nkysdb: 共著者関連データベース

NAKAMURA Masaru 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "NAKAMURA Masaru")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  8: NAKAMURA Masaru

  5: FUJII Iwao, MIYAJIMA Rikio

  4: AOKI Harumi

  3: HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo

  2: HIRAHARA Kazuro, KIMATA Fumiaki, NAKAYAMA Toru, OKUDA Takashi, SUZUKI Masayuki, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, YAMAZAKI Fumihito

  1: ARAI Shoji, HASHIMOTO Yoshikazu, HIRAHARA Kazurou, ISHIWATARI Akira, MATSUZAWA Maki, MORIUCHI Hiroyuki, NAKAMURA Toru, OHKURA Takahiro, OKUDA Takahiro, OKURA Takahiro, SASAKI Yoshimi, SASAKI Yuji, SATOMURA Mikio, SUMINO Yoshio, SUZUKI Sadaomi, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Masayoshi, TAKEMURA Yukiko, TANAKA Shigeru, TORAMARU Atsushi, TSUCHIDA Hiroko, UI Hirotaka, YUBUKI Tetsuichiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1986: Distribution and Chemical Form of Arsenic Compounds in Natural Water [Net] [Bib]

  1988: Anomalously high radon discharge from the Atotsugawa fault prior to the western Nagano Prefecture earthquake (M 6.8) of September 14, l984. [Net] [Bib]

  1989: Measurement of Deformation at Yakedake Volcano, Central Japan (1977 1987) [Net] [Bib]

  1990: Repeatable Measurements of Baseline Length by Global Positioning System in Central Japan [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1997: Corrections to Vesicle layering in solidified intrusive magma bodies: a newly recognized type of igneous structure [Net] [Bib]

About this page: