nkysdb: 共著者関連データベース

YOKOTA Setsuya 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YOKOTA Setsuya")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  11: YOKOTA Setsuya

  7: SAITO Yoshiki

  4: NISHIMURA Akira

  3: KANAI Yutaka, SATO Yoshio, TERASHIMA Shigeru, WEI Helong, ZHOU Yongqing

  2: IMAI Noboru, KAMIOKA Hikari, MATSUHISA Yukihiro, MIKOSHIBA Masumi, OKAI Takashi, TANIGUCHI Masahiro, TOGASHI Shigeko, YUASA Makoto

  1: AKAMATSU Morio, ENDO Shuichi, HISATOMI Kunihiko, HOSHIKA Akira, INOUCHI Yoshio, KATAYAMA Hajime, KONDO Youichi, KUMON Fujio, MAEDA Hiroto, MATSUOKA Kazumi, MEGURO Kazushi, MIYANO Masami, MIYATA Yuuichiro, MIYAZAKI Junichi, MURAKAMI Fumitoshi, MUSASHINO Makoto, NAKANO Satoshi, NAKAO Seizo, NOHARA Masato, OHTA Atsuyuki, SAITO Eiji, SHIKI Tsunemasa, TACHIBANA Yoshiko, TAKEUCHI Saburo, TERASHIMA Minako, TOKUOKA Takao, WAKABAYASHI Shinichi, WATANABE Kazuaki, YASUDA Satoshi, YOSHIKAWA Hideki, YOSHIKAWA Shusaku


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1982: Hydrothermal Manganese and Ferromanganese Concretions from Seafloor of the Ogasawara Arc Trench Region, Northwestern Pasific [Net] [Bib]

  1984: Regional Variations of Ferromanganese Oxides from the Ogasawara Arc Area, Western Pacific [Net] [Bib]

  1989: Sedimentation of Polluted Lake Sediment (FY 1984 1988) [Net] [Bib]

  1996: Tsunami deposits on the shelf of the Okushiri island caused by 1993 Hokkaido nansei oki Earthquake [Net] [Bib]

  1997: Natural and anthropogenic changes of the Huanghe (Yellow River) delta [Net] [Bib]

  1999: Decadal to Millennial Environment Changes of the Changjiang Delta Recorded in Sediment Cores [Net] [Bib]

  1999: Natural and anthropogenic changes of the Huanghe (Yellow River) Delta, China [Net] [Bib]

  1999: Sr Nd isotopic and trace elements constrained on the sediments in the Yellow and East China Sea [Net] [Bib]

  2000: Delta progradation and chenier formation in the Huanghe (Yellow River) delta, China [Net] [Bib]

  2001: Geochemical Map for Evaluating the Distribution of Toxic Elements in Natural Background Level in Japan (FY 1999 2003) [Net] [Bib]

  2002: Geochemical Map for Evaluating the Distribution of Toxic Elements in Natural Background Level in Japan [Net] [Bib]

About this page: