nkysdb: 共著者関連データベース

HIROSE Kei 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HIROSE Kei")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  164: HIROSE Kei

  80: OHISHI Yasuo

  43: SATA Nagayoshi

  24: KOMABAYASHI Tetsuya

  20: OZAWA Haruka

  17: MURAKAMI Motohiko

  16: OHTA Kenji

  14: TATENO Shigehiko

  13: HIRAO Naohisa

  12: SINMYO Ryosuke

  9: KUWAYAMA Yasuhiro, ONO Shigeaki

  8: FEI Yingwei

  6: ASAHARA Yuki, FUNAKOSHI Ken-ichi, NAKAJIMA Yoichi, TAKAFUJI Naoto

  5: IMADA Saori, KAWAMURA Katsuyuki, LAY Thorne, NOMURA Ryuichi, SHIMIZU Katsuya, SUGIMURA Emiko, UMEMOTO Koichiro

  4: BANDO Yoshio, KOMIYA Tsuyoshi, KUSHIRO Ikuo, MARUYAMA Shigenori, MITOME Masanori, YAGI Takashi

  3: BALLMER Maxim D., BARON Alfred Q.R., CARACAS Razvan, DUBROVINSKY Leonid S., FUJINO Kiyoshi, GOMI Hitoshi, HERNLUND John, IRIFUNE Tetsuo, ISSHIKI Maiko, KATO Chie, KOBAYASHI Hisao, LABROSSE Stephane, MORARD Guillaume, NAGAYA Yukio, NAKASHIMA Satoru, NOHARA Masato, OHFUJI Hiroaki, ONODA Suzue, SHIMIZU Nobumichi, SUZUKI Toshihiro, TSUTSUI Satoshi, WENTZCOVITCH Renata M., YAGI Takehiko, YASUHARA Akira, YURIMOTO Hisayoshi

  2: BASS Jay D., EISSEN Jean-Philippe, HERNLUND John W., HIRAOKA Nozomu, ISHII Hirofumi, KATO Jinya, KIKEGAWA Takumi, KUDO Yuki, MIYAJIMA Nobuyoshi, MIYAKE Akira, MUTO Shunsuke, OMORI Soichi, SHIMIZU Kenji, TAKAHASHI Eiichi, TATSUMI Yoshiyuki, WATANUKI Tetsu, WU Zhongqing, YUEN David A.

  1: AKAI Hisazumi, BABA Tetsuya, BALLARAN Tiziana Boffa, BRODHOLT John, BRODHOLT John P., CORMIER Vernon F., COTTEN Joseph, DAI Lidong, DUBROVINSKY Leonid, DUFFY Thomas S., EISSEN J.P., ENDO Noriaki, FUJII Toshitsugu, FUJITA Yosuke, HAMANE Daisuke, HANYU Takeshi, HARADA Yasushi, HELFFRICH George, HEMLUND John W., HIYAGON Hajime, HOUSER Christine, ICHIKI Masahiro, ISHIBASHI Kazufusa, ISHII Takayuki, ISHII Teruaki, JOSHIMA Masato, KARATO Shun-ichiro, KATAYAMA Ikuo, KATSURA Tomoo, KAWAGUCHI Saori I., KAWAMOTO Tatsuhiko, KAWAZOE Takaaki, KONDO Tadashi, KURASHINA Tsuyoshi, LANGMUIR Charles H., LI Baosheng, LI Jie, LOURENCO Diogo L., MA Yanzhang, MAO Ho-Kwang, MATSUMOTO Satoshi, MERKEL Sebastien, MINARIK William, MINOBE Sayuri, MIURA Hiroyuki, MIYAZAKI Akiko, MORI Yuko, MURAKAMAMI Motohiko, NAGAHARA Hiroko, NAKADA Setsuya, NISHIBORI Eiji, NISHIHARA Yu, NOGUCHI Masanao, O'NEILL Hugh St.C., OKUNISHI Eiji, ONON Shigeaki, ORMAN James Van, SAITO Yoko, SAKATA Makoto, SANLOUP Chrystele, SAWAI Toshimitsu, SETA Nagayoshi, SETO Yusuke, SHEN Guoyin, SHIEH Sean R., SHINOGEIKIN Stanislav V., SHUMIZU Katsuya, SINOGEIKIN Stanislav V., SUEHIRO Sho, SUGIURA Naoji, SUTO Takuma, TAGAWA Shoh, TAINOSHO Yoshiaki, TAKAHASHI Futoshi, TAKAHASHI Narumi, TAKATA Masaki, TAKETOSHI Naoyuki, TANAHASHI Manabu, TSUCHIYA Taku, TSUCHIYAMA Akira, UEHARA Yosuke, UENO Yuichiro, UESUGI Kentaro, UMEMOTO Koichio, URABE Tetsuro, VERSTRATE Matthieu, WENTZCOVITCH Renata M, WESTRENEN Willem van, WESTRENEN Wim van, XU Fangfang, YAMAMOTO Shinji, YAMASHITA Shigeru, YONEMITSU Kyoko, YOSHIDA Hideto, YUEN David, ZHENG Jincheng


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1992: Experimental Determination of Composition of Melt Formed by Equilibrium Partial Melting of Peridotite at High Pressures Using Aggregates of Diamond Grains [Net] [Bib]

  1992: Petrology and Petrogenesis of the North Fiji Basin Basalts (C7 O 6) [Net] [Bib]

  1992: The North Fiji Basin Basalts: Isotopic and Geochemical Constraints on its Origin and Evolution (C7 P 3) [Net] [Bib]

  1993: Partial melting of dry peridotites at high pressures: Determinatiion of compositions of melts segregated from peridotite using aggregates of diamond [Net] [Bib]

  1994: A new experimental approach for incremental batch melting of peridotite at 1.5 GPa [Net] [Bib]

  1994: North Fiji Basin basalts and their magma sources: Part I. Incompatible element constraints [Net] [Bib]

  1995: Experimental Estimation of the Effect of Melt Segregation on Polybaric Mantle Melting [Net] [Bib]

  1995: Hydrous partial melting of lherzolite at 1 GPa: The effect of H2O on the the genesis of basaltic magmas [Net] [Bib]

  1995: Petrological sampling at the Rodriguez Triple Junction in the Indian Ocean [Net] [Bib]

  1997: Melting experiments on lherzolite KLB 1 under hydrous conditions and generation of high magnesian andesitic melts [Net] [Bib]

  1997: Partial melt compositions of carbonated peridotite at 3 GPa and role of CO2 in alkali basalt magma generation [Net] [Bib]

  1997: Water Content of Melt Inclusion in Cr Spinel of 2.7 Ga Komatiite from Belingwe Greenstone Belt, Zimbabwe [Net] [Bib]

  1998: Melting Phase Relations of Mantle Peridotite and MORB Compositions in the Lower Mantle (V41A 10) [Net] [Bib]

  1998: The effect of melt segregation on polybaric mantle melting: Estimation from the incremental melting experiments [Net] [Bib]

  1999: Origin of 2.7Ga AI Undepleted Komatiites Implications From Water Content of Melt Inclusions in Cr spinels and Melting Experiments of the Hydrous Mantle (V42C 4) [Net] [Bib]

  1999: The fate of subducted basaltic crust in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

  2000: In Situ Measurements of the Phase Transition Boundary in Mg3AL2Si3O12: Implications for the Nature of the Seismic Discontinuities in the Earths Mantle (M52A 3) [Net] [Bib]

  2001: In Situ Measurements of the Majorite Akimotoite Perovskite Phase Transition Boundaries in MgSiO3 [Net] [Bib]

  2001: In Situ X ray Measurements of the Phase Relation of Antigorite [Net] [Bib]

  2001: In situ measurements of the Phase transition boundary in Mg3Al2Si3O12: implications for the nature of the seismic discontinuities in the Earth's mantle [Net] [Bib]

  2001: Melting of MORB and Chemical Fractionation at CMB [Net] [Bib]

  2001: Potential host phase of alminum and potassium in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

  2001: Solubility of Water in Lower Mantle Minerals [Net] [Bib]

  2002: Equation of state of Al bearing sitshovite to 40 Gpa at 300K [Net] [Bib]

  2002: Phase transitions in pyrolitic mantle around 670 km depth: Implicatons for upwelling of plumes from the lower mantle [Net] [Bib]

  2002: Post stishovite phase boundary in SiO2 determined by in situ X ray observations [Net] [Bib]

  2002: Subsolidus and melting phase relations of basaltic composition in the uppermost lower mantle [Net] [Bib]

  2002: The compressiblility of a natural composition calcium ferrite type aluminous phase to 70 GPa [Net] [Bib]

  2002: Water in Earth's Lower Mantle [Net] [Bib]

  2003: Geochemical consequences of core mantle thermal and chemical interactions [Net] [Bib]

  2003: Geochemical consequences of core mantle thermal and chemical interactions [Net] [Bib]

  2003: Interesting Inclusions from Podiform Chromitites in Luobusa Ophiolite, Tibet (V21D 0559) [Net] [Bib]

  2003: Petrology of Peridotitic Xenoliths from the Orapa Kimberlites, Botswana (V31E 0984) [Net] [Bib]

  2003: Stability of CaCl2 type and alpha PbO2 type SiO2 at high pressure and temperature determined by in situ X ray measurements [Net] [Bib]

  2003: Water solubility in majoritic garnet in subduction oceanic crust [Net] [Bib]

  2004: A critical evaluation of pressure scales at high temperatures by in situ X ray diffraction measurements [Net] [Bib]

  2004: High pressure and high temperature phase transitions of FeO [Net] [Bib]

  2004: Phase relations in the system Fe FeSi at 21 GPa [Net] [Bib]

  2004: Phase transition in Al bearing CaSiO3 perovskite: implications for seismic discontinuities in the lower mantle [Net] [Bib]

  2004: Post Perovskite Phase Transition in MgSiO3 [Net] [Bib]

  2004: Segregation of core melts by permeable flow in the lower mantle [Net] [Bib]

  2004: Solubilities of nitrogen and noble gases in silicate melts under various oxygen fugacities: Implications for the origin and degassing history of nitrogen and noble gases in the Earth [Net] [Bib]

  2004: Stability of Magnesite and its high pressure form in the lowermost mantle [Net] [Bib]

  2004: Trace element partitioning in Earth's lower mantle and implications for geochemical consequences of partial melting at the core mantle boundary [Net] [Bib]

  2005: Clapeyron slope of the post perovskite phase transition in CalrO3 [Net] [Bib]

  2005: Phase transition and density of subducted MORB crust in the lower mantle [Net] [Bib]

  2005: Post perovskite phase transition and mineral chemistry in the pyrolitic lowermost mantle [Net] [Bib]

  2005: Solubilities of O and Si in liquid iron in equilibrium with (Mg, Fe)SiO3 perovskite and the light elements in the core [Net] [Bib]

  2005: Stability and equation of state of MgGeO3 post perovskite phase [Net] [Bib]

  2005: Stability of phase A in antigorite (serpentine) composition determined by in situ X ray pressure observations [Net] [Bib]

  2005: The Pyrite Type High Pressure Form of Silica [Net] [Bib]

  2006: Compression of Ice to 170 Gpa(MR21B 0019) [Net] [Bib]

  2006: Depth and Sharpness of the Post perovskite Phase Transition [Net] [Bib]

  2006: Determination of post perovskite phase transition boundary in MgSiO3 using Au and MgO pressure standards [Net] [Bib]

  2006: Fe3+ bearing post perovskite phase in a subducted MORB crust [Net] [Bib]

  2006: High pressure behavior of MnGeO3 and CdGeO3 perovskites and the post perovskite phase transition [Net] [Bib]

  2006: High solubility of FeO in perovskite and the post perovskite phase transition in (Mg0.5Fe0.5)SiO3 [Net] [Bib]

  2006: Is the Bottom of the Mantle Iron enriched?(U34A 04) [Net] [Bib]

  2006: New high pressure phase of FeS : In situ high pressure and high temperature x ray diffraction experiments on FeS up to around 100 GPa(MR53B 0985) [Net] [Bib]

  2006: PVT relations in MgO : a ultra high PT scale for planetary siences applicatons(MR52A 07) [Net] [Bib]

  2006: Partioning of Iron between Perovskite / Post Perovskite and Magnesiowustite in the Lower Mantle(MR11A 0105) [Net] [Bib]

  2006: Postperovskite Phase Transition and Its Geophysical Implications [Net] [Bib]

  2006: Preliminary Test Experiments for Au Pressure Scales [Net] [Bib]

  2006: Solubility of Silicon in hcp Iron(U43A 0837) [Net] [Bib]

  2006: Sound velocity of MgSiO3 post perovskite phase : Constraints on the D discontinuity(MR14A 02) [Net] [Bib]

  2006: The Fate of Subducted MORB Crust at the Core Mantle Boundary(U31A 02) [Net] [Bib]

  2006: Thermal Equation of State of MgSiO3 Post Perovskite(MR11A 0098) [Net] [Bib]

  2006: Uncertainty in Pressure Scales above 100 GPa and the Post Perovskite Phase Transition Boundary(MR52A 02) [Net] [Bib]

  2006: Unsolved problems in the lowermost mantle [Net] [Bib]

  2007: A new high pressure and high temperature polymorph of FeS [Net] [Bib]

  2007: An Introduction to Post Perovskite: The Last Mantle Phase Transition [Net] [Bib]

  2007: Chemical equilibrium between molten iron and mantle minerals(U41B 0420) [Net] [Bib]

  2007: Discovery of Post Perovskite Phase Transition and the Nature of D Layer [Net] [Bib]

  2007: Discovery of post perovskite phase transition and implications for the nature of the D layer of the mantle [Net] [Bib]

  2007: High temperature compression of ferropericlase and effect of temperature on iron spin transition(MR31B 0363) [Net] [Bib]

  2007: PVT relations in MgO: a ultra high PT scale for planetary sciences applications(DI41A 0347) [Net] [Bib]

  2007: Partitioning of iron between lower mantle minerals(MR23D 01) [Net] [Bib]

  2007: Phase Relations of Iron and Iron Nickel Alloys up to 3 Mbars(DI31A 0266) [Net] [Bib]

  2007: Phase relations of cold subducted slab: constraints on the slab temperature and on the chemical heterogeneity in the lower mantle(DI51B 02) [Net] [Bib]

  2007: Phase transition in CaSiO3 perovskite [Net] [Bib]

  2007: Post Perovskite Phase Transition and the Nature of the D Layer [Net] [Bib]

  2007: Solubility of FeO in (Mg, Fe) SiO3 perovskite and the post perovskite phase transition [Net] [Bib]

  2007: Sound velocity of MgSiO3 post perovskite phase: A constraint on the D discontinuity [Net] [Bib]

  2007: The effect of iron spin transition on elecrical conductivity of perovskite and magnesiwoustite [Net] [Bib]

  2007: The effect of iron spin transition on electrical conductivity of (Mg, Fe)O magnesiowustitie [Net] [Bib]

  2008: Chemical equilibrium between ferropericlase and molten iron to 134 GPa and implications for iron content at the bottom of the mantle [Net] [Bib]

  2008: Discovery of Post Perovskite and New Views on the Core Mantle Boundary Region [Net] [Bib]

  2008: Dissociation of CAS phase in the uppermost lower mantle [Net] [Bib]

  2008: Ferric iron content in (Mg, Fe)SiO3 perovskite and post perovskite at deep lower mantle conditions [Net] [Bib]

  2008: Iron partitioning between perovskite and post perovskite: A transmission electron microscope study [Net] [Bib]

  2008: New high pressure B2 phase of FeS above 180 GPa [Net] [Bib]

  2008: Phase relations of iron and iron nickel alloys up to 300 GPa: Implications for composition and structure of the Earth's inner core [Net] [Bib]

  2008: Phase transitions in pyrolite and MORB at lowermost mantle conditions: Implications for a MORB rich pile above the core mantle boundary [Net] [Bib]

  2008: Simultaneous volume measurements of Au and MgO to 140 GPa and thermal equation of state of Au based on the MgO pressure scale [Net] [Bib]

  2008: Simultaneous volume measurements of post perovskite and perovskite in MgSiO3 and their thermal equations of state [Net] [Bib]

  2008: The Electrical Conductivity of Post Perovskite in Earth's D Layer [Net] [Bib]

  2009: Determination of post perovskite phase transition boundary up to 4400 K and implications for thermal structure in D layer [Net] [Bib]

  2009: Development of in situ Brillouin spectroscopy at high pressure and high temperature with synchrotron radiation and infrared laser heating system: Application to the Earth's deep interior [Net] [Bib]

  2009: Elasticity of MgO to 130 GPa: Implications for lower mantle mineralogy [Net] [Bib]

  2009: Experimental study of reaction between perovskite and molten iron to 146 GPa and implications for chemically distinct buoyant layer at the top of the core [Net] [Bib]

  2009: High temperature Compression Experiments of Ferropericlase and the Temperature Effect on Iron Spin (DI73A 1) [Net] [Bib]

  2009: On the slab temperature in the deep lower mantle (DI11 B 2) [Net] [Bib]

  2010: Compression of FeSi, Fe3C, Fe0.95O, and FeS under the core pressures and implication for light element in the Earth's core [Net] [Bib]

  2010: Deformation of MnGeO3 post perovskite at lower mantle pressure and temperature [Net] [Bib]

  2010: Electrical conductivities of pyrolitic mantle and MORB materials up to the lowermost mantle conditions [Net] [Bib]

  2010: High temperature compression of ferropericlase and the effect of temperature on iron spin transition [Net] [Bib]

  2010: Phase transition boundary between B1 and B8 structures of FeO up to 210 GPa [Net] [Bib]

  2010: Precise determination of post stishovite phase transition boundary and implications for seismic heterogeneities in the mid lower mantle [Net] [Bib]

  2010: Sound velocity measurement in liquid water up to 25 GPa and 900 K: Implications for densities of water at lower mantle conditions [Net] [Bib]

  2010: Structural distortion of CaSnO3 perovskite under pressure and the quenchable post perovskite phase as a low pressure analogue to MgSiO3 [Net] [Bib]

  2010: The Soret diffusion in laser heated diamond anvil cell [Net] [Bib]

  2010: The Structure of Iron in Earth's Inner Core [Net] [Bib]

  2010: The electrical resistance measurements of (Mg, Fe)SiO3 perovskite at high pressures and implications for electronic spin transition of iron [Net] [Bib]

  2010: Thermoelastic properties of ice 7 and its high pressure polymorphs: Implications for dynamics of cold slab subduction in the lower mantle [Net] [Bib]

  2010: Transport properties of the lower mantle [Net] [Bib]

  2011: Phase Transition of FeO and Stratification in Earth's Outer Core [Net] [Bib]

  2011: Pressure induced structural evolution of pyrite type SiO2 [Net] [Bib]

  2011: Spin crossover and iron rich silicate melt in the Earth's deep mantle [Net] [Bib]

  2011: Stabilities of NAL and Ca ferrite type phases on the join NaAlSiO4 MgAl2O4 at high pressure [Net] [Bib]

  2011: The valence state and partitioning of iron in the Earth's lowermost mantle [Net] [Bib]

  2011: Thermoelastic property and high pressure stability of Fe7C3: Implication for iron carbide in the Earth's core [Net] [Bib]

  2012: A perovskitic lower mantle inferred from high pressure, high temperature sound velocity data [Net] [Bib]

  2012: Compression of Na0.4Mg0.6Al1.6Si0.4O4 NAL and Ca ferrite type phases [Net] [Bib]

  2012: In situ X ray diffraction measurements of the fcc hcp phase transition boundary of an Fe Ni alloy in an internally heated diamond anvil cell [Net] [Bib]

  2012: Lattice thermal conductivity of MgSiO3 perovskite and post perovskite at the core–mantle boundary [Net] [Bib]

  2012: Sound velocity measurements of CaSiO3 perovskite to 133 GPa and implications for lowermost mantle seismic anomalies [Net] [Bib]

  2012: The structure of Fe Ni alloy in Earth's inner core [Net] [Bib]

  2013: Acoustic velocity measurements for stishovite across the post stishovite phase transition under deviatoric stress: Implications for the seismic features of subducting slabs in the mid mantle [Net] [Bib]

  2013: Decomposition of Fe3S above 250 GPa [Net] [Bib]

  2013: High pressure experiments on phase transition boundaries between corundum, Rh2O3(II) and CaIrO3 type structures in Al2O3 [Net] [Bib]

  2013: High temperature compression experiments of CaSiO3 perovskite to lowermost mantle conditions and its thermal equation of state [Net] [Bib]

  2013: Iron partitioning in pyrolitic lower mantle [Net] [Bib]

  2013: NAL phase in K rich portions of the lower mantle [Net] [Bib]

  2013: Sound velocities of Na0.4Mg0.6Al1.6Si0.4O4 NAL and CF phases to 73 GPa determined by Brillouin scattering method [Net] [Bib]

  2013: The high conductivity of iron and thermal evolution of the Earth's core [Net] [Bib]

  2014: Accumulation of anti continent at the base of the mantle and its recycling in mantle plumes [Net] [Bib]

  2014: Deep Earth mineralogy revealed by ultrahigh pressure experiments [Net] [Bib]

  2014: Identifying the spin transition in Fe2+ rich MgSiO3 perovskite from X ray diffraction and vibrational spectroscopy [Net] [Bib]

  2014: Liquid iron sulfur alloys at outer core conditions by first principles calculations [Net] [Bib]

  2014: Low Core Mantle Boundary Temperature Inferred from the Solidus of Pyrolite [Net] [Bib]

  2014: Measurements of lattice thermal conductivity of MgO to core mantle boundary pressures [Net] [Bib]

  2014: Melting experiments on peridotite to lowermost mantle conditions [Net] [Bib]

  2014: Thermal diffusivities of MgSiO3 and Al bearing MgSiO3 perovskites [Net] [Bib]

  2015: Electrical resistivity and thermal conductivity of hcp Fe–Ni alloys under high pressure: Implications for thermal convection in the Earth's core [Net] [Bib]

  2015: Fractional Melting and Freezing in the Deep Mantle and Implications for the Formation of a Basal Magma Ocean [Net] [Bib]

  2015: Liquid iron hydrogen alloys at outer core conditions by first principles calculations [Net] [Bib]

  2015: Stability and compressibility of a new iron nitride beta Fe7N3 to core pressures [Net] [Bib]

  2015: Temperature dependence of the velocity density relation for liquid metals under high pressure: Implications for the Earth's outer core [Net] [Bib]

  2015: The structure of Fe Si alloy in Earth's inner core [Net] [Bib]

  2016: Compression of Fe Si H alloys to core pressures [Net] [Bib]

  2016: Electrical resistivity of substitutionally disordered hcp Fe–Si and Fe–Ni alloys: Chemically induced resistivity saturation in the Earth's core [Net] [Bib]

  2016: Experimental determination of the electrical resistivity of iron at Earth’s core conditions [Net] [Bib]

  2016: High pressure melting experiments on Fe Si alloys and implications for silicon as a light element in the core [Net] [Bib]

  2016: Melting in the FeO SiO2 system to deep lower mantle pressures: Implications for subducted Banded Iron Formations [Net] [Bib]

  2016: Phase Transition and Melting in t he Deep Lower Mantle [Net] [Bib]

  2016: Post stishovite transition in hydrous aluminous SiO2 [Net] [Bib]

  2017: Crystallization of silicon dioxide and compositional evolution of the Earth’s core [Net] [Bib]

  2017: Melting experiments on Fe Fe3S system to 254 GPa [Net] [Bib]

  2017: Persistence of strong silica enriched domains in the Earth’s lower mantle [Net] [Bib]

  2017: Reconciling magma ocean crystallization models with the present day structure of the earth's mantle [Net] [Bib]

  2017: Sound velocity of liquid Fe Ni S at high pressure [Net] [Bib]

  2017: Synthesis and crystal structure of LiNbO3 type Mg3Al2Si3O12: A possible indicator of shock conditions of meteorites [Net] [Bib]

  2017: The influence of sulfur on the electrical resistivity of hcp iron: implications for the core conductivity of Mars and Earth [Net] [Bib]

  2017: Thermal conductivity of ferropericlase in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

About this page: