nkysdb: 共著者関連データベース

KATO Teruyuki 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KATO Teruyuki")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  133: KATO Teruyuki

  14: MIYAZAKI Shin'ichi

  12: MATSUSHIMA Takeshi

  10: TABEI Takao

  9: KIMATA Fumiaki, SEGALL Paul

  7: AOKI Yosuke, NAKAO Shigeru, SATOMURA Mikio, SHIMADA Seiichi, YOSHIZAKI Masanori

  6: FUKUDA Jun'ichi, HIRAHARA Kazuro, IINUMA Takeshi, KASAHARA Minoru, KOTAKE Yoshiko, NAKADA Setsuya, TERADA Yukihiro

  5: ABIDIN Hasanuddin Z., EITO Hisaki, GONZALEZ Victor, HORI Muneo, KANEDA Yoshiyuki, SHIMAZAKI Kunihiko, WATANABE Tsuyoshi, YAMASHINA Ken'ichiro

  4: CAMACHO Juan T., EL-FIKY G.S., FUJII Yoichiro, FUJIMORI Kunio, HASHIMOTO Manabu, MIYASHITA Kaoru, OBANA Koichiro, PROTTI Marino

  3: ABE Takenori, CAMACHO Juan Takai, CHACHIN Toshikazu, EL-FIKY Gamal, EL-FIKY Gamal S., FUJII Naoyuki, HASHIZUME Michio, HATANAKA Yuki, HERNANDEZ Enrique, HIGUCHI Tomoyuki, HIRATA Yasuhiro, IWAKUNI Makiko, KATAGI Takeshi, KOBAYASHI Shigeki, KOSHIMURA Shun'ichi, KUBO Atsuki, MIURA Satoshi, MIYAZAKI Shinichi, MURATA Ichiro, MUROI Chiashi, NAGAI Toshihiko, NAKANO Takehide, OCHI Tadafumi, OKUBO Shuhei, OKUDA Takashi, REDDY C.D., SHICHI Ryuichi, SHIMAMOTO Toshihiko, TAKAHASHI Hiroaki, TAKIGUCHI Hiroshi, TERASHIMA Tsutomu, WU Peiming, YAMAOKA Koshun, YOSHIDA Shigeo

  2: BEAVAN John, CERVELLI Peter, CERVELLI Peter F., CHONG Ray, DIXON Timothy, GERASIMENKO M.D., GERASIMENKO Mikhail D., HAYASHI Shugo, HAYASHI Syugo, ISHIDA Jun-ichi, ITO Takeo, IWABUCHI Tetsuya, JIN Honglin, KAIPAT Joe L., KASAHARA Keichi, KOSHIMURA Shunichi, KUMAGAI Hiroyuki, LAAT Rodolfo Van der, LI Jianxin, MAENO Fukashi, MARUYAMA Takashi, MATSUO Takayo, MCGUIRE Jeffery J., MEILANO Irwan, MIYAKE Toshihide, MORITA Yuichi, MURASE Masayuki, NAKAEGAWA Toshiyuki, NAKAMURA Kajuro, OTSUKA Shigeaki, OTSUKA Yuichi, PARK Pil-Ho, SAITO Susumu, SAMPSON Daniel, SARSITO Dina Anggreni, SCHWARTZ Susan, TAKEMOTO Shuzo, UYEDA Hiroshi, WANG Ting, WATANABE Atsushi, YAMAMOTO Takeyasu, YOSHIMOTO Mitsuhiro, ZHUANG Jiancang

  1: AGUSTAN, AGUSTAN Agustan, ANDREAS Heri, ANGGRENI Dina, AOKI Yousuke, ARANAMI Kohei, ARANAMI Kouhei, BABA Toshitaka, BAHTIAROV Vilory, BEBBINGTON Mark, BURGMANN Roland, CATANE J.P.L., CATANE John P.L., CATANE John Patrick L., CHANDRASEKHAR D.V., CHEN Guangqi, CHO Jin-Dong, CHONG Ramon, CHONG Raymon, CHOOSAKUL Nithiwatthn, DOI Keiji, DOKE Ryousuke, EBINUMA Takuji, EGUCHI Yasuhide, EL-FIKY Gamal Saber, FEIR Renato, FEIR Renato B., FUJITA Eisuke, FUJITA Mikiko, FUJITA Takashi, FUKUDA Junichi, FUKUDA Jun’ichi, FUKUDA Yoichi, FUKUSHIMA Yo, FURUYA Masato, GAN WeiJun, GENG Biao, GERASIMENKO Mikhail, GERASIMOV Grigory S., GORDEEV Evgeni I., GUANGQI Chen, GUMILAR Irwan, HAMA Hiroe, HANIFA N.R., HARADA Mariko, HARADA Yasushi, HATAMOTO Kazuya, HATTORI Ryuji, HAYASHI Tadashige, HEKI Kosuke, HIKIMA Kazuhito KOKETSU Kazuki, HIRATA Kenji, HOSHIBA Mitsuyuki, HOSHIZUME Michio, HOSO Yoshinobu, ICHIKAWA Ryuichi, IKUTA Ryoya, IMAE Michito, IMANISHI Masafumi, IRUWAN Meilano, IRWAN Meilano, ISSHIKI Hiroshi, ITO Keiji, ITOH Keiji, IVASHCHENKO Alexei, IWANAMI Koyuru, IWASAKI Shin-Iti, JIN Shuanggen, JOHNSON Kaj M, JOHNSON Kaj M., KAKIMOTO Hideshi, KAMEDA Toshio, KAMIGAICHI Osamu, KARIYA Shinichi, KASAHARA Keiichi, KATO Aitaro, KAWANO Tetsuya, KIMURA Fujio, KINOSHITA Masao, KOBAYASHI Hiromichi, KOHNO Yuhki, KOKETSU Kazuki, KOLOMIETS Andrey G., KORCHAGIN Fyodor, KUDO Kimiaki, KUMAR K. Vijay, KUNIMORI Hiroo, KUSUNOKI Ken-ichi, LEVIN Vasily, LI Peng, LI TieMing, LIAO Hua, MAESAKA Takeshi, MASUNAGA Masahiro, MATSU'URA Yuki, MATSUDA Tokihiko, MATSUISHI Masakatsu, MATSUMOTO Shigeo, MCGUIRE Jeff, MIYAJIMA Rikio, MIYAUCHI Yumiko, MURATA Masaaki, NAGATA Shuichi, NAKAEGAWA Tosiyuki, NAKAGAWA Toshiyuki, NAKAMURA Hajime, NAKAPANDUNGRAT Somchai, NANA Oware Eric, NASUNO Tomoe, OBARA Kazushige, OGAWA Takashi, OGUNI Kenji, OHBA Eiji, OHYA Fumio, OIKAWA Jun, OKADA Masami, OKAYAMA Muneo, OWARE Eric N., OWARE Eric Nana, PARK Pil Ho, PROTTI Jorge Marino, PSENCIK Kimberly, QI Wang, QIAO XueJun, REDDY Chapidi D., REDDY Chappidi D., REN JinWei, RYBICKI Kacper, SAGIYA Takeshi, SASAKI Minoru, SATAKE Kenji, SEKO Hiromu, SENO Tetsuzo, SHEN ZhengKang, SHESTAKOV N.V., SHESTAKOV Nikolay V., SHIBAZAKI Bunichiro, SHIMIZU Katsuyoshi, SHIMIZU Shingo, SHIN Li Jian, SHINDO Tsuyoshi, SHINODA Taro, SIMILA Gerald, SUBARYA Cecep, SUGIMOTO Takeshi, SUGITA Tomohiro, SUHARA Satoru, SUNIL P.S., SUZUKI Hiroshi, TADOKORO Keiichi, TAKAYA Takashi, TAKAYA Yoshimasa, TAKENAKA Jun, TAKEUCHI Akira, TAKIGUCHI Hirosi, TAMURA Yoshiaki, TANAKA Kyoko, TANAKA Tatsuya, TANAKA Torao, TANAKA Yoshinobu, TANNO Takayuki, THATCHER Wayne, TOKUYAMA Akira, TOMITA Takashi, TSUBOKI Kazuhisa, TSUJI Hiromichi, TUNDLE John B., UKAWA Motoo, USUI Wahei, VAN DER LAAT Rodolfo, VASILENKO Nikolay F., VIJAYKUMAR Kathamana, WAKASUGI Tadao, WANG Min, WANG QingLiang, WANG Zhen, WATANABE Hidefumi, XIONG Xiong, XU Houze, YAMADA Hiroyuki, YAMADA Naoko, YAMAGUCHI Teruhiro, YANG YongLin, YOKOYAMA Akira, YOSHIDA Shingo, YOSHIDA Yasuhiro, YU Shui-Beih, ZHOU Liang, ZHOU Xin


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1976: The Time Space Domain Presentation of Geodetic Data (Technique and Interpretation of Levelling Data) [Net] [Bib]

  1978: Aseismic Belt Along the Frontal Arc and Plate Subduction in Japan [Net] [Bib]

  1978: Basic Types of Internal Deformation of the Continental Plate at Arc Arc Junction [Net] [Bib]

  1979: Aseismic Belt along the Frontal Arc and Plate Subduction in Japan [Net] [Bib]

  1979: Basic Types of Internal Deformation of the Continental Plate at Arc Arc Junctions [Net] [Bib]

  1979: Crustal Movements in the Tohoku District, Japan, During the Period 1900 1975, and Their Tectonic Implications [Net] [Bib]

  1979: The Interpretation of Vertical Crustal Movements in the Time Space Domain [Net] [Bib]

  1980: Lithosperic Loading by the 1896 Riku u Earthquake, Northern Japan; Implications for Plate Flexure and Asthenospheric Rheology [Net] [Bib]

  1980: State of stress within a thin elastic wedge: a model of internal deformation of the continental plate at arc arc junctions [Net] [Bib]

  1981: Aseismic Faulting Following the 1973 Nemuro oki Earthquake, Hokkaido, Japan (a Retrospective Study) [Net] [Bib]

  1983: High Angle Reverse Faulting Associated with the 1946 Nankaido Earthquake [Net] [Bib]

  1983: Secular and Earthquake Related Vertical Crustal Movements in Japan as Deduced from Tidal Records (1951 1981) [Net] [Bib]

  1985: South Kanto Monitoring Chain on Crustal Activities and Its Processing System of Multi Dimensional Data [Net] [Bib]

  1987: Mechanical Interaction between Neighboring Active Faults an Application to the Atera Fault, Central Japan [Net] [Bib]

  1991: A Method for Calculating Straing Field from GPS Observations [Net] [Bib]

  1991: Analysis of Strain Field From GPS Observations [Net] [Bib]

  1991: Linkage among VLBI, WGS84 and Tokyo Datum Coordinates at Nobeyama [Net] [Bib]

  1991: The GPS Campaign around the Sagami Bay Results by WM102 (1988 1990) [Net] [Bib]

  1993: Crustal Deformation Measurements with GPS around the Suruga Bay, Central Japan [Net] [Bib]

  1993: Delineation of the displacement field of the Japanese Islands Initial approach [Net] [Bib]

  1994: Establishment of a Reginal GPS Network in the Western Pacific Area (SE21B 2) [Net] [Bib]

  1995: Application of Space Techniques to Geodesy and Geodynamics in Japan [Net] [Bib]

  1995: Implementation of a Generalised Approach to the Analysis of Deformation Surveys [Net] [Bib]

  1996: Crustal Deformation Associated with the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake, Japan Derived from GPS Measurements [Net] [Bib]

  1996: GPS Observations of Post Seismic Crustal Movements in the Focal Region of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake Static and Real Time Kinematic GPS Observations [Net] [Bib]

  1996: Hidden Fault Scarp Inferred from Gravity Analysis and Disaster Belt of the 1995 Hyogo Ken Nanbu Earthquake [Net] [Bib]

  1996: Joint Inversion of Near and Far field Waveforms and Geodetic Data for the Rupture Process of the 1995 Kobe Earthquake [Net] [Bib]

  1996: Post Seismic Crustal Deformation Associated with 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake Derived from GPS Observation Preliminary Analysis of Trimble Data [Net] [Bib]

  1996: Two Dimensional Analysis of Gravity Anomaly across the Rokko Fault System [Net] [Bib]

  1996: Vertical Crustal Movement in Tohoku District, Japan, Deduced from Dynamic Adjustment of Levelling and Tidal Data [Net] [Bib]

  1996: Vertical Crustal Movement in the Tohoku District, Japan, Deduced from Dynamic Adjustment of Levelling and Tidal Data [Net] [Bib]

  1997: A Study on the crustal deformation between the Korean Peninsula and the Japanese Islands using the GPS Satellite System [Net] [Bib]

  1997: Continuous Distriction of the Horizontal Strain in the Tohoku District, Japan, Deduced from Least Squares Prediction [Net] [Bib]

  1997: Distribution of vertical crustal movement rates in the Tohoku district, Japan, predicted by least squares collocation [Net] [Bib]

  1997: Hidden Fault Scarp Inferred from Gravity Analysis and Disaster Belt of the 1995 Hyogo Ken Nanbu Earthquake [Net] [Bib]

  1997: Is Kyushu island, Japan rifting apart? [Net] [Bib]

  1998: Continuous distribution of the horizontal strain in the Tohoku district, Japan, predicted by least squares collocation [Net] [Bib]

  1998: Initial results from WING, the continuous GPS network in the western Pacific area [Net] [Bib]

  1998: Tectonics in the Western Pacific as Seen from GPS Observations (G42A 9) [Net] [Bib]

  1998: The Source Process of the 1997 off Izu Peninsula, Japan, Seismic Swarm Derived from Geodetic Data (G71C 20) [Net] [Bib]

  1998: The source process of the 1997 off Izu Peninsula, Japan, seismic swarm derived from geodetic data [Net] [Bib]

  1998: Time Series Analysis of GSI's Data [Net] [Bib]

  1999: Crustal deformation and interplate coupling in the Shikoku district, Japan, as seen from continuous GPS observation [Net] [Bib]

  1999: Geodetic Imaging of Dike Propagation [Net] [Bib]

  1999: Imaging Magma Transport During the 1997 Seismic Swarm off the Izu Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  1999: Interplate coupling in the Tohoku district, Japan, deduced from geodetic data inversion [Net] [Bib]

  1999: Velocity field of around Sea of Okhotsk and Sea of Japan region determined from a new continuous GPS network data [Net] [Bib]

  2000: Crustal strain field and tectonics of the Koyna region, Deccan traps, western India, from GPS measurements (G42B 3) [Net] [Bib]

  2000: Crustal strain field in the Deccan trap region, western India, derived from GPS measurements [Net] [Bib]

  2000: Establishment of the three dimensional kinematic reference frame by space geodetic measurements [Net] [Bib]

  2000: GPS observation in Thailand for hydrological applications [Net] [Bib]

  2000: GPS time series modeling by autoregressive moving average method: Application to the crustal deformation in central Japan [Net] [Bib]

  2000: On optimal geodetic network design for fault mechanics studies [Net] [Bib]

  2000: Prediction of stress field in Japan using GPS network data [Net] [Bib]

  2000: Preliminary Investigation of Crustal Movement in Thailand Using GPS [Net] [Bib]

  2000: Real time observation of tsunami by RTK GPS [Net] [Bib]

  2000: Study of periodic vertical crustal movement in the Omaezaki peninsula, Central Japan, and it's tectonic implications [Net] [Bib]

  2000: Three dimensional distribution of water vapor estimated from tropospheric delay of GPS data in a mesoscale precipitation system of the Baiu front [Net] [Bib]

  2001: 4D assimilation of geodetic data into an earthquake cycle simulation [Net] [Bib]

  2001: Postseismic Crustal Deformation Deduced from GPS Observations [Net] [Bib]

  2001: Seismic Swarms off the Izu Peninsula, Japan, Triggered by Tidal Forces [Net] [Bib]

  2002: Subsurface structure and faulting of the Median Teconic Line, southwest Japan inferred from GPS velocity field [Net] [Bib]

  2003: A High Resolution Wide Range Numerical Simulation of Cloud Bands Associated with the Japan Sea Polar Air Mass Convergence Zone (JPCZ) in Winter Using a Non Hydrostatic Model on the Earth Simulator (JSM14/08A/A05 011) [Net] [Bib]

  2003: A New Approach to Time Dependent Inversion of Geodetic Data Using Monte Carlo Mixture Kalman Filter (G31B 0707) [Net] [Bib]

  2003: A New Tsunami Detection System Using RTK GPS for Long Distance Observation (JSS07b/10P/D 007) [Net] [Bib]

  2003: A Tsunami Detection System Using RTK GPS in Ofunato City, Northeastern Japan (JSS07b/10P/D 006) [Net] [Bib]

  2003: Application of Stress Inversion Method to GPS Array Data of Japanese Islands (SW05/10P/A13 007) [Net] [Bib]

  2003: Characteristics of Environment Determining Lifetime of Convective Cells within Mesoscale Convective System in Humid Subtropical Region (JSM14/09P/D 013) [Net] [Bib]

  2003: Development Processes of Coastal Snowbands Observed during WMO 01 (JSM14/09P/D 025) [Net] [Bib]

  2003: Dike Intrusion Process of 2000 Miyakejima Kozujima Event estimated from GPS measurements in Kozujima Niijima Islands, central Japan (V51J 0412) [Net] [Bib]

  2003: Estimate of Coupling along the Subducting Plate Boundary around the Japanese Islands Based on a New Inversion Method (JSG01/07A/A01 002) [Net] [Bib]

  2003: Formation Process of the Precipitation Systems in the Meiyu front on the China Continent during GAME/HUBEX 1998 (MC03/11P/D 010) [Net] [Bib]

  2003: GPS Observations in Anatahan Island, Northern Mariana Islands, Before and After the Eruption of May 10, 2003 (V32B 1015) [Net] [Bib]

  2003: Geodetic evidence of back arc spreading in the Mariana Trough [Net] [Bib]

  2003: Geological Characteristics of the 2003 Eruption at Anatahan, Northern Mariana Islands (V32B 1011) [Net] [Bib]

  2003: High Resolution Regional Atmospheric Simulation of Non Hydrostatic Model on the Earth Simulator (JSM01/30P/B18 002) [Net] [Bib]

  2003: Initial GPS Observation Results along the Southern Part of the Central Sikhote Alinsky Fault (G05/04P/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Inter plate coupling in Nicoya Peninsula, Costa Rica, as deduced from trans peninsula GPS experiment (T42C 02) [Net] [Bib]

  2003: Large Scale Three Dimensional Numerical Experiments of Tropical Convection (JSM12/04A/B23 007) [Net] [Bib]

  2003: Nicoya, Coasta Rica, Trans Peninsula GPS Experiment and Inter Plate Coupling (JSG01/08P/D 012) [Net] [Bib]

  2003: Observational and Numerical Studies of a Polar Low Formed over the Japan Sea on 27 January 2001 (JSM14/09P/D 024) [Net] [Bib]

  2003: Post Seismic Crustal Deformation in Kutch Region of Gujarat, India (SS03/07P/A02 014) [Net] [Bib]

  2003: Reviews of Field Observations on Mesoscale Convective Systems over East China Sea and Kyushu in the Baiu Season and over the Japan Sea in Winter (JSM14/08A/A05 007) [Net] [Bib]

  2003: Spatio temporal Evolution of On going Tokai Slow Thrust Slip Event, Central Japan (T52A 0239) [Net] [Bib]

  2003: Structure of a Cold Front Inducing a Heavy Rainfall during X BAIU 99 (JSM14/08A/A05 008) [Net] [Bib]

  2003: Tectonics of the eastern Asia and the western Pacific as seen by GPS observations [Net] [Bib]

  2003: Time Variation of Precipitable Water Vapor Obtained from GPS in Thailand (JSM07/02P/D 019) [Net] [Bib]

  2004: A new approach to time dependent inversion of geodetic data using a Monte Carlo mixture Kalman filter [Net] [Bib]

  2004: Crustal deformation in Thailand and tectonics of Indochina peninsula as seen from GPS observations [Net] [Bib]

  2004: Inter plate coupling in the Nicoya Peninsula, Costa Rica, as deduced from a trans peninsula GPS experiment [Net] [Bib]

  2005: A dense GPS observation immediately after the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2005: Geodetic constraints for the mechanism of Anatahan eruption of May 2003 [Net] [Bib]

  2005: Geological aspects of the 2003 2004 eruption of Anatahan Volcano, Northern Mariana Islands [Net] [Bib]

  2005: Inversion of GPS velocity and seismicity data to yield changes in stress in the Japanese Islands [Net] [Bib]

  2005: Tsunami due to the 2004 September 5th off the Kii peninsula earthquake, Japan, recorded by a new GPS buoy [Net] [Bib]

  2005: Tsunami source of the 2004 off the Kii Peninsula earthquakes inferred from offshore tsunami and coastal tide gauges [Net] [Bib]

  2006: Consideration to the Difference among Many Estimations of Slip Deficit Distributions(T23A 0472) [Net] [Bib]

  2006: Crustal Movement and microplate tectonics in Northeast Asia of CJK project: Progress and Questions (G11A 01) [Net] [Bib]

  2006: Poseseismic deformation follwing two thrust earthquakes at Kurile Japan Trench : The 2003 Tokachi oki and the 2005 Miyagi oki earthquakes(G31A 05) [Net] [Bib]

  2006: Postseismic Moment Release Equivalent to Mw9 Following the Sumatra Andaman Earthquake Detected by Continuous GPS in SE Asia(U53C 08) [Net] [Bib]

  2006: Preliminary report on crustal deformation surveys and tsunami measurements due to the July 17, 2006 Java Earthquake and Tsunami, Indonesia(S21A 0120) [Net] [Bib]

  2006: Secular crustal deformation and interplate coupling of the Japanese Islands as deduced from continuous GPS array, 1996 2001 [Net] [Bib]

  2006: Spatial and temporal evolution of stress and slip rate during the 2000 Tokai slow earthquake [Net] [Bib]

  2006: Time dependent model of magma intrusion in and around Miyake and Kozu Islands, Central Japan in June August, 2000 [Net] [Bib]

  2006: Transitent deformation following the 2003 Tokachi oki earthquake (G11A 02) [Net] [Bib]

  2007: Delineating Post Seismic Transient Relaxation due to the Bhuj Earthquake on January 26, 2001(G13A 0922) [Net] [Bib]

  2007: Estimation of slip distribution using an inverse method based on spectral decomposition of Green's function utilizing Global Positioning System (GPS) data [Net] [Bib]

  2007: Postseismic Displacement Following the Sumatra Andaman Earthquake Detected by Continuous GPS Observation and the Effect of Viscoelastic Relaxation Using 3D FEM(G13A 0908) [Net] [Bib]

  2007: Preliminary report on crustal deformation surveys and tunami measurements caused by the July 17, 2006 South off Java Island Earthquake and Tsunami, Indonesia [Net] [Bib]

  2007: Seismic and Geodetic Monitoring of the Nicoya, Costa Rica, Seismic Gap(U54B 06) [Net] [Bib]

  2007: Transient slip episode in central and southwest Japan(G31A 01) [Net] [Bib]

  2008: Coseismic deformation due to the 2007 Chuetsu oki earthquake (Mw = 6.8) [Net] [Bib]

  2008: Education on Earthquake and Tsunami Disaster for International Students in Japan (C22 01) [Net] [Bib]

  2008: GPS monitoring of temporal deformation of the Xianshuihe fault [Net] [Bib]

  2008: Geodetic estimation of back arc spreading at the Mariana Trough inferred from repeated GPS observations (X3 100) [Net] [Bib]

  2008: Geodetic inversion for space time distribution of fault slip with time varying smoothing regularization [Net] [Bib]

  2008: Monitoring of Crustal Deformation in the Sumatra Andaman Arc with Space Geodesy (D42 02) [Net] [Bib]

  2008: Nicoya and Osa peninsulas sit over the seismogenic zone and constitute excellent sites to study suduction zone processes (Y2 206) [Net] [Bib]

  2008: Tectonic Background of the 2008 Sichuan, China, Earthquake as Seen From GPS Data (U23B 0059) [Net] [Bib]

  2008: The crustal movements associated with the short term slow slip events in the Tokai region by using dense GPS observation net data (Y4 201) [Net] [Bib]

  2009: Development of a New Tsunami Monitoring System Using a GPS Buoy (G43B 03) [Net] [Bib]

  2009: Geodetic Constraints for Back Arc Spreading Across the Mariana Trough (G21A 0682) [Net] [Bib]

  2009: Geodetic GPS observation in the West of Java Island : Plate coupling and active fault strain accumulation (B21 11) [Net] [Bib]

  2011: Estimation or Sliprate and Locking Depth on Active Fault Based on GPS Survey in Aceh Provice(HDS004 03) [Net] [Bib]

  2011: Five Years Geodetic GPS observation in the West of Java Island(HDS004 04) [Net] [Bib]

  2011: Slow Earthquake [Net] [Bib]

  2011: The plate coupling in the Tokai District, the Central Japan, inferred from the different data using triangular dislocation elements [Net] [Bib]

  2012: Dynamic characteristics of very high rate GPS observations for seismology [Net] [Bib]

  2012: Exploratory analysis of earthquake precursory information in GPS measurements (C22 14) [Net] [Bib]

  2013: Assessing the potential improvement in short term earthquake forecasts from incorporation of GPS data [Net] [Bib]

  2013: Depth extent of the long term slow slip event in the Tokai district, central Japan: A new insight [Net] [Bib]

  2014: Imaging of the early acceleration phase of the 2013–2014 Boso slow slip event [Net] [Bib]

  2016: Source process with heterogeneous rupture velocity for the 2011 Tohoku Oki earthquake based on 1 Hz GPS data [Net] [Bib]

About this page: