nkysdb: 共著者関連データベース

KONDO Youichi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KONDO Youichi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: KONDO Youichi

    1: DIAB Mark C., ENDO Shuichi, HISATOMI Kunihiko, HOSHIKA Akira, INOUCHI Yoshio, KUMON Fujio, MAEDA Hiroto, MIYATA Yuuichiro, MIYAZAKI Junichi, MURAKAMI Fumitoshi, MUSASHINO Makoto, NAKANO Satoshi, NAKAO Seizo, NORTON Christopher J., ONO Akira, SAITO Eiji, SAITO Yoshiki, SHIKI Tsunemasa, TAKEUCHI Saburo, TERASHIMA Minako, TERASHIMA Shigeru, TOKUOKA Takao, WATANABE Kazuaki, YASUDA Satoshi, YOKOTA Setsuya, YOSHIKAWA Hideki, YOSHIKAWA Shusaku, ZHANG Yingqi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    1989: Sedimentation of Polluted Lake Sediment (FY 1984 1988) [Net] [Bib]

    2010: The nature of megafaunal extinctions during the MIS 3 2 transition in Japan [Net] [Bib]

About this page: