nkysdb: 共著者関連データベース

ISHIBASHI Jun-ichiro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ISHIBASHI Jun-ichiro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  53: ISHIBASHI Jun-ichiro

  13: TSUNOGAI Urumu

  12: GAMO Toshitaka, YAMANAKA Toshiro

  11: CHIBA Hitoshi

  10: TAKAI Ken

  9: SANO Yuji

  8: NUNOURA Takuro, TOKI Tomohiro, URABE Tetsuro

  7: SAKAI Hitoshi

  6: NAKASEAMA Miwako, WAKITA Hiroshi

  5: HIRAYAMA Hisako, NOJIRI Yukihiro, OKAMURA Kei, SUZUKI Ryohei, TAKAHATA Naoto

  4: HORIKOSHI Koki, KAWAGUCCI Shinsuke, LUPTON John, MARUMO Katsumi, MIYOSHI Youko, SHITASHIMA Kiminori

  3: GRIMAUD Daniel, HAMASAKI Hiroshi, KONNO Uta, MAETO Kotaro, NAKAMURA Ko-ichi, NOGUCHI Takuroh, SHIMADA Kazuhiko, SUZUKI Yohey, UENO Yuichiro

  2: AUZENDE Jean-Marie, DE RONDE Cornel, FUJINO Keiko, GENA Kaul, HATADA Kenta, IGARASHI George, INAGAKI Fumio, KAGOSHIMA Takanori, KATO Yasuhiro, KIMURA Hiroyuki, MIYAZAKI Junichi, NAKAGAWA Satoshi, NAKAGUCHI Yuzuru, NAKAMURA Kentaro, NOGUCHI Takuro, NOTSU Kenji, NOZAKI Tatsuo, OHKUBO Satoru, OOMORI Tamotsu, SAKAMOTO Takeaki, SHIBUYA Takazo, SOHRIN Yoshiki, UEHARA Seiichiro

  1: ABE Mariko, AKASHI Hironori, ARCULUS Richard, ASADA Miho, ASHI Juichiro, BAKER Edward, BOETIUS Antje, BOULEGUE Jacques, DOI Shinsuke, EBINA Naoya, FAURE Kevin, FUJIKURA Katsunori, FURUSHIMA Yasuo, FURUZAWA Yoshiko, GREENE Ronald, GUO Zhengfu, HAMAMOTO Arito, HAMASAKI Hitoshi, HARA Kurt, HASHIMOTO Jun, HATANAKA Hiroshi, HIRAO Shingo, HORIUCHI Tsukasa, IJIRI Akira, INOUE Hiroyasu, INOUE Kazuhiro, ISHIDA Akizumi, ITOH Michihiro, IWATA Daigo, JEAN-BAPTISE Philippe, JORGENSEN Bo B., KAKEGAWA Takeshi, KASAI Hiroko, KASHIMURA Tomoki, KATAOKA Satoshi, KATO Shingo, KAWAI Takayoshi, KIM Eun-Soo, KIMOTO Hideshi, KINOSHITA Masataka, KISHIDA Koichi, KOBAYASHI Kensei, KOMATSU Daisuke D., KUBOKAWA Kaoru, KUSAKABE Minoru, KUWAHARA Yoshihiro, KUYPERS Marcel M.M., KYO Masanori, LAN Tefang, LEBON Geoffrey, LESNIAK Pawel M., LUPTON John. E., MAKABE Akiko, MAKI Toshihiro, MARUYAMA Akihiko, MASSOTH Gary, MASSTOTH Gary, MASUDA Harue, MATSUKURA Seiya, MATUMOTO Ryo, MITSUZAWA Kyohiko, MIYABE Shunsuke, MIYAZAKI Jun-ichi, MOCHIZUKI Nobutatsu, MURAMATSU Yasuyuki, NAGATANI Takeshi, NAKAGAWA Fumiko, NAKAJIMA Ryota, NAKASHIKI Norikazu, NAKASHIMA Kazuo, NAKAYAMA Eiichiro, NARITA Taku, NOGI Yoshifumi, OBATA Hajime, OKINO Kyoko, OKUDAIRA Takamoto, OKUMURA Ryo, OMORI Eriko, OMURA Akiko, ONISHI Yuji, ONO Tatsuaki, OOKI Mitsuhiro, OTSUKI Akira, QUERELLOU Joel, RESING Joseph, SAKAMOTO Minoru, SATO Hiroshi, SATO Masanori, SEGUCHI Mariko, SHIMADA Nobutaka, SHIRAI Kotaro, SHNJO Ryuichi, STOFFERS Peter, STOTT Matthew, SUGIYAMA Taku, SUNAMURA Michinari, SUZUKI Katsuhiko, SUZUKI Masaaki, TAKAHASHI Yoshio, TAKAMIYA Koichi, TAKANO Yoshinori, TAKAYA Yutaro, TANAKA Kentaro, TANAKA Yoshitaka, TAWATA Miki, TERAMURA Takashi, TERANISHI Genta, TOMONAGA Yama, TREUDE Tina, TSUBUTA Hiroyuki, TSUCHIDA Shinji, TSUKIMURA Katsuhiro, TSUMUNE Daisuke, URA Tamaki, UTSUMI Motoo, Urabe Tetsuro, WALKER Sharon, WATSUJI Tomo-o, WEN Hsinyi, WORTHINGTON Tim, YAMAGAMI Shosei, YAMAGISHI Akihiko, YAMAGUCHI Toshiyuki, YAMAMOTO Hiroyuki, YAMASHITA Toru, YANG Tsanyao F., YOKOSE Hisayoshi, YOKOYAMA Yuka, YOSHIDA Hiroki, YOSHIDA Naohiro, YOSHIKAWA Shuro, YOSHIZAKI Motoko, YOSHIZUMI Ryoto, Youko MIYOSHI


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1988: Geochemical evidence for hydrothermal activity in the Okinawa Trough [Net] [Bib]

  1989: Hydrothermal plumes along the North Fiji Baisn Spreading axis [Net] [Bib]

  1991: High alkalinity due to sulfate reduction in the CLAM hydrothermal field, Okinawa Trough [Net] [Bib]

  1991: Secular variations in helium isotope ratios in an active volcano: Eruption and plug hypothesis [Net] [Bib]

  1992: Helium Isotope Ratios of Pore Gases in Deep Sea Sediments, Leg 128 [Net] [Bib]

  1992: Helium and Carbon Isotopes in Hydrothermal Fluids from the North Fiji Basin (C7 O 9) [Net] [Bib]

  1992: Methane, ethane and total inorganic carbon influid samples taken during the 1989 Kaiko Nankai project [Net] [Bib]

  1992: Sr isotopic study of seafloor hydrothermal system in mid Okinawa trough (II 16 5 O 10) [Net] [Bib]

  1994: Fluctuation of chemical compositions of the phase separated hydrothermal fluid from the North Fiji Basin Ridge [Net] [Bib]

  1994: Helium and carbon geochemistry of hydrothermal fluids from the North Fiji Basin spreading ridge (southwest Pacific) [Net] [Bib]

  1995: Geochemistry of phase separated hydrothermal fluids of the North Fiji Basin, Southwest Pacific [Net] [Bib]

  1995: Hydrothermal mineralization in the Mid Okinawa Trough [Net] [Bib]

  1997: Mantle helium signal in the West Carpathians, Poland [Net] [Bib]

  1999: Carbon Isotope Measurement of Extremely Low Amounts of CH4: Application to Volcanic Gases from Satsuma Iwojima, Japan [Net] [Bib]

  1999: Tracer release experiments for hydrothermal plume observations [Net] [Bib]

  2001: Chemical characteristics of newly discovered black smoker fluids and associated hydrothermal plumes at the Rodriguez Triple Junction, Central Indian Ridge [Net] [Bib]

  2003: Drilling into an Active Hydrothermal System at Suiyo Seamount of the Izu Bonin Arc, Western Pacific(2 2) [Net] [Bib]

  2004: Amino acids in water samples from deep sea hydrothermal vents at Suiyo Seamount, Izu Bonin Arc, Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2004: Development of an in situ manganese analyzer using micro diaphragm pumps and its application to time series observations in a hydrothermal field at the Suiyo seamount [Net] [Bib]

  2004: Tungsten enriched in submarine hydrothermal fluids [Net] [Bib]

  2006: Diversity in fluid chemistry and mineralization caused by phase separation in the active seafloor hydrothermal field at the Yonaguni Knoll IV, Okinawa Trough, southwest Japan [Net] [Bib]

  2006: Expedition Reveals Changes in Lau Basin Hydrothermal System [Net] [Bib]

  2006: Geomicrobiological exploration and characterization of deep sea hydrothermal systems in the Southwestern Pacific, Mariner field in the Lau Basin and Brothers Caldera North Slope field in the Kermadec Arc (B32A 06) [Net] [Bib]

  2006: Intra field variability in microbial community associated with phase separation controlled hydrothermal fluid chemistry in the Mariner field, the southern Lau Basin(B34A 07) [Net] [Bib]

  2006: Liquid CO2 venting on the seafloor: Yonaguni Knoll IV hydrothermal system, Okinawa Trough(V23B 0606) [Net] [Bib]

  2006: Microbial Community in a Sediment Hosted CO2 Lake of the Southern Okinawa Trough Hydrothermal Field(B11B 1030) [Net] [Bib]

  2006: Seafloor hydrothermal mineralization at the off axial vent sites of the southern Mariana Trough [Net] [Bib]

  2007: Acive shallow water submarine hydrothermal venting and occurence of chimney like mineral deposits from Northern Kagoshima Bay, South Kyushu, Japan(V21D 0756) [Net] [Bib]

  2007: Direct Access to the Sub Vent Biosphere by Shallow Drilling [Net] [Bib]

  2007: Hydrothermal Fluid Sediment Interaction in the Wakamiko Submarine Crater, South Kyushu, Japan(11 P 44) [Net] [Bib]

  2007: Multiple hydrothermal sources along the south Tonga arc and Valu Fa Ridge [Net] [Bib]

  2007: Vapor rich Hydrothermal Fluid Migration Within Pumiceous Sediment in the Iheya North Knoll, Okinawa Trough(V34B 06) [Net] [Bib]

  2008: Marine shallow water hydrothermal activity and mineralization at the Wakamiko crater in Kagoshima bay, south Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  2008: Methane enrichment in low temperature hydrothermal fluids from the Suiyo Seamount in the Izu Bonin Arc of the western Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2008: Migration of hydrothermal fluid within volcanic sediment: A case study of a present day active submarine hydrothermal field at the Iheya Knoll, middle Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2008: Variability in the microbial communities and hydrothermal fluid chemistry at the newly discovered Mariner hydrothermal field, southern Lau Basin [Net] [Bib]

  2009: Spatial distribution, diversity and composition of bacterial communities in sub seafloor fluids at a deep sea hydrothermal field of the Suiyo Seamount [Net] [Bib]

  2011: Hydrothermal fluid geochemistry at the Iheya North field in the mid Okinawa Trough: Implication for origin of methane in subseafloor fluid circulation systems [Net] [Bib]

  2012: Occurrence of sulfides accompanied by abundant clay minerals revealed by shallow drilling in an active seafloor hydrothermal field in the Okinawa Trough, back arc basin [Net] [Bib]

  2013: Chemical evolution within a hydrothermal fluid circulation system at the Aira caldera, Kyushu, Japan(1E O19) [Net] [Bib]

  2013: Discovery of a new hydrothermal vent based on an underwater, high resolution geophysical survey [Net] [Bib]

  2013: Mg rich clay mineral formation associated with marine shallow water hydrothermal activity in an arc volcanic caldera setting [Net] [Bib]

  2013: Post drilling changes in fluid discharge pattern, mineral deposition, and fluid chemistry in the Iheya North hydrothermal field, Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2013: Shallow submarine hydrothermal activity with significant contribution of magmatic water producing talc chimneys in the Wakamiko Crater of Kagoshima Bay, southern Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  2013: Subvent hydrothermal mineralization and rare metal accumulation within the unconsolidated sediments of Wakamiko submarine crater in Aira Caldera, southern Kyushu, Japan(1A P22) [Net] [Bib]

  2014: Diversity of fluid geochemistry affected by processes during fluid upwelling in active hydrothermal fields in the Izena Hole, the middle Okinawa Trough back arc basin [Net] [Bib]

  2015: Chemical composition of hydrothermal fluids in the central and southern Mariana Trough backarc basin [Net] [Bib]

  2015: Clay Minerals in an Active Hydrothermal Field at Iheya North Knoll, Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2015: Geochemical characteristics of submarine hydrothermal plumes near Tokara Islands (SCG16 11) [Net] [Bib]

  2016: Methanogens in H2 rich hydrothermal fluids resulting from phase separation in a sediment starved, basalt hosted hydrothermal system [Net] [Bib]

  2016: Preface: Front edge of submarine mineral resources research in Japan (Part 2) [Net] [Bib]

  2016: Volatile element isotopes of submarine hydrothermal mineral deposits in the Western Pacific [Net] [Bib]

  2017: Formation of gas discharging from Taketomi submarine hot spring off Ishigaki Island in the southern Ryukyu Islands, Japan [Net] [Bib]

About this page: