nkysdb: 共著者関連データベース

IWASAKi Takaya 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "IWASAKi Takaya")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: IWASAKi Takaya, KANEDA Yoshiyuki, KODAIRA Shuichi, OBANA Koichiro, TAKAHASHI Narumi

    1: AZUMA Ryusuke, HINO Ryota, HIRATA Kenji, HIRATA Naoshi, HIRTA Naoshi, ISSE Takehi, ITO Yoshihiro, KAIHO Yuka, KURASHIMO Eiji, MACHIDA Yuya, MIURA Seiichi, MIYAMACHI Hiroki, MOCHIZUKI Kimihiro, MURAI Yoshio, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKANISHI Ayako, NO Tetsuo, OBARA Kazushige, SAKAI Shin'ichi, SATO Toshinori, SHINBO Takashi, SHINOHARA Masanao, SHIOBARA Hajime, TATSUMI Yoshiyuki, TSURU Tetsuro, UEHIRA Kenji, YAKIWARA Hiroshi, YAMADA Tomoaki, YAMAGUCHI Haruka, YOSHIKAWA Sumio


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2009: Crustal evolution of the southwestern Kuril Arc, Hokkaido Japan, deduced from seismic velocity and geochemical structure [Net] [Bib]

    2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

About this page: