nkysdb: 共著者関連データベース

NAGAO Keisuke 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "NAGAO Keisuke")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  190: NAGAO Keisuke

  32: SUMINO Hirochika

  31: TAKAOKA Nobuo

  24: NAKAMURA Tomoki

  16: MIURA Yayoi N., OKAZAKI Ryuji

  14: MIURA Yayoi

  13: OSAWA Takahito

  11: MATSUDA Jun-ichi

  9: KIM Kyu Han, KUSAKABE Minoru, PARK Jisun

  8: KITA Itsuro, NOTSU Kenji

  7: OHWADA Michiko, TAGUCHI Sachihiro

  6: KANEOKA Ichiro, LEE Jong Ik, NOGUCHI Takaaki, SUGIURA Naoji, TANAKA Tsuyoshi

  5: KOGA Akito, NAKAMURA Noboru, ORIHASHI Yuji

  4: KAZAHAYA Kohei, KOJIMA Hideyasu, MORIKAWA Noritoshi, NAKAMURA Toshio, OHBA Takeshi, WAKITA Hiroshi

  3: EBISAWA Noriko, FURUYAMA Katsuhiko, HASENAKA Toshiaki, HERNANDEZ Pedro A., INAMORI Hidemi, JABEEN Iffat, JEONG Chan Ho, KAGAMI Hiroo, LEE Mi Jung, MATSUBAYASHI Osamu, MATSUO Sadao, MISAWA Keiji, MIYOSHI Masaya, MORI Yasushi, NAKAI Shun'ichi, NITTA Kouzo, OGATA Atsumi, OGATA Koreichi, OKUNO Mitsuru, SAITO Kazuo, SHIMIZU Aya, SUZUKI Kazuhiro

  2: ARAI Shoji, BAJO Ken-ichi, BALBINOT Eduardo, BALLENTINE Chris J., BURGESS Ray, CALVO David, CLAYTON Robert N., DIONIS Samara, DOGAN Turhan, FUJII Naoyuki, FUKUOKA Takaaki, FURUKAWA Kuniyuki, GERVASONI Fernanda, HAYASHI Takamasa, HERNANDEZ Inigo, HIRABAYASHI Jun-ichi, HIRANO Naoto, HIYAGON Hajime, HWANG Jeong, INAMURA Akihiko, INOKUCHI Hiroo, INOUE Kensaku, ISEZAKI Nobuhiro, ISHIMARU Satoko, ITABASHI Masato, ITAYA Tetsumaru, JALOWITZKI Tiago, KAGI Hiroyuki, KANG Cheon Yun, KAWAMOTO Tatsuhiko, KIM Hyeoncheol, KIYOTA Kaoru, KOBAYASHI Masahiro, KOBAYASHI Tetsuo, KOTARBA Maciej J., KUMAGAI Yoshitaka, KURAT Gero, MASUDA Harue, MATSUBARA Kayo, MATSUDA Junichi, MAYEDA Toshiko K., MIKI Masako, MIYABUCHI Yasuo, MIZUTANI Sadahiro, MORI Takeshi, MOTOMURA Yoshinobu, MURAKAMI Toshio, NAGAI Hisao, NAKADA Setsuya, NAKAI Izumi, NAKAMA Atsuko, NOGAMI Ken-ichi, NOGAMI Kenji, NOLASCO Dacil, NOZAKI Wataru, OHASHI Hideo, OKADA Toshinori, OKANO Osamu, PADILLA German, PADRON Eleazar, PARK Sung Hyun, PEREZ Nemesio M., RODRIGUEZ Fatima, SASAKI Miho, SATAKE Hiroshi, SATO Masanori, SATO Tsutomu, SAWADA Shinobu, SEKIYA Minoru, SHINMURA Taro, TAKAHASHI Masaaki, TAKEDA Hiroshi, TEDESCO Dario, TERADA Kentaro, UNO Koji, YADA Toru, YAMAGUCHI Akira, YAMAGUCHI Satoru, YAMAMOTO Yukio, YANO Hajime, YASKAWA Katsumi, YASUHARA Masaya, YONEDA Shigekazu, YOSHIKAWA Masako, YOUN Jeung Su, ZOLENSKY Michael E.

  1: ABE Tsuyoshi, ADANIYA Elizabeth Rovere, AHAN Sangwon, AHANA Sang Won, AKA Festus T., AKAIDA Tomohiro, AKIMOTO Shun-iti, AL-JAILAN Ashraf, AL-JAILANI Ashraf, AMARI Sachiko, ARAKAWA Yoji, ASAHARA Yoshihiro, ATEBA Bekoa, BARRANCOS Jose, BARRANCOSJose, BARTOSCHEWITZ Rainer, BERTOTTO Gustavo, BERTOTTO Gustavo W., BIGAZZI Gulio, BILET Morten, BODNAR Robert J., CELI Cengiz, CHAN Queenie H.S., CHEN JunQiang, CHEN Junqiang, CHEN Lei, CHOI Hoon Gong, CODY George D., CONCEICAO Rommulo, CONCEICAO Rommulo V., DEINO Alan, EBIHARA Mitsuru, EED Jong Ik, EUGSTER Otto, FARLEY Charles, FOLGUERA Andres, FRANKE Luitgard, FUJITANI Tatsuya, FUKUMOTO Hirotoshi, FUKUNAGA Kazuya, FURUTAKA Kazuyoshi, GAMO Toshitaka, GOWDA Rudraswami N., GRAU Thomas, HANAN Barry B., HANDA Hiroko, HANYU Takeshi, HARAMURA Hiroshi, HASEGAWA Hidenao, HATSUKAWA Yuichi, HELL Joseph, HERRMANN Siegfried, HONDA Masataka, HONDA Masatake, HONDA Sakuro, HONJOU Yoshiki, HORZ Fred, HOSOE Morikazu, HOUGHTON Bruce F., HUR Soon Do, HUTCHISON Robert, IKEDA Yasuo, IKEHATA Kei, IMAE Naoya, INAKURA Hirohito, IOSE Akari, ISHII Teruaki, JANG Sun Kyung, JINGGUI Sun, KAMATA Junya, KARNKOWSKI Paweł H., KAWAMURA Ken'ichi, KAWASAKI Ichiro, KEBUKAWA Yoko, KHAN Said Rahim, KIDO Michio, KILCOYNE A.L. David, KIM Kyung Ryul, KIM Mi Young, KIM Yeadong, KIMURA Atsushi, KITA Noriko T., KITADA Naoko, KOEBERL Christian, KOHNO Mika, KOIZUMI Mitsuo, KOWALLIS Bart, KWON Moon Sang, LAURENZI Marinella, LE Loan, LEE Seungyeol, LIU Congqian, LOCK Jin Beag, MACHIDA Shiki, MARTYNOV Yuri A., MATSUMOTO Noriko, MATSUMOTO Takuya, MATSUMOTO Yukio, MELIAN Gladys, MELIAN Gladys V., MEN LanJing, METZLER Knut, MIKADA Jyun-ichi, MIKOUCHI Takashi, MITSUI Seiichiro, MIZUTANI Yoshihiko, MORI Toshiya, MURATA Mamoru, MUROTA Miho, NAKAMURA Kazushige, NAKAMURA Yoshinobu, NAKAMUTA Yoshihiro, NAKASHIMA Daisuke, NAKAZAWA Ayako, NARANJO Jose A., NASU Takashi, NEWMAN Sally, NISHIIZUMI Kunihiko, NISHIO Yoshiro, OGATA Atsushi, OHASHI Noriaki, OHBA Yoshio, OHMORI Rie, OHNO Masao, OKAMURA Satoshi, OOMORI Rie, OSAWA Takahiro, OSHIMA Masumi, OTT Ulrich, OURA Yasuji, OZAKI Kota, OZAWA Kazuhito, OZAWA Takahito, PARK Byong-Kwon, PARK Eun Jin, PERAZA Maria D., POLANCO Edmundo, RAHMAN Zia, RAMOS Victor A., RATANASTHIEN Benjavun, SAGAWA Hitoshi, SAITO Takehiko, SAKUYAMA Tetsuya, SANO Takashi, SANO Yuji, SASAKI Sho, SATO Mitsuo, SAWADA Yoshihiro, SCARSI Paolo, SCHILLING Manuel, SCHILLING Manuel E., SEKINE Toshimori, SETOYANAGI Takehiko, SHEN Kun, SHIBATA Tomo, SHIBUYA Hidetoshi, SHIIHARA Miki, SHIMA Masako, SHIMOIKE Yoichi, SIDDIQUI M. Rehanul Haq, SONG Jeehye, STERN Robert J., SUN JingGui, SUZUKI Takahiro, TAJIMA Toshihiko, TAKAHASHI Eiichi, TAKAHASHI Hiroshi A., TAKASHIMA Isao, TAKIGAMI Yutaka, TANAKA Hidefumi, TANYILEKE Greg, TANYILEKE Gregory, TERAUCHI Mariko, TOH Yosuke, TOMIYAMA Takayuki, TORII Masayuki, TUNCER M. Kemal, UEDA Akira, USHIKUBO Takayuki, UTO Kozo, VALLEY John W., WADATSUMI Kiyoshi, WEIGEL Andreas, XU Sheng, YAMAGUCHI Kenji, YAMAMOTO Junji, YAMAMOTO Koshi, YANAI Keizo, YANG Kyounghee, YOO Chan Min, YOSHIDA Yutaka, YOSHINO Takayuki, YUASA Makoto, YUHARA Masaki, YUN Mi Young, ZHAO JunKang, ZHAO Junking, ZOLENSKY Michael, 角野 浩史


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1978: Helium Spots: Caused by a Diapiric Magma from the Upper Mantle [Net] [Bib]

  1978: Rare Gas Studies of Yamato 7301(j) 7304(m)and 7305(k) [Net] [Bib]

  1979: Isotopic Anomalies of Rare Gases in the Nigorikawa Geothermal Area, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  1979: Rare Gas Studiess of Antarctic Meteorites [Net] [Bib]

  1979: Rare gas studies of Antarctic meteorites [Net] [Bib]

  1980: Change in rare gas composition of the fumarolie gases from the Showashinzan volcano [Net] [Bib]

  1980: Isotopic compositions of rare gases in the Matsushiro earthquake fault region [Net] [Bib]

  1980: Neutron Capture Effects in Yamato 74191 and Rare Gas Composition in Yamato 75258 [Net] [Bib]

  1980: Neutron capture effects on Kr and Xe isotopes in Yamato 74191 chondrite [Net] [Bib]

  1981: Rare Gas Isotopic Compositions in Natural Gases of Japan [Net] [Bib]

  1981: Rare Gas Studies of Twenty Four Antarctic Chondrites [Net] [Bib]

  1982: Mass Fractionated Isotopic Anomalies of Neon Found in Volcanic and Thermal Spring Gases of the Japanese Islands [Net] [Bib]

  1983: Rare Gas Studies of Sixteen Stony Meteorites from Antarctica [Net] [Bib]

  1984: Primordial Rare Gases in Belgica 7904 (C2) Carbonaceous Chondrite [Net] [Bib]

  1986: Noble gas abundances in a deep sea sediment core from eastern equatorial Pacific [Net] [Bib]

  1986: Noble gas studies on the host phase of high 3He/4He ratios in deep sea sediments [Net] [Bib]

  1988: Noble Gas Enrichment in the Shock Produced Diamond [Net] [Bib]

  1988: Xe in Amorphous Silica: A New Thermometer in Geothermal Systems [Net] [Bib]

  1989: Noble gas emplacement in shock produced diamonds [Net] [Bib]

  1990: A Preliminary Study on the Chemical and Isotopic Characteristics of Geothermal Waters and Gases in Northern Thailand [Net] [Bib]

  1990: An attempt to detect 3He from the cold nuclear fusion [Net] [Bib]

  1990: He and Ne Isotopic Studies on the Extraterrestrial Material in Deep Sea Sediments [Net] [Bib]

  1990: Thermal history of the shock melted Antarctic LL chondrites from the Yamato 79 collection [Net] [Bib]

  1991: 81Kr Terrestrial Ages and Grouping of Yamato Eucrites [Net] [Bib]

  1991: Argon isotope analysis by a newly developed mass spectrometric system for K Ar dating [Net] [Bib]

  1991: Geomagnetic Paleosecular Variation in Easter Island, the Southeast Pacific [Net] [Bib]

  1991: Highly reproducible 13 and 17 ka K Ar ages of two volcanic rocks [Net] [Bib]

  1991: Magnetic contributions to the hot springs in the Hokusatsu gold metallogenic province, Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  1991: Noble Gas Study of Unique Meteorite Yamato 74063 by Laser Extraction [Net] [Bib]

  1991: Noble gases in six GSJ igneous rock samples [Net] [Bib]

  1991: Study on Noble Gas Distribution in Carbonaceous Chondrites using Laser Microprobe [Net] [Bib]

  1992: Chemical and isotopic characteristics of the volcanic and geothermal gases from the Beppu Shimabara graben, Kyushu, Japan (I 3 44 O 8) [Net] [Bib]

  1992: Geochemical characteristics of hot springs from some gold deposits in the Hokusatsu gold metallogenic provine, Southern Kyushu, Japan (II 16 3 P 10) [Net] [Bib]

  1992: Late Neogene volcanism in the eastern Sanin district, Southwest Japan (II 8 6 P 15) [Net] [Bib]

  1992: Magmatic Contributions to the Hot Springs in the Hokusatsu Gold Metallogenic Province, Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  1992: Noble Gases and 81Kr Kr Exposure Ages of Non Antarctic Ordinary Chondrites: An Attempt to Measure Terrestrial Ages of Antarctic Meteorites [Net] [Bib]

  1992: Noble Gases and 81Kr Terrestrial age of Asuka 31 [Net] [Bib]

  1993: 40Ar 39Ar Analyses of a Lunar Meteorite (Yamato 86032) and a few LL3 and LL4 Chondrites from Antarctica [Net] [Bib]

  1993: 81Kr Kr Exposure Ages and Noble Gas Isotopic Compositions of Three Non Antarctic Eucrites Millbillillie, Camel Donga and Juvinas [Net] [Bib]

  1993: Difference in N2/Ar ratio of magmatic gases from northeast and southwest Japan: New evidence for different states of plate subduction [Net] [Bib]

  1993: Emission of magmatic He with different 3He/4He ratios from the Unzen volcanic area, Japan [Net] [Bib]

  1993: K Ar ages of the Guanacos Volcano a basaltic volcano of the Southern Andes, (37 degrees 15 minuts south 71 degrees west) [Net] [Bib]

  1993: Noble Gases and 81Kr Terrestrial Age of Asuka 881757 Luanr Meteorite [Net] [Bib]

  1993: Noble Gases in Acuna Iron Meteorite [Net] [Bib]

  1993: Noble Gases in Japanese Chondrites: Their Gas Retention and Cosmic Ray Exposure Histories [Net] [Bib]

  1993: Noble Gases in Yamato 75097, 793241 and 794046 Chondrites with Igneous Inclusions [Net] [Bib]

  1993: Noble Gases in the Unique Meteorites Yamato 74063 and 74357 [Net] [Bib]

  1993: Noble gases in the mantle wedge and lower crust: an inference from the isotopic analyses of xenoliths from Oki Dogo and Ichinomegata, Japan [Net] [Bib]

  1994: 40Ar 39Ar Analyses of juvinas Fragments [Net] [Bib]

  1994: Application of Laser to Spot Analysis of Noble Gases in Primitive Meteorite [Net] [Bib]

  1994: Noble Gas Isotopic Compositions in the Yamato 75097 Inclusiton Revealed by Stepwise Heating Experiment [Net] [Bib]

  1994: Noble Gases in Hosts and Inclusions from Yamato 75097 (L6), 793241 (L6) and 794046 (H5) [Net] [Bib]

  1994: Noble gas isotopic composition of deep underground water in Osaka plain, central Japan: Evidence for mantle He and model for new volcanism [Net] [Bib]

  1994: Obsidian from Japan as a 'putative' glass age standard JAS G1 [Net] [Bib]

  1994: Trace Element and Isotopic Characteristics of Inclusions in the Yamato Ordinary Chondrites Y 75097, Y 793241 and Y 794046 [Net] [Bib]

  1994: Where are Noble Gases Trapped in Yamato 74063(Unique)? [Net] [Bib]

  1995: 40Ar 39Ar Analyses of Juvinas Fragments [Net] [Bib]

  1995: Ab Sr and K Ar age determinations of the granitic rocks in the southern part of the Kyeongsang basin, Korea: Implication for cooling history and evolution of granitic magmatism during late Cretaceous [Net] [Bib]

  1995: K Ar Ages of the Mesozoic Igneous and Metamorphic Rocks from the Muslim Bagh Area, Pakistan [Net] [Bib]

  1995: Nature of Granitic Magmatism in the Barton and Weaver Peninsulas, King George Island, Antarctica [Net] [Bib]

  1995: Noble Gases, Chemical Composition, and Cosmic Ray Exposure Age of the Yamato 74357 Lodranite [Net] [Bib]

  1995: Orthopyroxnite ALH84001 and shergottite ALH77005: Additional evidence for a martian origin from noble gases [Net] [Bib]

  1995: Shock Effects on Noble Gas Abundance in the Experimentally Shocked Allende Meteorite [Net] [Bib]

  1995: Trapped Noble Gas Component of Brenham Pallasite [Net] [Bib]

  1996: Ar Isotope Analysis for K Ar Dating Using Two Modified VG5400 Mass Spectrometers 1: Isotope Dilution Method [Net] [Bib]

  1996: Cosmogenic Nuclides in the Brenham Pallasite [Net] [Bib]

  1996: Did alteration of chondrule mesostasis occur in the nebula or on the parent body ?: Preliminary laser ablation study of Allende chondrule HN 3 [Net] [Bib]

  1996: Fission Xe and 244Pu Xe Ages in Eucrites and Some Other Meteorites [Net] [Bib]

  1996: Geological Structure Related Spatial Distribution of Rare Gas Isotopes in Gneiss, Isua, Greenland (V71B 5) [Net] [Bib]

  1996: Microdistribution of Noble Gases in the CM Carbonaceous Chondrites [Net] [Bib]

  1996: Noble Gas Studies for Polynesian Hotspots [Net] [Bib]

  1996: Noble Gas Study of the Alende Meteorite by Laser Ablation Method [Net] [Bib]

  1996: Noble Gases in Metal Phase of the Brenham Pallasite [Net] [Bib]

  1996: Noble Gases in Tellurium and Associated Minerals and Double Beta Decay of 130Te [Net] [Bib]

  1996: Noble gas elemental and isotopic studies on pallasites [Net] [Bib]

  1996: Noble gases in metal and schreibersite of the Acuna (3AB) iron meteorite [Net] [Bib]

  1996: Radiogenic 4He, 21Ne and 40Ar in fumarolic gases on Vulcano: implication for the presence of continental crust beneath the island [Net] [Bib]

  1996: Subvolcanic Zoned Granitic Pluton in the Barton and Weaver Peninsulas, King George Island, Antarctica [Net] [Bib]

  1997: Delta17 O Measurements of Meteorites Using Laser Probe Technique [Net] [Bib]

  1997: Impact induced Loss of Primordial Noble Gases from Experimentally Shocked Allende Meteorite [Net] [Bib]

  1997: K Ar Ages and Paleosecular Variation of Direction and Intensity from Quaternary Lava Sequences in the Ruapehu Volcano, New Zealand [Net] [Bib]

  1997: Noble Gases and Mineralogy of Primary Igneous Materials of the Yamato 793605 Shergottite [Net] [Bib]

  1997: Noble gas compositions in individual chondrules of the Allende CV3 chondrite [Net] [Bib]

  1997: Noble gas studies of primary igneous materials of Y 793605 [Net] [Bib]

  1998: Cosmogenic noble gases in E chondrites [Net] [Bib]

  1998: Dispersion of the Afar plume: Implications from the Spatiotemporal Distribution of the Late Miocene to Recent Volcanics, Southwestern Arabian Peninsula [Net] [Bib]

  1998: Geomagnetic paleosecular variation in Easter Island, the southeast Pacific [Net] [Bib]

  1998: He, Sr and Nd isotopes of mantle derived xenoliths in volcanic rocks of NE China [Net] [Bib]

  1998: Helium and carbon isotope systematics at Ontake volcano, Japan [Net] [Bib]

  1998: K Ar ages of the basaltic rocks from Far East Russia: Constraints on the tectono magmatism associated with the Japan Sea opening [Net] [Bib]

  1998: Noble gas isotopic ratios from historical lavas and fumaroles at Mount Vesuvius (southern Italy): constraints for current and future volcanic activity [Net] [Bib]

  1998: Noble gas study on the four Yamato and one Asuka Rumuruti group chondrites [Net] [Bib]

  1998: Noble gases in pillow basalt glasses from the northern Mariana Trough back arc basin [Net] [Bib]

  1998: Oxygen Isotope Study of Tsukuba Chondrite, Some Hed Meteorites and Allende chondrules [Net] [Bib]

  1999: Heterogeneous distribution of solar and cosmogenic noble gases in CM chondrites and implications for the formation of CM parent bodies [Net] [Bib]

  1999: Microdistribution of primordial noble gases in CM chondrites determined by in situ laser microprobe analysis: Decipherment of nebular processes [Net] [Bib]

  1999: Nd and Sr isotopes and K Ar ages of the Ulreungdo alkali volcanic rocks in the East Sea, South Korea [Net] [Bib]

  1999: Noble Gases and K Ar Ages of Five Rumuruti Chondrites Yamato(Y) 75302, Y 791827, Y 793575, Y 82002, and ASUKA 881988 [Net] [Bib]

  1999: Noble gases in five aubrites, Cumberland Falls, Mayo Belwa, Mt. Egerton, Norton County and Pena Blanca Spring [Net] [Bib]

  1999: Palaeoclimatic and chronostratigraphic interpretations from strontium, carbon and oxygen isotopic ratios in molluscan fossils of Quaternary Seoguipo and Shinyangri Formations, Cheju Island, Korea [Net] [Bib]

  1999: Parent Body Processes in Allende: Evidence from Oxygen Isotope Study of the Allende Chondrules [Net] [Bib]

  1999: Purely physical separation of a small fraction of the Allende meteorite that is highly enriched in noble gases [Net] [Bib]

  2000: A Consortium Study on Antarctic Micrometeorites Collected by the 39th Japan Antarctic Research Expedition [Net] [Bib]

  2000: Cosmic ray exposure ages of enstatite chondrites [Net] [Bib]

  2000: Geochronological characterization and petrogenesis of granitoids in the Ryoke belt, Southwest Japan Arc constraints from K Ar, Rb Sr and Sm Nd systematics [Net] [Bib]

  2000: High 3He/4He ratio in xenoliths from Takashima evidence for plume type volcanism in southwestern Japan [Net] [Bib]

  2000: Infrared Microspectroscopic Analyses for Meteorites and Antarctic Micrometerorites [Net] [Bib]

  2000: Noble gas measurement in individual micrometeorites using laser gas extraction system [Net] [Bib]

  2000: Noble gases in Y 791192, Y 75032 type diogenites, and A 881838 [Net] [Bib]

  2001: Characteristics of Antarctic Micrometeorites Collected by 39th JARE in Noble Gas Signature [Net] [Bib]

  2001: General characterization of Antarctic micrometeorites collected by the 39th Japanese Antarctic Research Expedition: Consortium studies of JARE AMMs (3) [Net] [Bib]

  2001: Highly Sensitive and Precise Measurement of Helium Isotopes Using a Mass Spectrometer with Double Collector System [Net] [Bib]

  2001: Mid infrared transmission spectra of individual Antarctic micrometeorites and carbonaceous chondrites [Net] [Bib]

  2001: Nobel gas rich chondrules in an enstatite meteorite [Net] [Bib]

  2001: Noble Gases in Towada H Chondrite [Net] [Bib]

  2001: Noble gas studies on CO3 and L3 chondrites: An Ar rich component related to isotopically light nitrogen [Net] [Bib]

  2001: Primordial helium isotope signature from Plio Quaternary alkaline basalts in Yemen [Net] [Bib]

  2002: A New Source of Basaltic Meteorites Inferred from Northwest Africa 011 [Net] [Bib]

  2002: Carbon isotope systematics of CO2, CO and CH4 in fumarolic gases from Satsuma Iwojima volcanic island, Japan [Net] [Bib]

  2002: Evidences of the presence of old continental basement in Cheju volcanic Island, South Korea, revealed by radiometric ages and Nd Sr isotopes of granitic rocks [Net] [Bib]

  2002: K Ar Ages of Andesites from Two Volcanic Arrays in Western Chugoku, Southwest Japan [Net] [Bib]

  2002: Laser Spot Analysis of Noble Gases: Isotopic Distribution in Plagioclase Phenocrysts in Unzen Dacite Lavas [Net] [Bib]

  2002: Noble Gases in Antarctic Cosmic Spherules [Net] [Bib]

  2002: Noble gas compositions of Antarctic micrometeorites collected at the Dome Fuji Station in 1996 and 1997 [Net] [Bib]

  2002: Noble gases in ordinary chondrites: a study on Ar rich component [Net] [Bib]

  2002: On low noble gas concentrations in Antarctic micrometeorites collected from Kuwagata Nunatak in the Yamato Meteorite Ice Field [Net] [Bib]

  2002: Petrology and Geochemistry of Dokdo Volcanic Rocks, East Sea [Net] [Bib]

  2003: Acid susceptive material as a host phase of argon rich noble gas in the carbonaceous chondrite Ningqiang [Net] [Bib]

  2003: Helium Isotope Rations and Geochemistry of Volcanic Fluids from the Norikura Volcanic Chain, Central Japan: Implications for Crustal Structures and Seismicity [Net] [Bib]

  2003: Helium Isotopes in Groundwaters from the Kobe Area: Application to Thermal Water Circulation (JSH02/03P/D 007) [Net] [Bib]

  2003: Interaction between Magmatic Fluid and Meteoric Water in Hydrothermal System Inferred from Noble Gas Isotopic Compositions of Fumarolic Gases at Kusatsu Shirane Volcano, Japan (JSH02/04A/A16 003) [Net] [Bib]

  2003: Interaction between magmatic fluid and meteoric water, inferred from 18O/16O and 36Ar/H2O ratios of fumarolic gases at the Kusatsu Shirane volcano, Japan [Net] [Bib]

  2003: Noble gas and oxygen isotopic compositions of Towada H6 chondrite from Aomori Prefecture, Japan [Net] [Bib]

  2003: Noble gas isotopes and mineral assemblages of Antarctic micrometeorites collected at the meteorite ice field around the Yamato Mountains [Net] [Bib]

  2003: Noble gas signatures of Antarctic nakhlites, Yamato (Y) 000593, Y000749, and Y000802 [Net] [Bib]

  2003: Noble gases in Northerst Africa 753 (NWA 753), Rumuruti chondrite [Net] [Bib]

  2003: Noble gases in Northwest Africa 753 (NWA 753), Rumuruti chondrite [Net] [Bib]

  2003: Noble gases in ureilites released by crushing [Net] [Bib]

  2003: Remnant extraterrestrial noble gases in Antarctic cosmic spherules [Net] [Bib]

  2003: Report on noble gas isotopic compositions of the 1E and 2E samples: An example of noble gas analyses for small sizes [Net] [Bib]

  2004: Construction of I Xe and 40Ar 39Ar Dating System Using a Modified VG3600 Mass Spectrometer and the First 1 Xe Data Obtained in Japan [Net] [Bib]

  2004: Noble gas and carbon isotopes of fumarolic gas from Iwojima volcano, Izu Ogasawara arc, Japan: implications for the origin of unusual arc magmatism [Net] [Bib]

  2004: Noble gases of Yamato 980459 shergottite [Net] [Bib]

  2004: Symmetrical Helium isotope istribution on the Cameroon Volcanic Line, West Africa [Net] [Bib]

  2005: He Ar and Nd Sr isotopic compositions of ultramafic xenoliths and host alkali basalts from the Korean peninsula [Net] [Bib]

  2005: Noble gas and chronological study of Asuka eucrites: A 880761 and A 881388 are paired, but A 881388 are paired, but A 880702 is not [Net] [Bib]

  2005: Noble gas compositions of the mantle derived xenoliths from Cenozoic volcanic area in the Northeastern China [Net] [Bib]

  2005: Radiometric ages and Nd Sr isotopic compositions of granitic rocks from the Ulleungdo volcanic island, South Korea [Net] [Bib]

  2006: Geochemical Evolution of Magumsan and Bugok Geothermal Waters in South Korea: Interrelationship among Chemical Composition, Stable Isotpes and Noble Gas Isotopes [Net] [Bib]

  2006: Geochemical Evolution of Magumsan and Bugok Geothermal Waters in South Korea: Interrelationship among Temperature, Stable Isotopes and Noble Gas Isotopes(227 8) [Net] [Bib]

  2006: Involvement of pore water in the Izu Ogasawara subduction process: Evidence from argon isotope ratio(V41B 1719) [Net] [Bib]

  2006: Noble gases in solar gas rich and solar gas free polymict breccias [Net] [Bib]

  2006: Primordial noble gases in enstatite chondrites: Implication for their parent bodies [Net] [Bib]

  2006: Release of mantle helium from forearc region of the Southwest Japan arc [Net] [Bib]

  2007: Formation processes of thermal waters in Green Tuff: A geochemical study in the Hokuriku district, central Japan [Net] [Bib]

  2007: Geochemistry of Thermal Fluids from Deception Island, Antarctica(11 P 122) [Net] [Bib]

  2007: Radiometric ages and Nd Sr isotopic compositions of felsic plutonic rocks from the Ulleungdo volcanic island, South Korea [Net] [Bib]

  2007: 南極大陸のデセプシオン島からの熱流動体の地球化学(11 P 122) [Net] [Bib]

  2008: K Ar ages of high magnesian andesite lavas from northern Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  2008: Magmatic processes of Unzen volcano revealed by excess argon distribution in zero age plagioclase phenocrysts [Net] [Bib]

  2008: Noble gases of the Yamato 000027 and Yamato 000097 lherzolitic shergottites from Mars [Net] [Bib]

  2008: Ore forming mechanism for the Xiaoxinancha Au rich Cu deposit in Yanbian, Jilin Province, China: Evidence from noble gas isotope geochemistry of fluid inclusions in minerals [Net] [Bib]

  2008: Relationship between geological structure and helium isotopes in deep groundwater from the Osaka Basin: Application to deep groundwater hydrology [Net] [Bib]

  2009: Adjacent releases of mantle helium and soil CO2 from active faults: Observations from the Marmara region of the North Anatolian Fault zone, Turkey [Net] [Bib]

  2009: Iridium concentration and noble gas composition of Cretaceous Tertiary boundary clay from Stevns Klint, Denmark [Net] [Bib]

  2009: Progressive Melt Extraction from Upwelling Mantle Constrained by the Kita Matsuura Basalts in NW Kyushu, SW Japan [Net] [Bib]

  2009: Retroarc volcanism in the northern San Rafael Block (34degrees 35degrees30'S), southern Central Andes: Occurrence, age, and tectonic setting [Net] [Bib]

  2010: Interior textures, chemical compositions, and noble gas signatures of Antarctic cosmic spherules: Possible sources of spherules with long exposure ages [Net] [Bib]

  2010: Noble gas record and cosmic ray exposure history of the new CO3 chondrite Moss Comparison with Lance and other CO chondrite falls [Net] [Bib]

  2010: Noble gases in Lakes Nyos and Monoun, Cameroon [Net] [Bib]

  2010: Noble gases in enstatite chondrites released by stepped crushing and heating [Net] [Bib]

  2010: Stable and noble gas isotopic study of themal and groundwaters in northwestern Hokkaido, Japan and the occurrence of geopressured fluids [Net] [Bib]

  2010: Two extraterrestrial dust horizons found in the Dome Fuji ice core, East Antarctica [Net] [Bib]

  2011: 81Kr Kr age and multiple cosmic ray exposure history of the Vaca Muerta mesosiderite [Net] [Bib]

  2011: Helium isotopes in the Izu Peninsula, Japan: Relation of magma and crustal activity [Net] [Bib]

  2011: Ion microprobe analyses of oxygen three isotope ratios of chondrules from the Sayh al Uhaymir 290 CH chondrite using a multiple hole disk [Net] [Bib]

  2011: Single grain noble gas analysis of Antarctic micrometeorites by stepwise heating method with a newly constructed miniature furnace [Net] [Bib]

  2012: He Ar H O isotopic signatures in Ausingle bondAg bearing ore fluids of the Sunshin epithermal gold silver ore deposits, South Korea [Net] [Bib]

  2012: K Ar ages determined for post caldera volcanic products from Aso volcano, central Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  2013: Diffusive Helium Emissions as a Precursory Sign of Volcanic Unrest at El Hierro Island, Canary Islands, Spain(2G O24) [Net] [Bib]

  2013: Diffusive helium emissions as a precursory sign of volcanic unrest [Net] [Bib]

  2013: Lateral magma intrusion from a caldera forming magma chamber: Constraints from geochronology and geochemistry of volcanic products from lateral cones around the Aso caldera, SW Japan [Net] [Bib]

  2013: Slab derived halogens and noble gases in mantle peridotites from subduction zones(1A P32) [Net] [Bib]

  2014: Origin of gaseous hydrocarbons, noble gases, carbon dioxide and nitrogen in Carboniferous and Permian strata of the distal part of the Polish Basin: Geological and isotopic approach [Net] [Bib]

  2015: Molecular and isotopic compositions and origin of natural gases from Cambrian and Carboniferous Lower Permian reservoirs of the onshore Polish Baltic region [Net] [Bib]

  2016: Characterization of carbonaceous matter in xenolithic clasts from the Sharps (H3.4) meteorite: Constraints on the origin and thermal processing [Net] [Bib]

  2016: MORB like and radiogenic/nucleogenic noble gas components in southern Patagonian subcontinental lithospheric mantle (SGC16 P05) [Net] [Bib]

  2016: Noble gas composition of subcontinental lithospheric mantle: An extensively degassed reservoir beneath Southern Patagonia [Net] [Bib]

  2016: Slab derived halogens and noble gases illuminate closed system processes controlling volatile element transport into the mantle wedge [Net] [Bib]

  2016: Widespread distribution of ascending fluids transporting mantle helium in the fore arc region and their upwelling processes: Noble gas and major element composition of deep groundwater in the Kii Peninsula, southwest Japan [Net] [Bib]

About this page: