nkysdb: 共著者関連データベース

KAWAHATA Hodaka 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KAWAHATA Hodaka")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  175: KAWAHATA Hodaka

  48: SUZUKI Atsushi

  14: GUPTA Lallan P., YOKOYAMA Yusuke

  12: KUROYANAGI Azumi

  10: MATSUZAKI Hiroyuki, NISHI Hiroshi

  9: INOUE Mayuri, MASUDA Harue, MINOSHIMA Kayo, YAMAOKA Kyoko

  8: OHKUSHI Ken'ichi

  7: ISOZAKI Yukio, OHKOUCHI Naohiko

  6: GUPTA Lallan Prasad, ISHIZUKA Toshio, ITO Miho, MURAYAMA Masafumi, NOHARA Masato, OHTA Hidekazu

  5: ARAOKA Daisuke, KAIHO Kunio, KITAZATO Hiroshi, YOSHIMURA Toshihiro

  4: EGUCHI Nobuhisa, IRINO Tomohisa, ISHIKAWA Tsuyoshi, KAN Hironobu, MIYAIRI Yosuke, MORIYA Kazuyoshi, OMATA Tamano, SHIKAZONO Naotatsu, UJIIE Hiroshi

  3: ADAMSON Andrew C., ALT Jeffrey C., ANDERSON Roger N., ANDO Atsushi, BIDEAU Daniel, GABLE Robert, GAGAN Michael K., GOTO Koichi, HERZIG Peter M., HOUGHTON Simon, ISAJI Yuta, ISHIZAKI Yui, ISHIZUKA Hideo, ISONO Dai, KAJIWARA Yoshimichi, KIMOTO Katsunori, KINOSHITA Hajimu, KOBAYASHI Noritada, KURODA Junichiro, LOVELL Michael A., MAEDA Yasuo, MALPAS John, MECKER Keir, MERRILL Russel B., MORIN Roger H., MOTTL Michael J., NAKAMURA Toshio, OBA Tadamichi, PARISO Janet E., PEZARD Philippe, PHILLIPS Joseph, SASAKI Hitoshi, SPARKS Joel, TAIRA Asahiko, TAMENORI Yusuke, TANAKA Yuichiro, TOYOFUKU Takashi, TSUCHIYA Masashi, UHLING Stefan, YAMAMOTO Masanobu, YAO Jianxin

  2: ABE-OUCHI Ayako, AHAGON Naokazu, AOKI Kaori, FUJIKAWA Masayuki, FURUTA Toshio, GAMO Toshitaka, HARADA Naomi, HATAKEYAMA Yasufusa, HONDA Makio C., IGUCHI Akira, IWASAKI Shinya, KAKEGAWA Takeshi, KUSAKABE Minoru, KUWAE Michinobu, LUGLI Stefano, MANZI Vinicio, MATSUMOTO Eiji, MATSUMOTO Katsumi, NAKAMURA Takashi, NAKANO Takanori, NAKASHIMA Rei, NAKAZAWA Tsutomu, NISHIO Yoshiro, OGAWA Nanako O., OHGAITO Rumi, OHSHIMA Hideaki, OKAI Takashi, OKAMOTO Mineo, ONO Yoshiro, ROVERI Marco, SAKAI Kazuhiko, SAKAI Saburo, SCOTT Steven D., SHIBATA Yasuyuki, SIRINGAN Fernando, TAKEUCHI Mio, TAZAKI Kazue, THOMAS Ellen, UCHIDA Masao, UENO Katsumi, UESHIMA Masato, WATANABE Tsuyoshi, YAMAZAKI Toshitsugu, YONEDA Minoru

  1: AGUILAR Yolanda M., ALJINOVIC Dunja, AOKI Saburo, ARAMAKI Takafumi, ARINOBU Tetsuya, ASAHI Hiroshi, AUNG Thura, AYUKAI Tenshi, BASSINOT Franck, BOGGS Sam Jr., BUSLOV Mikhail, CHANG Yuan-Pin, CHEN Min-Te, CHEN Z.Q., CHEN Zhong-Qiang, CHEN Zhongqiang, CHENG Hai, CHIBA Hitoshi, CRONIN Thomas M., DE NOOIJER Lennart Jan, DECKKER Patrick De, DEMBOYA Nobuhiro, DIMA Mihai, EDWARD Ahser, EDWARDS R. Lawrence, EGUCH Nobuhisa O., EGUCHI Nobuhisa O., ERBACHER Jochen, FELIS Thomas, FERNANDO Allan G., FRIEDRICH Oliver, FUJI Norio, FUJII Shoji, FUJIOKA Kantaro, FUJITA Kazuhiko, FURUTA Nozomi, GAGAN Michael, GOTO Kazuhisa, HAMANAKA Nozomu, HANTORO Wahyoe, HANTORO Wahyoe Soepri, HARADA Mariko, HASEGAWA Hiroshi, HATA Akiko, HAYAMI Yuichi, HAYASHI Keiichi, HIBINO Kohei, HIKAMI Mana, HIRAI Akio, HIRANO Hiromichi, HIROYASU Yuko, HOKANISHI Natsumi, HOKANISI Natsumi, HONDA Makio C, HONG Ensong, HORIIKE Satoshi, HOSSAIN H. M. Zakir, HOSSAIN H.M. Zakir, HUANG Chen-Yue, HUANG Chi-Yue, HUNT Gene, IGARASHI Chiaki, IGARASHI Kenji, IIJIMA Koichi, IJIRI Akira, IKEHARA Ken, IKEHARA Minoru, IMAI Noboru, INOUCHI Yoshio, IRIE Takahiro, IRIZUKI Toshiaki, IRYU Yasufumi, ISHIMURA Toyoho, ISHITAKE Miho, ISHIWATARI Ryoshi, ISHIYAMA Daizo, ITO Takashi, IWASAKI Nozomu, IWASE Akihiro, JI Zhansheng, JIMENEZ-ESPEJO Francisco, JIMENEZ-ESPEJO Francisco J., KAMEO Koji, KANAMATSU Toshiya, KANEDA Atsushi, KANO Harumasa, KASE Tomoki, KASHIWAGI Kenji, KATO Aki, KATSUKI Kota, KAWAKUBO Yuta, KAWAMURA Kimitaka, KAWASHIMA Tatsunori, KHIM Boo-Keun, KIKUCHI Yoshiko, KINOSHITA H., KITAMURA Akihisa, KOBAYASHI Tatsuya, KOBE Miki, KOELLING Martin, KOHYAMA Norihiko, KONG Young Sae, KONISHI Kenji, KUBO Tomomi, KUHNERT Henning, Kyaw Thu Moe, Kyoko, LAMOLDA Marcos A., LOHMANN Gerrit, MAEDA Lena, MAEDA Rena, MAKINO Yoshinori, MAMPUKU Mami, MANAKA Takuya, MAPPA Haruna, MARUYAMA Shigenori, MARUYAMA Tadashi, MATSUBAYA Osamu, MATSUDA Tetsuo, MATSUKURA Seiya, MATSUOKA Hiromi, MATSUOKA Megumi, MINOBE Shoshiro, MIURA Yasunori, MIYAGI Kunimasa, MIYAZAWA Keitaro, MIZUTANI Yoshihiko, MURAKAMI Akio, MURAMOTO Junryo, MURAYAMA Masahumi, MURAYAMA Shohei, MUSASHI Masaaki, NAGAI Takaya, NAGAISHI Kazuya, NAGAO Masayuki, NAGAO Toshiyasu, NARITA Hisashi, NASU Noriyuki, NGUYEN Luan T., NISHIMURA Akira, NISHIMURA Koshi, NISHIO Yoshiro Nishio, NOHDA Susumu, NOJIMA Satoshi, NOJIRI Yukihiro, NOMARU Eriko, NOMURA Ritsuo, NOT Christelle, OBROCHTA Stephen, ODA Hirokuni, OHKUSHI Ken-ichi, OKADA Hisatake, OKADA Makoto, OKAMOTO Takanobu, OKAMOTO Takanori, OKUNO Jun'ichi, OKUSHI Kenichi, OMURA Akio, OTA Ayano, OTA Tsutomu, OTA Yuki, RAO Venigalla Purnachandra, RIMBU Norel, SAGAWA Takuya, SAKAI Harutaka, SAKAI Hideo, SAKAMOTO Tatsuhiko, SANTULLI Andrea, SASAKI Osamu, SATO Hisao, SATO Takanori, SCHIEBEL Ralf, SHI Guang R., SHIBUYA Takazo, SHIMAKURA Misaburo, SHIMIZU Noriei, SHIMODA Takashi, SHINMEN Kotaro, SHINZATO Chuya, SIRINGAN Fernando P, SIRINGAN Fernando P., SMITH Allec.J., SOWA Kohki, SUGA Hisami, SUZUKI Masayuki, TAKAGI Haruka, TAKAGI Tetsuichi, TAKAHASHI Kozo, TAKANO Masao, TAKASHIMA Reishi, TAKAYANAGI Yokichi, TAKEDA Nobuyuki, TAKEMURA Toshio, TAKEOKA Hidetaka, TAKESHIMA Reishi, TAMAKI Kensaku, TANABE Kazushige, TANAKA Takeo, TANAKA Yasuaki, TERASHIMA Shigeru, THAMBAN Meloth, TOGAMI Ami, TONG Jinnan, TSUJIMOTO Akira, UCHIO Yuko, UJIIE Hieoshi, UJIIE Yurika, UROYANAGI Azumi, WANG Luejiang, WANG Wei-Lung, WANI Ryoji, WATANABE Yasushi, WILSON Paul A., YAMAMOTO Hisashi, YAMAMURA Masumi, YAMAMURA Mitsuru, YAMANAKA Toshiro, YAMAOKA, YAMASAKI Hideo, YAMASHITA Azumi, YASUHARA Moriaki, YOKOYAMA Yuusuke, YUKINO Izuru


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1983: Preliminary Data on Dissolved Organic Carbon and Sugar in Interstitial Water from the Mississippi Fan and Orca and Pigmy Basins Deep Sea Drilling Project Leg 96 [Net] [Bib]

  1985: Magnetic Properties and Alteration in Basalt, Hole 504B, Deep Sea Drilling Project Leg 83 [Net] [Bib]

  1985: Sub Sea Floor Hydrothermal Alteration in the Galapagos Spreading Center [Net] [Bib]

  1986: Submerged forest off Nyuzen, Kurobegawa alluvial fan, Toyama Bay, Central Japan [Net] [Bib]

  1987: Compositional Differences in Chlorite from Hydrothermally Altered Rocks and Hydrothermal Ore Deposits [Net] [Bib]

  1987: Strontium, oxygen, and hydrogen isotope geochemistry of hydrothermally altered and weathered rocks in DSDP Hole 504B, Costa Rica Rift [Net] [Bib]

  1988: Costa Rica Rift 1. Introduction and Explanatory Notes [Net] [Bib]

  1988: Costa Rica Rift 3. Site 504:Costa Rica Rift [Net] [Bib]

  1988: Costa Rica Rift 3. Site 677 and 678 [Net] [Bib]

  1988: Sulfur isotope and total sulfur studies of basalts and greenstones from DSDP hole 504B, Costa Rica Rift: implications for hydrothermal alteration [Net] [Bib]

  1989: Chemical Properties and Evolution of Mid Ocean Ridge Hydrothermal Systems Flow System Approach [Net] [Bib]

  1989: Ocean Properties of Sediments and Amino Acids in Interstitial Waters from the Flank of the Costa Rica Rift, Galapagos Spreading Center (ODP Sites 677 and 678) [Net] [Bib]

  1990: Amino Acids in the Interstitial Waters from ODP Site 695 in the Weddell Sea, Antarctic Ocean [Net] [Bib]

  1990: Strontium isotopes and water rock interaction of the Agrokipia 'B' stockwork deposit in the Troodos ophiolite, Cyprus: a fossil subseafloor ore body [Net] [Bib]

  1992: Amino Acids in Interstitial Waters from Sites 790 and 791 in the Izu Bonin Island Arc [Net] [Bib]

  1992: Deep water nutrient change revealed from Cd/Ca during the last 350, 000 years in the western equatorial Pacific (II 4 3 P 3) [Net] [Bib]

  1992: Fluctuation of the deposition of total carbon in the west Pacific Ocean (I 2 07 O 10) [Net] [Bib]

  1993: Amino acids in the sediments and interstitial waters from ODP Holes 677B and 678B in the Panama basin [Net] [Bib]

  1996: Biogenic sediments on the Eauripik Rise of the western equatorial Pacific during the late Pleistocene [Net] [Bib]

  1996: Fluctuations of MAR of Organic Carbon in the Middle Latitude of the Southern Hemisphere of the Western Pacific During the Last 220 kyr (OC32A 35) [Net] [Bib]

  1996: The Oceanic CO2 System and Carbon Budget of Majuro Atoll in the Central Pacific (OC71C 8) [Net] [Bib]

  1997: Carbonate preservation variation in the Caroline Basin during the last 330 kyr [Net] [Bib]

  1997: Late Pleistocene biogenic sedimentation in the Western Pacific Warm Pool [Net] [Bib]

  1997: Late Quaternary coccolith record of paleoceanographic change in the Shatsky Rise and the Hess Rise, northwest Pacific [Net] [Bib]

  1997: Palaeoproductivity in the North Fiji Basin during the Late Pleistocene [Net] [Bib]

  1997: Spatial Variability of CO2 System Parameters in the Great Barrier Reef, Australia [Net] [Bib]

  1997: Sulfate in plagiogranites from the Troodos ophiolite, Cyprus [Net] [Bib]

  1997: The fluctuation of eolian activity in the North Pacific during the past 250 kyr [Net] [Bib]

  1998: Biogenic sediments in the West Caroline Basin, the western equatorial Pacific during the last 330, 000 years [Net] [Bib]

  1998: Organic carbon flux controls the morphology of magnetofossils in marine sediments [Net] [Bib]

  1998: Seasonal and vertical variations of sinking particle fluxes in the West Caroline Basin [Net] [Bib]

  1998: Sinking particles between the equatorial and subarctic regions (0 degree N 46 degrees N) in the central Pacific [Net] [Bib]

  1999: Benthic foraminiferal fauna from the norhtwestern Pacific during the last 298 kyr [Net] [Bib]

  1999: Comparative Late Pleistocene Paleoceanographic Changes in the Mid Latitude Boreal and Austral Western Pacific [Net] [Bib]

  1999: Coral reefs as sources of atmospheric CO2 Spatial distribution of PCO2 in Majuro Atoll [Net] [Bib]

  1999: Distributions of Three to Seven Ring Polynuclear Aromatic Hydrocarbons on the Deep Sea Floor in the Central Pacific [Net] [Bib]

  1999: Fluctuations in the ocean environment within the western Pacific warm pool during late Pleistocene [Net] [Bib]

  1999: Oceanic primary productivity and dissolved oxygen levels at the Cretaceous/Tertiary boundary: Their decrease, subsequent warming, and recovery [Net] [Bib]

  1999: Partial Pressure of Carbon Dioxide in Coral Reef Lagoon Waters: Comparative Study of Atolls and Barrier Reefs in the Indo Pacific Oceans [Net] [Bib]

  1999: Seasonal Response of Planktonic Foraminifera to Surface Ocean Condition: Sediment Trap Results from the Central North Ocean [Net] [Bib]

  1999: Sinking particles in the Western Pacific Warm Pool [Net] [Bib]

  2000: Abyssal benthic foraminifera from the northwestern Pacific(Shatsky Rise) during the last 298kyr [Net] [Bib]

  2000: Amino acid and hexosamine composition and flux of sinking particulate matter in the equatorial Pacific at 175 degrees E longitude [Net] [Bib]

  2000: Amino acids in interstitial waters from ODP Sites 689 and 690 on the Maud Rise, Antarctic Ocean [Net] [Bib]

  2000: Evaluation of Mg/Ca thermometry in foraminifera Comparison of experimental results and measurements in nature [Net] [Bib]

  2000: Export fluxes in the Western Pacific Warm Pool [Net] [Bib]

  2000: Fluctuations of eolian flux and ocean productivity in the mid latitude North Pacific during the last 200 kyr [Net] [Bib]

  2000: Global Carbon Cycle and Related Mapping based on Satellite Imagery GCMAPS program (leaflet) [Net] [Bib]

  2001: Clay Mineralogy in Samples from Two Sediment Traps and a Sediment Core from the West Caroline Basin [Net] [Bib]

  2001: ENSO Related Variations in the Flux and Labile Composition of Settling Particles in the Western Equatorial Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2001: End Permian catastrophe by a bolide impact: Evidence of a gigantic release of sulfur from the mantle [Net] [Bib]

  2001: Fluctuation in Sedimentation of Biogenic Components and Inorganic Elements on Shatsky Rise in the Western North Pacific During the Late Quaternary [Net] [Bib]

  2001: Impact of ENSO (El Nino/Southern Oscillation) on export fluxes in the western and central equatorial Pacific [Net] [Bib]

  2001: Last Interglacial coral record of enhanced insolation seasonality and seawater 18O enrichment in the Ryukyu Islands, northwest Pacific [Net] [Bib]

  2001: Salinity Effect on Benthic Foraminiferal Oxygen Isotopic Composition: Evaluation through Culture Experiments in the Laboratory [Net] [Bib]

  2001: Seasonal occurrence of coccoliths in sediments traps from West Caroline Basin, equatorial West Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2001: The Vendian to Cambrian Paleo environment in Shallow Mid ocean: Stratigraphy of Vendo Cambrian Seamount top Limestone in the Gorny Altai mountains, Southern Russia [Net] [Bib]

  2002: Fluctuations in Terrestrial Marine Environments in the Western Equatorial Pacific during the Late Pleistocene [Net] [Bib]

  2002: Paleo environmental change in the mid latitude of the Pacific during the late Pleistocene [Net] [Bib]

  2002: Preparation of a New Geological Survey of Japan Geochemical Reference Material: Coral JCp 1 [Net] [Bib]

  2002: Radiocarbon ages of benthic foraminifera and planktic foraminifera in deep sea sediments of the Shatsky Rise [Net] [Bib]

  2002: Seasonal change in foraminiferal production in the western equatorial Pacific warm pool: evidence from sediment trap experiments [Net] [Bib]

  2002: Seasonal changes in planktonic foraminifera in the northwestern North Pacific Ocean: sediment trap experiments from subarctic and subtropical gyres [Net] [Bib]

  2002: Shifts in oceanic and atmospheric boundaries in the Tasman Sea (Southwest Pacific) during the Late Pleistocene evidence from organic carbon and lithogenic fluxes [Net] [Bib]

  2002: Small latitudinal shift in the Kuroshio Extension (Central Pacific) during glacial times: evidence from pollen transport [Net] [Bib]

  2002: Suspended and settling particles in the Pacific [Net] [Bib]

  2002: Vertical Thermostructure of Late Cretaceous (Campanian) Northwestern Pacific Implications for Ammonoid Paleoecology (74 15) [Net] [Bib]

  2003: Amino acids and hexosamines in the Hess Rise core during the past 220, 000 years [Net] [Bib]

  2003: Carbon budget of coral reef systems: an overview of observations in fringing reefs, barrier reefs and atolls in the Indo Pacific regions [Net] [Bib]

  2003: Glacial interglacial deep water changes inm the NW Pacific inferred from single foraminiferal delta 18 and delta 13C [Net] [Bib]

  2003: Litho , bi0 , and chemostratigraphy of the Middle to Upper Permian limestone at Chaotian, South China [Net] [Bib]

  2003: Litho , bio , and chemostratigraphy of the Middle to Upper Permian limestone at Chaotian, South China [Net] [Bib]

  2003: No Cold Condition in the Kuroshio Region, Northwestern Pacific Ocean during MIS 6(169 2) [Net] [Bib]

  2003: Seasonal variations in planktonic foraminifera at three sediment traps in the Subarctic, Transition and Subtropical zones of the central North Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2003: Stability and dissolution characteristics of amino acids in ocean bottom sediment under hydrothermal conditions [Net] [Bib]

  2003: Stability and dissolution characteristics of amino acids in ocean bottom sediment under hydrothermal conditions [Net] [Bib]

  2003: Sub seafloor hydrothermal alteration of oceanic crust of the Oman ophiolite Interaction with global environmental change (V21D 0549) [Net] [Bib]

  2003: The relative intensity of kinetic and metabolic isotope effects for skeletal carbon and oxygen isotopes in Porites corals [Net] [Bib]

  2003: The relative intensity of kinetic and metabolic isotope effects for skeletal carbon and oxygen isotopes in Porites corals [Net] [Bib]

  2003: Vertical and latitudinal variations in amino acid fluxes and compositions of settling particles along 175°E in the North Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2004: Concentrations of Trace Elements in Carbonate Reference Materials Coral JCp 1 and Giant Clam JCt 1 by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry [Net] [Bib]

  2004: Life History of the Pliocene Scallop Fortipecten, Based on Oxygen and Carbon Isotope Profiles (171 37) [Net] [Bib]

  2004: Stratigraphy of the Middle Upper Permian and Lowermost Triassic at Chaotian, Sichuan, China [Net] [Bib]

  2004: Vertical distribution of living planktonic foraminifera in the seas around Japan [Net] [Bib]

  2005: Intercolony variability of skeletal oxygen and carbon isotope signatures of cultured Porites corals: Temperature controlled experiments [Net] [Bib]

  2005: Paleoenvironmental changes in the northern area of the East China Sea during the past 42, 000 years [Net] [Bib]

  2005: Stable isotopic composition of two morphotypes of Globigerinoides ruber (white) in the subtropical gyre in the North Pacific [Net] [Bib]

  2005: Temperature and pH Dependence of Some Metals Leaching from Fly Ash of Municipal Solid Waste [Net] [Bib]

  2006: Biogenic and abiogenic sedimentation in the northern East China Sea in response to sea level change during the Late Pleistocene [Net] [Bib]

  2006: Close up of the end Permian mass extinction horizon recorded in the Meishan section, South China: Sedimentary, elemental, and biotic characterization and a negative shift of sulfate sulfur isotope ratio [Net] [Bib]

  2006: Contamination of the Environmental Records by Resuspended Particles to the Sediments at IMAGES Coring Sites in the Pacific(PP21C 1695) [Net] [Bib]

  2006: Coral Records of the 1990s in the Tropical Northwest Pacific: ENSO, Mass Coral Bleaching, and Global Warming [Net] [Bib]

  2006: Decadal scale Variability of Bottom Temperature in the Shelf of the Southwest Japan Based on Benthic Foraminiferal Mg/Ca Ratios(OS26D 03) [Net] [Bib]

  2006: Downcore diagenetic changes in organic matter and implications for paleoproductivity estimates [Net] [Bib]

  2006: Holocene 1, 500 Year Variation of Sea Surface Temperature in the Northwestern Pacific(PP43A 1214) [Net] [Bib]

  2006: Impact of Changes in Redox Conditions on Leaching of Some Elements from MSW Fly Ash [Net] [Bib]

  2006: Influence of water flow on skeletal isotopic compositions of branching coral Pocilopora damicornis(PP21C 1720) [Net] [Bib]

  2006: Mid Holocene SST record from Northern South China Sea using fossil coral and Atmosphere Ocean GCM model(PP33B 06) [Net] [Bib]

  2006: Millennial scale variations of sea ice expansion in the southwestern part of the Okhotsk Sea during the past 120 kyr: Age model and ice rafted debris in IMAGES Core MD01 2412 [Net] [Bib]

  2006: Molecular Analysis of the Two Morphotypes of Planktonic Foraminifer Globigerinoides ruber(PP23C 1782) [Net] [Bib]

  2006: Oxygen and carbon stable isotope systematics in Porites coral near its latitudinal limit: The coral response to low thermal temperature stress [Net] [Bib]

  2006: Reconstruction of paleoenvironmental changes based on the planktonic foraminiferal assemblages off Shimokita (Japan) in the northwestern North Pacific [Net] [Bib]

  2006: Reconstruction of seasonal SST from the combination of sediment trap and sediments in the central North Pacific(PP21C 1693) [Net] [Bib]

  2006: Seasonal and interannual variations of surface salinity in the Java Sea during 1982 2002 derived from coral data(OS11A 1473) [Net] [Bib]

  2006: Settling Particles in the Central North Pacific [Net] [Bib]

  2006: Sr/Ca ratios as indicators of varying modes of pelagic carbonate diagenesis in the ooze, chalk and limestone realms [Net] [Bib]

  2006: Stable Isotope and Chemical Composition of Pearls: Biomineralization in Cultured Pearl Oysters in Ago Bay, Japan [Net] [Bib]

  2006: Thermal Stability of Amino Acids in Siliceous Ooze under Alkaline Hydrothermal Condition(B13C 1103) [Net] [Bib]

  2006: Thermal stability of amino acids in seafloor sediment in aqueous solution at high temperature [Net] [Bib]

  2007: A unique carbon isotope record across the Guadalupian Lopingian (Middle Upper Permian) boundary in mid oceanic paleo atoll carbonates: The high productivity Kamura event and its collapse in Panthalassa [Net] [Bib]

  2007: Changes in biological production in the mixed water region (MWR) of the northwestern North Pacific during the last 27 kyr [Net] [Bib]

  2007: ENSO Related Variations in Biogeochemistry of AA and HA in Settling Particles along the Equatorial Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2007: Endolithic aspartic acid as an proxy of fluctuations in the growth of coral skeleton [Net] [Bib]

  2007: Growth history of clutured pearl oysters based on stable oxygen isotope analysis(b31D 0627) [Net] [Bib]

  2007: Indian Summer Monsoon Variability during the Holocene as Recorded in Sediments of the Arabian Sea: Timing and Implications [Net] [Bib]

  2007: Linkage between human activity and environments during the mid Holocene Hypsithermal climatic interval Changes in human activity at the Sannai Maruyama ruins in Japan (PP13C 1418) [Net] [Bib]

  2007: Mg/Ca ratio in a coral skeleton as a possible proxy for the skeletal growth rate(PP31B 0417) [Net] [Bib]

  2007: Mid Holocene South China Sea Paleoceanographic reconstruction using corals from the Northern Philippines coast(PPA 0173) [Net] [Bib]

  2007: Northern South China Sea mid Holocene SST and SSS: using fossil coral and Atmosphere Ocean GCM model (0415) [Net] [Bib]

  2007: Onset of biotic and environmental recovery from the end Permian mass extinction within 1 2 million years: A case study of the Lower Triassic of the Meishan section, South China [Net] [Bib]

  2007: Paleoceanography of the northwestern Pacific during the Albian [Net] [Bib]

  2007: Seasonal and annual variation in planktonic foraminiferal fluxes including warm period related El Nino in the northwestern North Pacific(PP41B 0543) [Net] [Bib]

  2007: Testing for ice sheets during the mid Cretaceous greenhouse using glassy foraminiferal calcite from the mid Cenomanian tropics on Demerara Rise [Net] [Bib]

  2007: The 1, 500 year climate oscillation in the mid latitude North Pacific during the Holocene(PP13C 1419) [Net] [Bib]

  2007: Thermal stability of amino acids in siliceous ooze under alkaline hydrothermal conditions [Net] [Bib]

  2007: Timing of the intensification of Australian Monsoon during the last two terminations recorded in the deep sea sediment core from Timor Sea.(PP11B 0532) [Net] [Bib]

  2008: Effect of photosynthetic light dosage on carbon isotope composition in the coral skeleton: Long term culture of Porites spp. [Net] [Bib]

  2008: Millennial Scale Planktic Foraminifer Faunal Variability in the East China Sea during the Past 40000 Years (IMAGES MD012404 from the Okinawa Trough) [Net] [Bib]

  2008: Seasonal to interannual changes in planktonic foraminiferal assemblages in the northwestern North Pacific: Sediment trap results encompassing a warm period related to El Nino [Net] [Bib]

  2008: The occurrence of two genotypes of the planktonic foraminifer Globigerinoides ruber (white) and paleo environmental implications [Net] [Bib]

  2008: Timing and magnitude of early Aptian extreme warming: Unraveling primary delta18O variation in indurated pelagic carbonates at Deep Sea Drilling Project Site 463, central Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2009: Abrupt changes of intermediate water oxygen in the northwestern Pacific during the last 27 kyr [Net] [Bib]

  2009: Comparison of settling particles and sediments at IMAGES coring site in the northwestern North Pacific Effect of resuspended particles on paleorecords [Net] [Bib]

  2009: Facies stacking patterns in high frequency sequences influenced by long term sea level change on a Permian Panthalassan oceanic atoll: An example from the Akiyoshi Limestone, SW Japan [Net] [Bib]

  2009: Identification of 1771 Meiwa Tsunami Deposits Using Radiocarbon Dating and Oxygen Isotope Microprofiling of Emerged Massive Coral Boulders (OS53A 1296) [Net] [Bib]

  2009: Impacts of ocean acidification on large benthic foraminifers: Results from laboratory experiments [Net] [Bib]

  2009: Litho , bio and chemostratigraphy across the Cenomanian/Turonian boundary (OAE 2) in the Vocontian Basin of southeastern France [Net] [Bib]

  2009: The 1500 year climate oscillation in the midlatitude North Pacific during the Holocene [Net] [Bib]

  2009: Thermal stability of amino acids in biogenic sediments and aqueous solutions at seafloor hydrothermal temperatures [Net] [Bib]

  2010: An Early–Middle Guadalupian (Permian) isotopic record from a mid oceanic carbonate buildup: Akiyoshi Limestone, Japan [Net] [Bib]

  2010: Evolution of ocean thermal structure in the Cretaceous greenhouse : meridional temperature distribution and putative glaciation in the supergreenhouse [Net] [Bib]

  2010: Historic 1771 Meiwa tsunami confirmed by high resolution U/Th dating of massive Porites coral boulders at Ishigaki Island in the Ryukyus, Japan [Net] [Bib]

  2010: Testing seawater Sr isotopic variability on a glacial interglacial timescale: An application of latest high precision thermal ionization mass spectrometry [Net] [Bib]

  2010: Trace element variations in fossil corals from Tahiti collected by IODP Expedition 310: Reconstruction of marine environments during the last deglaciation (15 to 9 ka) [Net] [Bib]

  2011: Gzhelian?Asselian Palaeoaplysina?microencruster reef community in the Taishaku and Akiyoshi limestones, SW Japan: Implications for Late Paleozoic reef evolution on mid Panthalassan atolls [Net] [Bib]

  2011: Mg/Ca and delta18O in the brackish shallow water benthic foraminifer Ammonia 'beccarii' [Net] [Bib]

  2011: Permanent El Nino during the Pliocene warm period not supported by coral evidence [Net] [Bib]

  2011: Seasonal variation in the oxygen isotopic composition of different sized planktonic foraminifer Neogloboquadrina pachyderma (sinistral) in the northwestern North Pacific and implications for reconstruction of the paleoenvironment [Net] [Bib]

  2011: Speed of environmental change and ocean acidification(BPT002 07) [Net] [Bib]

  2011: Subtropical coral records of Northern Hemisphere climate variability and abrupt surface ocean salinity changes(BPT002 08) [Net] [Bib]

  2011: The Guadalupian (Permian) Kamura event in European Tethys [Net] [Bib]

  2012: Boron and oxygen isotope systematics for a complete section of oceanic crustal rocks in the Oman ophiolite [Net] [Bib]

  2012: Climatic forcing of Quaternary deep sea benthic communities in the North Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2012: Effects of ocean acidification on trace elements ratio (Mg/Ca, Sr/Ca, Ba/Ca and U/Ca) in two foraminifer species(BPO02 05) [Net] [Bib]

  2012: Estimate of calcification responses to thermal and freshening stresses based on culture experiments with symbiotic and aposymbiotic primary polyps of a coral, Acropora digitifera [Net] [Bib]

  2012: Holocene sea level change and Antarctic melting history derived from geological observations and geophysical modeling along the Shimokita Peninsula, northern Japan [Net] [Bib]

  2013: Seasonal variations in planktonic foraminiferal flux and oxygen isotopic composition in the western North Pacific: Implications for paleoceanographic reconstruction [Net] [Bib]

  2013: Tsunami recurrence revealed by Porites coral boulders in the southern Ryukyu Islands, Japan [Net] [Bib]

  2014: Lithium and strontium isotopic systematics in playas in Nevada, USA: constraints on the origin of lithium [Net] [Bib]

  2014: Micro X ray fluorescence based comparison of skeletal structure and P, Mg, Sr, O and Fe in a fossil of the cold water coral Desmophyllum sp., NW Pacific [Net] [Bib]

  2015: Boron isotope geochemistry of vent fluids from arc/back arc seafloor hydrothermal systems in the western Pacific [Net] [Bib]

  2015: Boron isotope systematics of a fossil hydrothermal system from the Troodos ophiolite, Cyprus: Water–rock interactions in the oceanic crust and subseafloor ore deposits [Net] [Bib]

  2015: Centennial to millennial scale change of Holocene shallow marine environments recorded in ostracode fauna, northeast Japan [Net] [Bib]

  2015: Linkage of deep sea rapid acidification process and extinction of benthic foraminifera in the deep sea at the Paleocene/Eocene transition [Net] [Bib]

  2015: Terrestrial environmental changes around the Gulf of Aden over the last 210 kyr deduced from the sediment n alkane record: Implications for the dispersal of Homo sapiens [Net] [Bib]

  2016: An X ray spectroscopic perspective on Messinian evaporite from Sicily: Sedimentary fabrics, element distributions, and chemical environments of S and Mg [Net] [Bib]

  2016: Horizontal and vertical distributions of planktic foraminifera in the subarctic North Pacific [Net] [Bib]

  2016: Individual migration pathways of modern planktic foraminifers: Chamber by chamber assessment of stable isotopes [Net] [Bib]

  2016: Lithium isotopic systematics of submarine vent fluids from arc and back arc hydrothermal systems in the western Pacific [Net] [Bib]

  2016: The role of symbiotic algae in the formation of the coral polyp skeleton: 3 D morphological study based on X ray micro computed tomography [Net] [Bib]

  2017: Altervalent substitution of sodium for calcium in biogenic calcite and aragonite [Net] [Bib]

  2017: Biological and physical modification of carbonate system parameters along the salinity gradient in shallow hypersaline solar salterns in Trapani, Italy [Net] [Bib]

  2017: Climatic change and its influence on human society in western Japan during the Holocene [Net] [Bib]

  2017: Downstream and seasonal changes of lithium isotope ratios in the Ganges Brahmaputra river system [Net] [Bib]

  2017: Effects of intensification of the Indian Summer Monsoon on northern Andaman Sea sediments during the past 700 years [Net] [Bib]

About this page: