Japan(T21A 0352) [Net] [Bib]

  2007: Particle Motion Polarization Properties of Eastern Shikoku Tremor(T21A 0353) [Net] [Bib]

  2007: Performance of the hybrid method for waveform and travel time analyses based on a comparison with the hypocenters calculated from the ocean bottom seismometer network(S13F 04) [Net] [Bib]

  2007: Quiescence of repeating earthquakes preceding M 6 class interplate earthquakes(S31A 0219) [Net] [Bib]

  2007: Scaling relationship between the duration and the amplitude of non volcanic deep low frequency tremors [Net] [Bib]

  2007: Slow Earthquakes Coincident with Episodic Tremors and Slow Slip Events [Net] [Bib]

  2007: Source duration of deep very low frequency earthquakes in the western Shikoku region(T13F 05) [Net] [Bib]

  2007: Spatio temporal distribution of energy radiation from low frequency tremor(T11F 07) [Net] [Bib]

  2007: Strong inhomogeneity beneath Quaternary volcanoes revealed from the peak delay analysis of S wave seismograms of microearthquakes in northeastern Japan [Net] [Bib]

  2007: The 2007 Boso Slow Slip Event and the associated earthquake swarm(T21A 0363) [Net] [Bib]

  2007: The Metropolitan Seisimic network (MeSO net) for Detection of Mega thrust and Intra slab Earthquakes beneath Tokyo Metropolitan Area, JAPAN(S31A 0217) [Net] [Bib]

  2007: Three dimensional Seismic Structure of the Locked Sliding Transition on the Subducting Plate Boundary beneath the Southern Part of Kii Peninsula, Southwestern Japan(T43B 1361) [Net] [Bib]

  2007: Toward Adjoint Tomography of the Japan Subduction Zone(T51B 0557) [Net] [Bib]

  2008: Background Love and Rayleigh waves simultaneously generated at the Pacific Ocean floors [Net] [Bib]

  2008: Backscattering of T waves at seamounts (X3 073) [Net] [Bib]

  2008: Configuration model of the Pacific plate estimated from repeating earthquakes at the Kanto region, central Japan (B41 11) [Net] [Bib]

  2008: Deep low frequency tremors as a proxy for slip monitoring at plate interface [Net] [Bib]

  2008: Detailed Hypocentral Distribution and Activity of Small Repeating Earthquakes at the Kanto Region, Central Japan (U33A 0030) [Net] [Bib]

  2008: Estimation of orientation of the MeSO net borehole seismometers based on the orbit of P wave first motion (X3 097) [Net] [Bib]

  2008: Fine fault structure of a moderate earthquake in the 2007 earthquake sequence of Northern Mie, Japan [Net] [Bib]

  2008: Generation Cycles of Short Term Slow Slip Events in Western Shikoku, Southwest Japan (T31A 05) [Net] [Bib]

  2008: Global propagation of cyclone induced seismic wave from the Atlantic detected by array of Hi net accelerometers (X3 075) [Net] [Bib]

  2008: Implementation of Real Time Capability of Strong Motion Seismographs Network KiK net (A32 05) [Net] [Bib]

  2008: Phenomenology of Deep Slow Earthquake Family in Southwest Japan Spatiotemporal Characteristics and Segmentation (U33A 0035) [Net] [Bib]

  2008: Phenomenology of deep slow earthquake family in southwest Japan Spatio temporal characteristics and segmentation (D41 03) [Net] [Bib]

  2008: Seismic profiles across low frequency tremor area, western Shikoku, Japan (D41 05) [Net] [Bib]

  2008: Simple relationship between seismic activity along Philippine Sea slab and geometry of oceanic Moho beneath southwest Japan [Net] [Bib]

  2008: Source Process of the 2007 Boso Slow Slip Event with an Earthquake Swarm from Tiltmeter Data (U32A 02) [Net] [Bib]

  2008: Source process of the 2007 Boso slow slip event with an earthquake swarm from tiltmeter data (Y4 203) [Net] [Bib]

  2008: Spatial Variation of Anomalies in Coda Wave Amplitude in the Central Part of Japan (X3 069) [Net] [Bib]

  2008: Spatio temporal relationship between VLF earthquake and tremor migration based on multiple array analysis (X3 046) [Net] [Bib]

  2008: Spatiotemporal distribution of very low frequency earthquakes in Tokachi oki near the junction of the Kuril and Japan trenches revealed by using array signal processing [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional P and S wave velocity structures beneath the Japan Islands obtained by high density seismic stations by seismic tomography [Net] [Bib]

  2008: Well resolved hypocenter distribution using the double difference relocation mothod in the region of the 2007 Chuetsu oki Earthquake [Net] [Bib]

  2009: Adjoint Tomography of the Crust and Uper Mantle in the Japan Subduction Zone (T33A 3) [Net] [Bib]

  2009: Characteristic activity and migration of episodic tremor and slow slip events in central Japan [Net] [Bib]

  2009: High Vp/Vs zone accompanying non volcanic tremors and slow slip events beneath southwestern Japan [Net] [Bib]

  2009: Inhomogeneous distribution of deep slow earthquake activity along the strike of the subducting Philippine Sea Plate [Net] [Bib]

  2009: Japanese High Sensitivity Borehole Seismic Observation Network, Hi net: Overview and Recent Research Results (G21B 0696) [Net] [Bib]

  2009: Source mechanism of a very long period event at Mt Ontake, central Japan: Response of a hydrothermal system to magma intrusion beneath the summit [Net] [Bib]

  2009: Tomographic inversion of the peak delay times to reveal random velocity fluctuations in the lithosphere: method and application to northeastern Japan [Net] [Bib]

  2009: Very low frequency earthquakes indicate a transpressional stress regime in the Nankai accretionary prism [Net] [Bib]

  2010: Along strike variations in short term slow slip events in the southwest Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2010: Characteristics of short term slow slip events estimated from deep low frequency tremors in Shikoku, Japan [Net] [Bib]

  2010: Depth dependent activity of non volcanic tremor in southwest Japan [Net] [Bib]

  2010: Dispersive tsunami of the 2010 Chile earthquake recorded by the high sampling rate ocean bottom pressure gauges [Net] [Bib]

  2010: Double seismic zone within the ridge shaped slab beneath southwest Japan [Net] [Bib]

  2010: Fine scale topography of the D discontinuity and its correlation to volumetric velocity fluctuations [Net] [Bib]

  2010: Migration of low frequency tremors revealed from multiple array analyses in western Shikoku, Japan [Net] [Bib]

  2010: Modeling short and long term slow slip events in the seismic cycles of large subduction earthquakes [Net] [Bib]

  2010: Phenomenology of deep slow earthquake family in southwest Japan: Spatiotemporal characteristics and segmentation [Net] [Bib]

  2010: Recurrence behavior of short term slow slip and correlated nonvolcanic tremor episodes in western Shikoku, southwest Japan [Net] [Bib]

  2010: Seismic Evidence for Active Underplating Below the Megathrust Earthquake Zone in Japan [Net] [Bib]

  2010: Seismic velocity decrease and recovery related to earthquake swarms in a geothermal area [Net] [Bib]

  2010: Slow Earthquakes Linked along Dip in the Nankai Subduction Zone [Net] [Bib]

  2010: Source duration of deep very low frequency earthquakes in western Shikoku, Japan [Net] [Bib]

  2010: Very broadband analysis of a swarm of very low frequency earthquakes and tremors beneath Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2010: Very low frequency earthquakes related to small asperities on the plate boundary interface at the locked to aseismic transition [Net] [Bib]

  2011: A complex rupture image of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by the MeSO net [Net] [Bib]

  2011: A normal faulting seismic sequence triggered by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake: Wholesale stress regime changes in the upper plate [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Characteristics and interactions between non volcanic tremor and related slow earthquakes in the Nankai subduction zone, southwest Japan [Net] [Bib]

  2011: Interference of long period seismic wavefield observed by the dense Hi net array in Japan [Net] [Bib]

  2011: Migration properties of non volcanic tremor in Shikoku, southwest Japan [Net] [Bib]

  2011: The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake related to a strong velocity gradient with the Pacific plate [Net] [Bib]

  2012: Depth dependent mode of tremor migration beneath Kii Peninsula, Nankai subduction zone [Net] [Bib]

  2012: Fractional seismic velocity change related to magma intrusions during earthquake swarms in the eastern Izu peninsula, central Japan [Net] [Bib]

  2012: Global Search of Deep Triggered Non Volcanic Tremor (A11 01) [Net] [Bib]

  2012: Love and Rayleigh Wave Microseisms Excited by Migrating Ocean Swells in the North Atlantic Detected in Japan and Germany [Net] [Bib]

  2012: New detection of tremor triggered in Hokkaido, northern Japan by the 2004 Sumatra Andaman earthquake [Net] [Bib]

  2012: Propagation of Slow Slip Leading Up to the 2011 Mw 9.0 Tohoku Oki Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Widespread Triggered Tremor in Japan Following the 2012 Mw8.6 Sumatra Earthquake (P1 49) [Net] [Bib]

  2013: A Global Search for Triggered Tremor Following the 2011 Mw 9.0 Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2013: Along strike structural changes controlled by dehydration related fluids within the Philippine Sea plate around the segment boundary of a megathrust earthquake beneath the Kii peninsula, southwest Japan [Net] [Bib]

  2013: Average slip rate at the transition zone on the plate interface beneath the Kii Peninsula, Japan, estimated from deep low frequency tremors [Net] [Bib]

  2013: Comprehensive model of short and long term slow slip events in the Shikoku region of Japan, incorporating a realistic plate configuration [Net] [Bib]

  2013: Detection of short term slow slip events along the Nankai Trough, southwest Japan, using GNSS data [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Improvement of tectonic tremor detecting and locating methods: Case study in western Shikoku and central Kyushu (SCG62 P04) [Net] [Bib]

  2013: Non volcanic tremor characteristics in Taiwan and a case study of their stress interaction with local earthquakes [Net] [Bib]

  2013: Non volcanic tremor characteristics in Taiwan and their stress interaction with local earthquakes (SCG62 05) [Net] [Bib]

  2013: Response of seismicity to static and dynamic stress changes induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Shear wave splitting in a region with newly activated seismicity after the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2014: Deep Triggered Non Volcanic Tremor in the Slow Earthquake Active Regions in South Chile and Ecuador (SCG64 P01) [Net] [Bib]

  2014: Detection of a hidden Boso slow slip event immediately after the 2011 Mw 9.0 Tohoku Oki earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2014: Imaging of the early acceleration phase of the 2013–2014 Boso slow slip event [Net] [Bib]

  2014: Improvement of tectonic tremor detecting and locating methods: Case study in Shikoku and Kanto (SCG64 14) [Net] [Bib]

  2014: Scattering of teleseismic P waves by the Japan Trench: A significant effect of reverberation in the seawater column [Net] [Bib]

  2014: Step like migration of early aftershocks following the 2007 Mw 6.7 Noto Hanto earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2014: Trench parallel crustal anisotropy along the trench in the fore arc region of Japan [Net] [Bib]

  2014: Triggering of tremor and inferred slow slip by small earthquakes at the Nankai subduction zone in Southwest Japan [Net] [Bib]

  2015: A Single Bit Matters: Coherent Noise of Seismic Data Loggers [Net] [Bib]

  2015: Possible shallow slow slip events in Hyuga nada, Nankai subduction zone, inferred from migration of very low frequency earthquakes [Net] [Bib]

  2015: Successive estimation of a tsunami wavefield without earthquake source data: A data assimilation approach toward real time tsunami forecasting [Net] [Bib]

  2015: Very low frequency earthquakes off the Pacific coast of Tohoku, Japan [Net] [Bib]

  2016: Connecting slow earthquakes to huge earthquakes [Net] [Bib]

  2016: Constraining the source location of the 30 May 2015 (Mw 7.9) Bonin deep focus earthquake using seismogram envelopes of high frequency P waveforms: occurrence of deep focus earthquake at the bottom of a subducting slab [Net] [Bib]

  2016: Foreshock migration preceding the 2016 Mw 7.0 Kumamoto earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2016: Slow slip event within a gap between tremor and locked zones in the Nankai subduction zone [Net] [Bib]

  2016: Total energy of deep low frequency tremor in the Nankai subduction zone, southwest Japan [Net] [Bib]

  2016: Triggered tectonic tremor in various types of fault systems of Japan following the 2012 Mw 8.6 Sumatra earthquake [Net] [Bib]

  2017: Temporal Variation of Tectonic Tremor Activity in Southern Taiwan Around the 2010 ML6.4 Jiashian Earthquake [Net] [Bib]

About this page: