nkysdb: 共著者関連データベース

KINOSHITA Masataka 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KINOSHITA Masataka")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  106: KINOSHITA Masataka

  20: YAMANO Makoto

  16: GOTO Shusaku

  13: ASHI Juichiro

  11: TSUJI Takeshi

  10: LIN Weiren, MATSUBAYASHI Osamu

  9: ARAKI Eiichiro

  8: SOH Wonn

  7: HIRONO Tetsuro, ITO Hisao, KASAYA Takafumi, SAITO Saneatsu

  6: FUJIOKA Kantaro, GAMO Toshitaka, HAMAMOTO Hideki, TOBIN Harold

  5: BECKER Keir, HUNG Jih-Hao, KANAMATSU Toshiya, KIMURA Gaku, MIKADA Hitoshi, MURAYAMA Masafumi, SANADA Yoshinori, SONG Sheng-Rong, TOKI Tomohiro, TSUNOGAI Urumu, YEH En-Chao

  4: AOIKE Kan, FUJINO Keiko, GOTO Tada-nori, HASHIMOTO Yoshitaka, ITO Yoshihiro, KYO Masanori, MA Kuo-Fong, SHITASHIMA Kiminori, SONE Hiroki, TANIKAWA Wataru, WANG Chien-Ying, YAMAMOTO Fujio

  3: FUJIMOTO Hiromi, FUKAO Yoshio, HAMANO Yozo, HERZEN Richard P.Von, HINO Ryota, KUMAGAI Hidenori, KURAMOTO Shin'ichi, MISHIMA Toshiaki, MOORE Gregory, NAMBA Yasuhiro, PARK Jin-Oh, SUYEHIRO Kiyoshi, TADAI Osamu, TAKAI Ken, THU Moe Kyaw, TOKUYAMA Hidekazu, VON HUENE Roland, WANG Kelin, WU Hung-Yu

  2: ASAKAWA Kenichi, BANGS Nathan, DAVIS Earl E., FLEMINGS Peter, HAMADA Yohei, IJIRI Akira, IKEHARA Ken, ISHIKAWA Tsuyoshi, KAMEO Katsura, KANEDA Yoshiyuki, KAWAGUCHI Katsuyoshi, KAWAMURA Kiichiro, KIDO Motoyuki, KIMURA Toshinori, KODAIRA Shuichi, KOPF Achim, MACHIYAMA Hideaki, MARCAILLOU Boris, MASAGO Hideki, MASAKI Yuka, MATSUOKA Toshifumi, MITSUZAWA Kyohiko, MOORE Gregory F., MORITA Sumito, NAKAGAWA Satoshi, NAKAMURA Yasuyuki, NISHIMURA Kiyokazu, NISHIZAWA Azusa, OKANO Tadashi, OSADA Yukihito, RAIMBOURG Hugues, SAYANAGI Keizo, SCREATON Elizabeth, SHINOHARA Masanao, TANIGUCHI Makoto, TANIMIZU Masaharu, TOBIN Harold J., TSAI Yi-Ben, TSUKIOKA Satoshi, UJIIE Kohtaro, YAMADA Yasuhiro, YAMAMOTO Hiroyuki, YAMASHITA Mikiya, YOKOBIKI Takashi

  1: ADACHI Keita, AHI Juichiro, AOKI Misumi, ARAI Kohsaku, ARAKI Eichiro, ASADA Miho, ASANO Youichi, BABA Hisatoshi, BABA Kiyoshi, BANGS Nathan L, BYRNE Timothy B., CHAN Chung-Han, CHANG Chandong, CHIBA Hitoshi, CONIN Marianne, CUREWITZ Daniel, DAIGLE Hugh, DAIVIS Earl E., DAVIS Earl, DAVIS Earl E, DE RONDE Cornel, DJAJADIHARDJA Yusuf S., ELSWORTH Derek, Exp314 Science Party, FISHER Andrew T., FUJIKI Toru, FUJIKURA Katsunori, FUJIMOTO Koichiro, FUJITANI Junji, FUJIWARA Toshiya, FUKASE Hiroaki, FUKUCHI Tatsuro, FULTON Patrick M., GENDRON James, GOMADO Masako, GULICK Sean, GULICK Sean P.S., HAMASAKI Hitoshi, HARADA Makoto, HARCOUET-MENOU Virginie, HARRIS Robert, HARRIS Robert N., HENRY Pierre, HERZEN Richard P., HERZEN Richard P. Von, HIGA Ryosaku, HIGUCHI Kazuhiro, HINA Shoko, HIRATA Kenji, HIROMATSU Mineo, HIROSE Takehiro, HIRTH Greg, HISAMITSU Toshio, HUCKS Audrey L., HUENE Roland von, HYAKUDOME Tadahiro, IKEHARA Minoru, INAGAKI Fumio, IODP Exepdition 333 scientific party, IODP Exp. 314 Scientific Party, IODP Expeditions 314/315/316 Scientific Party, ISHIBASHI Jun-ichiro, ISHIBASHI Junichiro, ISHIHARA Takemi, ITO Takatoshi, JOSHIMA Masato, KAIHO Kunio, KAMEDA Jun, KANAGAWA Kyuichi, KANAZAWA Toshihiko, KANDO Tomomi, KATANO Hiroshi, KATO Kazuhiro, KATO Kazumasa, KAWADA Yoshifumi, KAWAGUCCI Shinsuke, KAWAMURA Yoshihisa, KIDO Yukari, KIDO Yukari N., KIKAWA Eiichi, KIKUTA Hiroyuki, KIM Eun-Soo, KIMURA Ryo, KINOSHITA Hajimu, KISIMOTO Kiyoyuki, KITADA Kazuya, KOBAYASHI Kazuo, KOGA Kazuhide, KOMATSUBARA Junko, KURAMOTO Shinichi, KURAMOTO Toshikatsu, KY04-11 and KH-10-3 shipboard scientists, KYAW THU Moe, Kumano Dive Scientific Party, LALLEMANT Siegfried, LEE Youngmin, LEWIS Jonathan C., LINDE Alan, MAEDA Lena, MAEGAWA Kenji, MAHARA Yasunori, MAKITA Satoru, MASSOTH Gary, MASUDA Harue, MASUDA Koji, MASUZAWA Toshiyuki, MATSUBARA Takuo, MATSUBASHI Osamu, MATSUMOTO Ryo, MCNEILL Lisa C., MELDRUM Robert D., MIKADA Hiroshi, MISAWA Ayanori, MISAWA Naoto, MIYAKAWA Ayumu, MIZOGUCHI Kazuo, MIZOGUCHI Tomonobu, MOE Kyaw, MOORE J. Casey, MORIYA Soichi, MUKOYOSHI Hideki, MURAKI Hiroaki, NAGAO Hiromichi, NAGAO Toshiyasu, NAGIHARA Seiichi, NAKAJIMA Takahiro, NAKAMURA Norihiro, NAKANO Takanori, NAKANO Yukihiko, NAKASONE Toru, NAKAYAMA Eiichiro, NISHIMURA Masahiro, NO Tetsuo, NODA Yoichi, NOGUCHI Takashi, NUNOURA Takuro, OBARA Kazushige, OIWANE Hisashi, OKANO Osamu, ONISHI Kyosuke, OTSUKI Kenshiro, PARADIS Geoge, PERMANA Haryadi, PROPONENTS NanTroSEIZE, RAHARDIAWAN Riza, RANERO Cesar R., RASHID Harunur, ROE Kevin, SACKS Selwyn, SAFFER Demian M., SAKAGUCHI Masumi, SANO Yuji, SARUKAWA Hiroshi, SATO Takeshi, SATOH Mikio, SAWA Takao, SCHULTZ Adam, SEEBER Leonard, SHIBATA Tadahiro, SHIMADA Jun, SHIMIZU Satoshi, SHIRAI Masaaki, SOHRIN Yoshiki, SPINELLI Glenn, SUGAWARA Toshikatsu, SUGIHARA Takamitsu, SUGIYAMA Kazuhiro, SUZUKI Ryohei, Shipboard Scientific Party, TAKAHASHI Manabu, TAKAHASHI Miki, TAKAHASHI Narumi, TAKAHATA Naoto, TAKAYAMA Hiroyuki, TAKEUCHI Rika, TAMAKI Kensaku, TANAKA Tomoyuki, TANAKA-NAKANO Akiko, TOKUNAGA Tomochika, TOMARU Hitoshi, TOMODA Yoshibumi, TSURU Tetsuro, TUCHOLKE Brian E., Toizumi Masayuki, UCHIDA Shingo, UNDERWOOD Michael B., UYESHIMA Makoto, Udrekh, VILLINGER Heinrich, WATANABE Masaharu, WU Hungyu, YAMAGUCHI Asuka, YAMAMOTO Kiyohiko, YAMAMOTO Koji, YAMAMOTO Yuzuru, YAMANAKA Toshiro, YASUI Masashi, YOSHINISHI Haruka, YTOW Nozomi, ZHANG Jing


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1988: Anomalies of bottom CH4 and trace metal concentrations associated with high heat flow at the Calyptogena community off Hatsu shima Island, Sagami Bay, Japan: A preliminary report of Tansei Maru KT 88 1 cruise Leg 1 [Net] [Bib]

  1988: Heat Flow and Thermal Structure of the Okinawa Trough [Net] [Bib]

  1988: Warped Temperature Profiles Observed in the Sediment of Geothermally Active Areas in the Japan Sea A Hypothesis of Double Diffusive Sinking [Net] [Bib]

  1989: Geophysical Observations Around the Northern Yap Trench : Seismicity, Gravity and Heat Flow [Net] [Bib]

  1991: High Heat Flow Anomaly around Hatsushima Biological Community in the Western Sagami Bay, Japan [Net] [Bib]

  1991: Seismo Volcanic Catastrophe Happened in Western Sagami Bay, Central Japan Results on R/V Tansei Maru KT 89 11 Cruise [Net] [Bib]

  1991: Volume Magnetic Susceptibilities of Sediment Cores as Possible Indicators of Hydrothermal Activities Results from Izena Cauldron, Middle Okinawa Trough (O31A 14) [Net] [Bib]

  1994: Estimation of Grain Thermal Conductivity in the Turbidite Sediment of the Juan de Fuca Ridge [Net] [Bib]

  1995: Active Hydrothermal Systems of a Super fast Spreading Ridge, Southern East Pacific Rise (13 degrees 58 minutes to 18 degrees 26 minutes S) [Net] [Bib]

  1995: Heat Flow Distribution in the Nankai Trough Region [Net] [Bib]

  1995: Heat Flow in the Philippine Sea [Net] [Bib]

  1995: Localized flow anomalies in the middle Okinawa Trough associated with hydrothermal circulation [Net] [Bib]

  1996: Monitoring of Buoyant and Near neutral Plumes Carried by Tidal Currents at TAG Hydrothermal Mound (T32A 5) [Net] [Bib]

  1997: Hydrothermal regime and constraints on reservoir depth of the Jade site in the Mid Okinawa Trough inferred from heat flow measurements [Net] [Bib]

  1997: Long term Monitoring of Temperature Profiles in Sea Floor Sediments [Net] [Bib]

  1997: Tide related variability of TAG hydrothermal activity observed by deep sea monitoring system and OBSH [Net] [Bib]

  1998: Heat Flux and its Time Variation of the Central Black Smoker at the TAG Hydrothermal Mound, MAR, Monitored by Vertical Thermistor Arrays (T22C 11) [Net] [Bib]

  1998: Numerical simulation of the migration of gas hydrate BSRs due to thrust faulting at accretionary wedges [Net] [Bib]

  1999: Hydrothermal Regime and its Time Variation at TAG Active Mound, Revealed by Long term Monitoring of Water column and Subbottom Temperatures [Net] [Bib]

  1999: Hydrothermal activity and long term monitoring at Southern East Pacific Rise Preliminary results of the Ridge Flux SEPR'97 Leg 2 cruise [Net] [Bib]

  1999: Long term Temperature Variation at Diffuse Hydrothermal Venting Field at RM24 Site (17 degrees 25 minutes S), S EPR [Net] [Bib]

  2001: Submersible study of an oceanic megamullion in the central North Atlantic [Net] [Bib]

  2002: Geothermal constraints on the hydrological regime of the TAG active hydrothermal mound, inferred from long term monitoring [Net] [Bib]

  2003: Approach to Long Term Borehole Observations of Temperature and Self Potential in the Ocean Crust (JSS03/03P/A13 011) [Net] [Bib]

  2003: Borehole Observatories beneath Japan Trench Forearc (JSS03/04A/D 010) [Net] [Bib]

  2003: Estimate of heat flux and its temporal variation at the TAG hydrothermal mound, Mid Atlantic Ridge 26 degrees N [Net] [Bib]

  2003: First Results from the Nankai Trough Advanced Cork Subseafloor Hydrogeological Observatories (JSA11/02P/D 004) [Net] [Bib]

  2003: Fluid Flow Regime along the Western Nankai Accreionary Complex Detected by Closely Spaced Heat Flow Measurements (JWS04/04A/A11 007) [Net] [Bib]

  2003: Heat flow distribution and thermal regime across the Nankai accretionary complex (T42C 06) [Net] [Bib]

  2003: Hydrogeological and Geothermal studies around Naikai Trough (KR02 10 Nankai Trough Cruise Report) [Net] [Bib]

  2003: Hydrothermal Circulation Inferred from Submersible Heat Flow Measurements in the Suiyo Seamount, Izu Bonin Arc (JWS04/04P/D 024) [Net] [Bib]

  2003: InterRidge Japan [Net] [Bib]

  2003: Origin of Low Salinity Pore Fluids : Kumano Forearc Mud Volcanoes, Nankai Trough (T52C 0288) [Net] [Bib]

  2003: Periodical changes of submarine fluid discharge from a deep seafloor, Suiyo Sea Mountain, Japan [Net] [Bib]

  2003: Seafloor gamma ray measurements around active faults in the central Nankai accretionary prism (T52C 0294) [Net] [Bib]

  2003: Submarine Groundwater Discharge into the Suruga Bay, Japan (JSP03/04P/C29 003) [Net] [Bib]

  2004: Self potential measurements around hydrothermal vents in the caldera of the Suiyo Seamount(D31 P014) [Net] [Bib]

  2005: Thermal response of sediment with vertical fluid flow to periodic temperature variation at the surface [Net] [Bib]

  2006: A discrete episode of seismic and aseismic deformation of the Nankai trough subduction zone accretionary prism and incoming Philippine Sea plate [Net] [Bib]

  2006: Cold Seeps and Their Tectonic Implications in the IODP NanTroSEIZE Drilling Area(T11G 07) [Net] [Bib]

  2006: High magnetic susceptibility of fault gouge within Taiwan Chelungpu fault: Nondestructive continuous measurements of physical and chemical properties in fault rocks recovered from Hole B. TCDP [Net] [Bib]

  2006: High quality multi frequency seismic profiles obtained during KY06 01 cruise in the Sagami Bay, Japan [Net] [Bib]

  2006: Hydraulic Diffusivity and Wellbore Storage from Pressure Monitoring in the Nankai Accretionary Prism(OS31D 1666) [Net] [Bib]

  2006: IODP Drilling through the M>8 seismogenic zone fault at Nankai Trough, Japan (S31D 05) [Net] [Bib]

  2006: Orientation determination of in situ horizontal principal stresses by using drilling induced breakouts and tensile fractures in an active fault drilling hole(T21D 0449) [Net] [Bib]

  2006: Physical properties and chemical characteristics of core samples retrieved from Hole B of Taiwan Chelungpu fault Drilling Project (S31D 06) [Net] [Bib]

  2006: Possible Pore Pressure Anomaly at Decollement Inferred from Localized Heat Flow Anomaly at the toe of Nankai Accretionary Prism off Muroto(T11G 08) [Net] [Bib]

  2006: The Seismogenic Zone Experiment [Net] [Bib]

  2007: Along strike variations in thermal regime for the Nankai Trough, implication for the location of the seismogenic zone(B11 09) [Net] [Bib]

  2007: Current stress state and principal stress rotations in the vicinity of the Chelunpgu fault induced by the 1999 Chi Chi, Taiwan, earthquake [Net] [Bib]

  2007: First Results from NanTroSEIZE LWD, IODP Expedition 314: Physical and hydrologic properties(T53A 1127) [Net] [Bib]

  2007: Heat Flow Distribution at a Mud Volcano in Kumano Basin, East of Kii Peninsula, Central Japan(V13B 1342) [Net] [Bib]

  2007: Hydrothermal fountains imaged by high resolution side scan sonar equipped on a cruising AUV, URASHIMA(V21D 0759) [Net] [Bib]

  2007: Long Term Borehole Monitoring System for NanTroSEIZE 3.5 km Riser Hole: Requirements and Specifications(OS34A 04) [Net] [Bib]

  2007: Low total and inorganic carbon contents within the Taiwan Chelungpu fault system [Net] [Bib]

  2007: Nondestructive continuous physical property measurements of core samples recovered from hole B, Taiwan Chelungpu Fault Drilling Project [Net] [Bib]

  2007: Prediction of magnitude of minimum horizontal stress from extended leak off test conducted by the riser vessel CHIKYU(OS51A 0175) [Net] [Bib]

  2007: Vapor rich Hydrothermal Fluid Migration Within Pumiceous Sediment in the Iheya North Knoll, Okinawa Trough(V34B 06) [Net] [Bib]

  2008: Heat Flow Anomaly around the Methane Hydrate and Seep Area, Off Joetsu, the Eastern Margin of the Japan Sea [Net] [Bib]

  2008: Heat flow distribution on the floor of Nankai Trough off Kumano and implications for the geothermal regime of subducting sediments [Net] [Bib]

  2008: High heat flow anomalies on and old oceanic plate observed seaward of the Japan Trench [Net] [Bib]

  2008: Pinpoint Core Sampling and Instrument Deployment in Deep Sea by the ROV NSS [Net] [Bib]

  2008: Preliminary Results from IODP NanTroSEIZE Expedition 314 [Net] [Bib]

  2009: Continuous monitoring of the shallow sub seafloor resistivity using controlled current source, off Toyohashi, Japan (124) [Net] [Bib]

  2009: Development of the off Toyohashi seafloor cabled observatory [Net] [Bib]

  2009: Estimation of temperature rise in a shallow slip zone of the megasplay fault in the Nankai Trough [Net] [Bib]

  2009: NanTroSEIZE Stage 1 Expeditions 314, 315, and 316: First Drilling Program of the Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment [Net] [Bib]

  2009: Recent progress of the Electro Magnetic survey to investigate Earth's interior [Net] [Bib]

  2009: Seafloor long term seismo geodetic observation network above the rupture zone of Tonankai earthquakes (68) [Net] [Bib]

  2010: Hydrothermal plumes imaged by high resolution side scan sonar on a cruising AUV, Urashima [Net] [Bib]

  2011: Acoustic and mechanical properties of Nankai accretionary prism core samples [Net] [Bib]

  2011: Gas Chemistry of Pore Fluids from Oomine Ridge on the Nankai Accretionary Prism [Net] [Bib]

  2011: Heat flow distribution and thermal structure of the Nankai subduction zone off the Kii Peninsula [Net] [Bib]

  2011: Heat flow estimated from BSR and IODP borehole data: Implication of recent uplift and erosion of the imbricate thrust zone in the Nankai Trough off Kumano [Net] [Bib]

  2011: In situ stress state from walkaround VSP anisotropy in the Kumano basin southeast of the Kii Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2011: Long offset VSP and well logging analysis in Nankai trough offshore Kumanonada [Net] [Bib]

  2011: Performance tests of sensors for Long Term Borehole Monitoring System [Net] [Bib]

  2011: Possible kilometer scale hydrothermal circulation within the Iheya North field, mid Okinawa Trough, as inferred from heat flow data [Net] [Bib]

  2011: Potential Tsunamigenic Faults of 2011 Tohoku Earthquake in the Frontal Wedge [Net] [Bib]

  2011: Potential tsunamigenic faults of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: The role of compaction contrasts in sediments in decollement initiation in an accretionary prism [Net] [Bib]

  2011: Thermal conductivities under high pressure in core samples from IODP NanTroSEIZE drilling site C0001 [Net] [Bib]

  2012: Hydrothermal fluid flow system around the Iheya North Knoll in the mid Okinawa trough based on seismic reflection data [Net] [Bib]

  2012: Runaway slip to the trench due to rupture of highly pressurized megathrust beneath the middle trench slope: The tsunamigenesis of the 2011 Tohoku earthquake off the east coast of northern Japan [Net] [Bib]

  2012: Seismogenic zone temperatures and heat flow anomalies in the To nankai margin segment based on temperature data from IODP expedition 333 and thermal model [Net] [Bib]

  2012: Settling of Earthquake Induced Turbidity on the Accretionary Prism Slope of the Central Nankai Subduction Zone [Net] [Bib]

  2012: Variations in the thermal conductivities of surface sediments in the Nankai subuduction zone off Tokai, central Japan [Net] [Bib]

  2013: A synthesis of heat flow determinations and thermal modeling along the Nankai Trough, Japan [Net] [Bib]

  2013: Episodic deformation and inferred slow slip at the Nankai subduction zone during the first decade of CORK borehole pressure and VLFE monitoring [Net] [Bib]

  2013: Extension of continental crust by anelastic deformation during the 2011 Tohoku oki earthquake: The role of extensional faulting in the generation of a great tsunami [Net] [Bib]

  2013: Interseismic stress accumulation at the locked zone of Nankai Trough seismogenic fault off Kii Peninsula [Net] [Bib]

  2013: Sediment deformation in eastern Sagami Bay Revealed by high density seismic reflection survey [Net] [Bib]

  2013: Stress field observation and modeling from the NanTroSEIZE scientific drillings in the Nankai Trough system, SW Japan [Net] [Bib]

  2014: Gas hydrate saturation at Site C0002, IODP Expeditions 314 and 315, in the Kumano Basin, Nankai trough [Net] [Bib]

  2014: Geological structure of the offshore Sumatra forearc region estimated from high resolution MCS reflection survey [Net] [Bib]

  2014: Re evaluation of temperature at the updip limit of locked portion of Nankai megasplay inferred from IODP Site C0002 temperature observatory [Net] [Bib]

  2014: Thermal conductivities, thermal diffusivities, and volumetric heat capacities of core samples obtained from the Japan Trench Fast Drilling Project (JFAST) [Net] [Bib]

  2014: Tracing geologically constrained fluid flow pathways using a combination of heat flow measurements, pore water chemistry, and acoustic imaging near the deformation front of the Nankai Trough off the Muroto Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2015: Borehole stability discussion of NanTroSEIZE main site, C0002 (SSS02 P07) [Net] [Bib]

  2015: In situ thermal excursions detected in the Nankai Trough forearc slope sediment at IODP NanTroSEIZE Site C0008 [Net] [Bib]

  2015: Q P structure of the accretionary wedge in the Kumano Basin, Nankai Trough, Japan, revealed by long offset walk away VSP [Net] [Bib]

  2015: Stress state and its anomaly observations in the vicinity of a fault in NanTroSEIZE Expedition 322 [Net] [Bib]

  2016: Distribution of stress state in the Nankai subduction zone, southwest Japan and a comparison with Japan Trench [Net] [Bib]

  2017: ODP/IODP CORK Observatories: Designs and Geophysical Results since 1991 (U03 P01) [Net] [Bib]

  2017: The NanTroSEIZE Project After Ten Years: Drilling to the Megathrust is More Important Now Than When We Started (SSS04 10) [Net] [Bib]

  2017: The vertical chloride ion profile at the IODP Site C0002, Kumano Basin, off coast of Japan [Net] [Bib]

About this page: