nkysdb: 共著者関連データベース

JI Zhansheng 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "JI Zhansheng")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  13: JI Zhansheng, YAO Jianxin

  10: ISOZAKI Yukio

  5: SAITOH Masafumi

  4: SHIMIZU Noriei, UENO Yuichiro

  3: KUWAHARA Kiyoko, MATSUDA Tetsuo, YAO Akira, YOSHIDA Naohiro

  2: FENG Shaonan, YAO Huazhou

  1: IWAMORI Hikaru, KAWAHATA Hodaka, KAWAMURA Tetsuya, KOBAYASHI Noritada, KUBO Tomomi, LI Jiaxiang, MATSU'URA Fumihiro, NAKAMURA Hitomi, NISHI Hiroshi, NISHIZAWA Manabu, SAKAI Harutaka, TAKAI Ken, TAKANO Masao, WU Guichun


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2004: A Unique Marl Unit Across the Permo Triassic Boundary in Northern Sichuan, China(140 7) [Net] [Bib]

  2004: Late Permian Double Mass Extinction and Double Felsic Volcanism: G Land P T Boundary Record in Northern Sichuan, South China(11 8) [Net] [Bib]

  2004: Stratigraphy of the Middle Upper Permian and Lowermost Triassic at Chaotian, Sichuan, China [Net] [Bib]

  2007: Conodont biostratigraphy across the Permian Triassic boundary at Chaotian, in Northern Sichuan, China [Net] [Bib]

  2007: End Permian extinction and volcanism induced environmental stress: The Permian Triassic boundary interval of lower slope facies at Chaotian, South China [Net] [Bib]

  2007: Middle Permian radiolarian biostratigraphy on the Gufeng Formation in the Songzi Wufeng area, Hubei Province, China [Net] [Bib]

  2007: Permian radiolarians from the so called Gufeng Formation of the Laibin Liuzhou area, Guangxi, China [Net] [Bib]

  2008: Findings of Middle Permian radiolarian and conodont fossils from the Gufeng Formation of the Zigui area, Hubei Province, China [Net] [Bib]

  2011: Capitanian and Changhsingian (Permian) Anomalous Calcite Precipitates in Northern Sichuan, China: Pre Extinction Unusual Seawater Conditions in the Aragonite Sea ? (153 3) [Net] [Bib]

  2013: Middle–Upper Permian carbon isotope stratigraphy at Chaotian, South China: Pre extinction multiple upwelling of oxygen depleted water onto continental shelf [Net] [Bib]

  2013: The appearance of an oxygen depleted condition on the Capitanian disphotic slope/basin in South China: Middle–Upper Permian stratigraphy at Chaotian in northern Sichuan [Net] [Bib]

  2014: Nitrogen isotope chemostratigraphy across the Permian–Triassic boundary at Chaotian, Sichuan, South China [Net] [Bib]

  2017: Multiple sulfur isotope records at the end Guadalupian (Permian) at Chaotian, China: Implications for a role of bioturbation in the Phanerozoic sulfur cycle [Net] [Bib]

About this page: