nkysdb: 共著者関連データベース

SAITO Eiji 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SAITO Eiji")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  9: SAITO Eiji

  4: MURAKAMI Fumitoshi

  3: YAMAZAKI Toshitsugu

  2: HASAKA Toshikazu, IGUCHI Masato, MATSUSHIMA Takeshi, NISHIMURA Yuichi, TAKAGI Akimichi, TAKARADA Shinji, WATANABE Kazuaki

  1: ENDO Hidenori, ENDO Shuichi, HISATOMI Kunihiko, HOSHIKA Akira, INOUCHI Yoshio, KONDO Youichi, KUMON Fujio, MAEDA Hiroto, MATSUSHIMA Nobuo, MIYATA Yuuichiro, MIYAZAKI Junichi, MUSASHINO Makoto, NAKANO Satoshi, NAKAO Seizo, NISHI Yuji, SAITO Yoshiki, SHIKI Tsunemasa, SHINOHARA Hiroshi, SOYA Tatsunori, SUTO Shigeru, TAKEUCHI Saburo, TAMEGURI Takeshi, TERASHIMA Minako, TERASHIMA Shigeru, TOKUOKA Takao, YASUDA Akira, YASUDA Satoshi, YOKOTA Setsuya, YOSHIKAWA Hideki, YOSHIKAWA Shusaku, YUASA Makoto


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1988: Opening of the Northern Mariana Trough [Net] [Bib]

  1989: Sedimentation of Polluted Lake Sediment (FY 1984 1988) [Net] [Bib]

  1992: Asymmetric Rifting of the Northern Mariana Trough (I 3 25 O 1) [Net] [Bib]

  1992: Ground deformation around Fugen dake, Unzen volcano, Kyushu, Japan, at the 1991 eruption, revealed by EDM monitoring and photogrametric analysis (II 7 7 P 13) [Net] [Bib]

  1993: Mode of seafloor spreading in the northern Mariana Trough [Net] [Bib]

  2002: Deformation monitoring by EDM and theodolite surveys at the Western part Usu volcano, Hokkaido, Northern Japan [Net] [Bib]

  2002: Evaluation of recent activity at Satsuma Iwojima Felt earthquake on June 8, 1996 [Net] [Bib]

  2003: Deformation Monitoring by EDM and Theodolite Surveys at the Western Part of Usu Volcano, Hokkaido, Northern Japan (V11/03P/D 017) [Net] [Bib]

  2013: Continuous GPS measurement in Kuchinoerabujima volcano, Kyushu, Japan(2D P6) [Net] [Bib]

About this page: