nkysdb: 共著者関連データベース

HISATOMI Kunihiko 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HISATOMI Kunihiko")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  9: HISATOMI Kunihiko

  3: TOKUOKA Takao

  2: KUMON Fujio, MIYAKE Yasuyuki, TAKAYASU Katsumi, TANAKA Satoshi, YOSHIDA Mitsuo

  1: ENDO Shuichi, HARATA Tetsuro, HOSHIKA Akira, INOUCHI Yoshio, KONDO Youichi, KONOMATSU Masahiko, MAEDA Hiroto, MIYATA Yuuichiro, MIYAZAKI Junichi, MURAKAMI Fumitoshi, MUSASHINO Makoto, NAKANO Satoshi, NAKAO Seizo, O'BRIEN Neal R., RAI S.M., SAITO Eiji, SAITO Yoshiki, SHIKI Tsunemasa, SHIMIZU Hiroyuki, SUZUKI Hiroyuki, TAKEUCHI Saburo, TERASHIMA Minako, TERASHIMA Shigeru, WATANABE Kazuaki, YAMASAKI Hirofumi, YASUDA Satoshi, YOKOTA Setsuya, YOSHIKAWA Hideki, YOSHIKAWA Shusaku


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1978: Sedimentological Study of a Turbidite Cycle, Kii Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  1983: A Miocene forearc magmatism at Shionomisaki, Southwest Japan [Net] [Bib]

  1984: Sedimentary Environment and Basin Analyses of the Miocene Kumano Group in the Kii Peninsula, Southwest Japan [Net] [Bib]

  1985: A Miocene Forearc Magmatism at Shionomisaki, Southwest Japan [Net] [Bib]

  1988: Palaeomagnetic Stratigraphy of the Churia (Siwalik) Group in West Central Nepal [Net] [Bib]

  1989: Sedimentation of Polluted Lake Sediment (FY 1984 1988) [Net] [Bib]

  1992: Cretaceous to Miocene Trench Forearc Sedimentation and Tectonics in the Shimanto Terrane, Kii Peninsula (B23) [Net] [Bib]

  1992: Fluvial Sediments in the Churla (Slwalik) Group, West Central Nepal (II 2 2 P 7) [Net] [Bib]

  1992: Thrust tectonics and crustal subduction in Sub Himarayas an example known in the Siwalik Group, West Central Napal (II 6 2 O 9) [Net] [Bib]

About this page: