nkysdb: 共著者関連データベース

OKURA Takahiro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "OKURA Takahiro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: KANESHIMA Satoshi, OKURA Takahiro

    1: AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRAHARA Kazuro, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KARAKAMA Ikuo, KAWAKATU Hitoshi, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, MORI Takehiko, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAMURA Toru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SUDO Yasuaki, SUZUKI Masayuki, SUZUKI Sadaomi, TAKAGI Noriaki, TAKAHASHI Masayoshi, YAMAMOTO Mare, YOSHIKAWA Shin, YUBUKI Tetsuichiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

    2003: Changes in Tremor Source Location Synchronized with an Amplitude Modulation at Aso Volcano, Japan (JSV04/01P/D 007) [Net] [Bib]

About this page: