nkysdb: 共著者関連データベース

FUNAKOSHI Ken-ichi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "FUNAKOSHI Ken-ichi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  95: FUNAKOSHI Ken-ichi

  31: IRIFUNE Tetsuo

  23: HIGO Yuji

  19: OHTANI Eiji

  18: TERASAKI Hidenori

  17: KATSURA Tomoo

  15: INOUE Toru, ITO Eiji, SUZUKI Akio

  13: KUBO Tomoaki, NISHIHARA Yu, TANGE Yoshinori, URAKAWA Satoru, YAMAZAKI Daisuke

  12: NISHIYAMA Norimasa

  11: NOZAWA Akifumi, TAKAHASHI Eiichi

  10: YOSHINO Takashi

  9: KATO Takumi, KIKEGAWA Takumi, ZHAI Shuangmeng

  8: FUKUI Hiroshi, SHATSKIY Anton

  7: NISHI Masayuki, SAKAMAKI Tatsuya, TOMIOKA Naotaka, YAMADA Akihiro, YOKOSHI Sho

  6: HIROSE Kei, KAWAZOE Takaaki, KONO Yoshio, NAKAJIMA Yoichi, SHIBAZAKI Yuki, SUEDA Yuichiro, UTSUMI Wataru, YONEDA Akira

  5: SHIMOJUKU Akira, SUGITA Mitsuhiro, YAGI Takehiko

  4: FEI Yingwei, GUO Xinzhuan, HAGIYA Kenji, MATSUZAKI Takuya, OHFUJI Hiroaki, OHUCHI Tomohiro, SANEHIRA Takeshi, TOMINAGA Aiko, TSUJINO Noriyoshi, WANG Yanbin

  3: ANDO Ryota, FUNAMORI Nobumasa, KOMABAYASHI Tetsuya, KUBO Atsushi, KUWATA Akira, MARUYAMA Genta, MIYAJIMA Nobuyoshi, NISHIDA Keisuke, OHISHI Yasuo, ONO Shigeaki, RUBIE David C., SANO Asami, SATA Nagayoshi, UCHIDA Takeyuki

  2: AKASHI Akihiko, FUJINO Kiyoshi, HEGODA H.A. Chamathni I., IGUCHI Tomohiro, ISHII Miho, KANBE Yuichi, KANEKO Hiroshi, KATAYAMA Yoshinori, KAWABE Kazuaki, KAWABE Kazuyuki, KIMURA Makoto, KUNIMOTO Takehiro, LI Baosheng, LI Jie, LIEBSKE Christian, MAEDA Makoto, MANTHILAKE M.A. Geeth M., MATSUI Masanori, MATSUKAGE Kyoko N., NAKAYAMA Keisuke, OKADA Taku, OKUBE Maki, POE Brent T., SCHMICKLER Bettina, SHAN Shuangming, SHAN Shuanming, SHATZKIY Anton, SHINMEI Toru, SUEDA Yu-ichiro, SUZUKI Toshihiro, TAKAHASHI Suguru, TATEYAMA Ryuji

  1: AIZAWA Yoshitaka, ANDO Jun-ichi, AOKI Ichiro, ASAHARA Yuki, ASANUMA Hidetoshi, BALLMER Maxim D., BORZDOV Yuri M., DOI Naoko, DREELE Robert B. Von, DREELE Robert Von, FERROIR Tristan, FRANK Mark R., FROST Dan, FUKAI Yuh, GAVRYUSHKIN Pavel N., HASHIMOTO Mika, HELLWIG Holger, HERNLUND John W., HIRAO Naohisa, HOSOYA Tomofumi, ISSHIKI Maiko, ITO Yoshinori, KAMADA SeijI, KANAZKAI Masami, KASAI Shidu, KASAI Shidzu, KAWABE Kazuyoki, KOBAYASHI Tetsu, KUDO Tomoaki, KURIO Ayako, KURODA Koji, KUWAYAMA Yasuhiro, LITASOV Konstantin, LITASOV Konstantin D., LIU Xi, MANTHILAKE M.A. Greeth M., MANTHILAKE M.A.Geeth M., MCCAMMON Catherine, MERKEL Sebastien, MIBE Kenji, MINARIK William, MINARIK William G., MURAKAMI Motohiko, NIWA Ken, NOZAWA Akefumi, OHNISHI Ikumi, OHTAKA Osamu, OKUCHI Takuo, ONOZAWA Tsuyoshi, ORMAN James A. Van, ORMAN James Van, OZAWA Shin, PALYANOV Yuri N., RAPP Robert P., RIVERS Mark L., RUBIE Daivid C, RUBIE Dave, SAITO Keiko, SAKAI Takeshi, SAKAMAKI Koichi, SAKAMOTO Shizue, SANLOUP Chrystele, SATO Jin, SCHMIDT Max W., SETO Yusuke, SHARYGIN Igor S., SHCHERBAKOVA Anastasia V., SHIMOYAMA Yuta, SOMEYA Keiko, SONG Maoshuang, SUMIYA Hitoshi, SUN Wei, SUTTON Steve R., TAKAFUJI Naoto, TAKAHASHi Eiichi, TOMINAGA Akio, TSUCHIYA Taku, TSUJIMURA Tomoyuki, TSUNO Kyusei, UEDA Akihiro, WALTER Micheal, WATSON Heather C., WESTRENEN Willem van, WESTRENEN Wim van, XUE Weihong, YMAZAKI Daisuke, YOKOSHI Syo, ZHANG Baohua


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1998: In Situ X ray Diffraction Study on Kinetics of the Postspinel Transformation in Mg2SiO4 under Subduction Zone Conditions (T32C 11) [Net] [Bib]

  1998: The Postspinel Phase Boundary in Mg2SiO4 Determined by in Situ X ray Diffraction [Net] [Bib]

  1999: In situ X ray observation of high pressure phases of SnO2 using sintered diamond multianvil apparatus [Net] [Bib]

  2000: Formation of metastable assemblages and mechanisms of the grain size reduction in the postspinel transformation of Mg2SiO4 [Net] [Bib]

  2000: In Situ Measurements of the Phase Transition Boundary in Mg3AL2Si3O12: Implications for the Nature of the Seismic Discontinuities in the Earths Mantle (M52A 3) [Net] [Bib]

  2000: In situ Viscosity Measurement of Fe FeS Melt under High Pressure (M42A 9) [Net] [Bib]

  2001: In Situ Measurements of the Majorite Akimotoite Perovskite Phase Transition Boundaries in MgSiO3 [Net] [Bib]

  2001: In situ measurements of the Phase transition boundary in Mg3Al2Si3O12: implications for the nature of the seismic discontinuities in the Earth's mantle [Net] [Bib]

  2001: The effect of temperature, pressure, and sulfur content on viscosity of the Fe FeS melt [Net] [Bib]

  2003: Generation of pressures exceeding 50 GPa in multianvil apparatus and some applications to lower mantle mineralogy (V32E 04) [Net] [Bib]

  2003: In Situ X Ray Observations of Phase Transitions up to 50 GPa Using a Combination of Synchrotron Radiation and Kawai Type Apparatus (JSS05/04A/A04 003) [Net] [Bib]

  2003: Pressure Dependency of Viscosities of MORB Melts (V31D 0958) [Net] [Bib]

  2003: The Viscosity of Peridotite Liquid up to 6.9 GPa Measured by in situ Falling Sphere Viscometry (T11C 0408) [Net] [Bib]

  2004: A critical evaluation of pressure scales at high temperatures by in situ X ray diffraction measurements [Net] [Bib]

  2004: A large volume high pressure and high temperature apparatus for in situ X ray observation, 'SPEED Mk.2' [Net] [Bib]

  2004: A new high pressure form of KAlSi3O8 under lower mantle conditions [Net] [Bib]

  2004: Formation of pure polycrystalline diamond by direct conversion of graphite at high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2004: In situ X ray observation of decomposition of hydrous aluminum silicate AlSiO3OH and aluminum oxide hydroxide d AlOOH at high pressure and temperature [Net] [Bib]

  2004: Nucleation and growth kinetics of the alfa beta transformation in Mg2SiO4 determined by in situ synchrotron powder X ray diffraction [Net] [Bib]

  2004: Phase relationships and equations of state for FeS at high pressures and temperatures and implications for the internal structure of Mars [Net] [Bib]

  2004: Precise determination of phase relations in pyrolite across the 660 km seismic discontinuity by in situ X ray diffraction and quench experiments [Net] [Bib]

  2004: Thermal equation of state of (Mg0.91Fe0.09)2SiO4 ringwoodite [Net] [Bib]

  2004: Thermal expansion of Mg2SiO4 ringwoodite at high pressures [Net] [Bib]

  2005: High pressure angle dispersive powder diffraction using an energy dispersive setup and white synchrotron radiation [Net] [Bib]

  2005: P V T equation of state of stishovite to the mantle transition zone conditions [Net] [Bib]

  2005: Stability of phase A in antigorite (serpentine) composition determined by in situ X ray pressure observations [Net] [Bib]

  2005: Thermal equation of state of majorite with MORB composition [Net] [Bib]

  2005: Thermoelastic properties of (Mg 0.64 Fe 0.36)O ferropericlase based on in situ X ray diffraction to 26.7 GPa and 2173K [Net] [Bib]

  2005: Viscosity of peridotite liquid up to 13 GPa: Implications for magma ocean viscosities [Net] [Bib]

  2005: Viscosity of silicate melts in CaMgSi2O6 NaAISi2O6 system at high pressure [Net] [Bib]

  2005: Water controls the fields of metastable olivine in cold subducting slabs [Net] [Bib]

  2006: Development of the density measurement of liquid sulfur at high pressure using the falling sphere method [Net] [Bib]

  2006: Elastic wave velocities of pyrolite and MORB compositions and mineralogy of the mantle transition region(MR11B 0120) [Net] [Bib]

  2006: Equation of state of (Mg0.8, Fe0.2)2SiO4 ringwoodite from synchrotron X ray diffraction up to 20 GPa and 1700 K [Net] [Bib]

  2006: High temperature and high pressure equation of state of (Mg0.8, Fe0.2)2SiO4 ringwoodite by synchrotron X ray diffraction [Net] [Bib]

  2006: In situ X ray experiment on the structure of melt in the system MgO SiO2 H2O under high pressure and temperature [Net] [Bib]

  2006: In situ X ray observation of eutectic temperatures and subsolidus phases in Fe FeS FeO system at 23 34 GPa [Net] [Bib]

  2006: Kinetics of diffusion controlled growth of Ringwoodite and Mg perovskite(MR21A 0005) [Net] [Bib]

  2006: Phase Relations in the System MgO FeO SiO2 up to 50 GPa and 2000C : an Application of Experimental Techniques Using Kawai type Multi anvil Apparatus with Sintered Diamond Anvils(MR11A 0093) [Net] [Bib]

  2006: Phase relations in the system MgO FeO SiO2 up to 50 GPa and 2000 degrees C [Net] [Bib]

  2006: The high pressure and high temperature phase relations and the elastic properties of the calcium ferrite and calcium titanite type structures in MgAl2O4 [Net] [Bib]

  2006: The phase boundary between CaSiO3 perovskite and Ca2SiO4 + CaSi2O5 determined by in situ X ray observations [Net] [Bib]

  2006: Ultrasonic velocities of majorite garnet and mineralogy of the mantle transition region [Net] [Bib]

  2007: Effect of Hydrogen and Carbon on the Melting Temperature of the Core(MR31B 0370) [Net] [Bib]

  2007: Equation of state of MgSiO3 perovskite(DI41A 0345) [Net] [Bib]

  2007: Experimental constraints on P T t conditions for plagioclase amorphization and crystallization of high pressure phases in shocked meteorites(MR51A 07) [Net] [Bib]

  2007: In situ X ray experiment on the structure of hydrous Mg silicate melt under high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2007: In situ observation and determination of liquid immiscibility in the Fe O S melt at 3 GPa using a synchrotron X ray radiographic technique [Net] [Bib]

  2007: Phase boundary between ilmenite and perovskite structures in MnGeO3 determined by in situ X ray diffraction measurements [Net] [Bib]

  2007: Pressure dependence of electrical conductivity of (Mg, Fe)SiO3 ilmenite [Net] [Bib]

  2007: Sound velocities of mantle and subducted slab lithologies: Constraints from combined in situ X ray and ultrasonic measurements(MR52A 03) [Net] [Bib]

  2007: The effects of temperature and light elements on the interfacial tension of liquid iron under high pressure(MR13A 0992) [Net] [Bib]

  2008: Development of multianvil high pressure technology with sintered diamond anvils and phase transitions in pyrolite under the lower mantle P T conditions [Net] [Bib]

  2008: Elastic wave velocities and Raman shift of MORB glass at high pressures Reply [Net] [Bib]

  2008: Elastic wave velocities and Raman shift of MORB glass at high pressures [Net] [Bib]

  2008: Elastic wave velocities of (Mg0.91Fe0.09)2SiO4 ringwoodite under P T conditions of the mantle transition region [Net] [Bib]

  2009: Carbon in the core revisited [Net] [Bib]

  2009: Correction to P V T relations of the MgSiO3 perovskite determined by in situ X ray diffraction using a large volume high pressure apparatus [Net] [Bib]

  2009: Determination of high pressure phase equilibria of Fe2O3 using the Kawai type apparatus equipped with sintered diamond anvils [Net] [Bib]

  2009: Hydrogen partitioning beween iron and ringwoodite: Implications for water transport into the Martian core [Net] [Bib]

  2009: Non cubic crystal symmetry of CaSiO3 perovskite up to 18 GPa and 1600 K [Net] [Bib]

  2009: Orthoenstatite/clinoenstatite phase transformation in MgSiO3 at high pressure and high temperature determined by in situ X ray diffraction: Implications for nature of the X discontinuity [Net] [Bib]

  2009: P V T relations of MgSiO3 perovskite determined by in situ X ray diffraction using a large volume high pressure apparatus [Net] [Bib]

  2009: P V T relations of wadsleyite determined by in situ X ray diffraction in a large volume high pressure apparatus [Net] [Bib]

  2009: Phase relations in the system MgO FeO SiO2 to 50 GPa and 2000 degrees C: An application of experimental techniques using multianvil apparatus with sintered diamond anvils [Net] [Bib]

  2009: Thermal equation of state of CaFe2O4 type MgAl2O4 [Net] [Bib]

  2009: Thermal expansion of forsterite at high pressures determined by in situ X ray diffraction: The adiabatic geotherm in the upper mantle [Net] [Bib]

  2010: Plagioclase breakdown as an indicator for shock conditions of meteorites [Net] [Bib]

  2010: Pressure generation and investigation of the post perovskite transformation in MgGeO3 by squeezing the Kawai cell equipped with sintered diamond anvils [Net] [Bib]

  2010: Stress relaxation experiments of olivine under conditions of subducted slab in Earth's deep upper mantle [Net] [Bib]

  2010: Survival of majoritic garnet in diamond by direct kimberlite ascent from deep mantle [Net] [Bib]

  2011: Compressibility of strontium orthophosphate Sr3(PO4)2 at high pressure [Net] [Bib]

  2011: Effect of hydrogen on the melting temperature of FeS at high pressure: Implications for the core of Ganymede [Net] [Bib]

  2011: Effect of iron content on electrical conductivity of ferropericlase with implications for spin transition pressure [Net] [Bib]

  2011: Exsolution kinetics of majoritic garnet from clinopyroxene in subducting oceanic crust [Net] [Bib]

  2011: Hydrogenation of FeSi under high pressure [Net] [Bib]

  2011: In situ X ray diffraction study on pressure induced structural changes in hydrous forsterite and enstatite melts [Net] [Bib]

  2011: In situ stress strain measurements in a deformation DIA apparatus at P T conditions of the upper part of the mantle transition zone [Net] [Bib]

  2011: Phase boundary between perovskite and post perovskite structures in MnGeO3 determined by in situ X ray diffraction measurements using sintered diamond anvils [Net] [Bib]

  2011: Thermoelastic property and high pressure stability of Fe7C3: Implication for iron carbide in the Earth's core [Net] [Bib]

  2012: Effect of temperature, pressure and iron content on the electrical conductivity of olivine and its high pressure polymorphs [Net] [Bib]

  2012: Interfacial tension of Fe–Si liquid at high pressure: Implications for liquid Fe alloy droplet size in magma oceans [Net] [Bib]

  2012: Isothermal compression of face centered cubic iron [Net] [Bib]

  2012: P V T equation of state for epsilon iron up to 80 GPa and 1900 K using the Kawai type high pressure apparatus equipped with sintered diamond anvils [Net] [Bib]

  2012: P V T equation of state of MgSiO3 perovskite based on the MgO pressure scale: A comprehensive reference for mineralogy of the lower mantle [Net] [Bib]

  2012: Sound velocities of MORB and absence of a basaltic layer in the mantle transition region [Net] [Bib]

  2012: Stability of Fe Ni hydride after the reaction between Fe–Ni alloy and hydrous phase (delta AlOOH) up to 1.2 Mbar: Possibility of H contribution to the core density deficit [Net] [Bib]

  2013: Equation of state of γ Fe: Reference density for planetary cores [Net] [Bib]

  2013: Phase relations in the carbon saturated C–Mg–Fe–Si–O system and C and Si solubility in liquid Fe at high pressure and temperature: implications for planetary interiors [Net] [Bib]

  2013: Ponded melt at the boundary between the lithosphere and asthenosphere [Net] [Bib]

  2013: Sound velocity measurements in liquid Fe–S at high pressure: Implications for Earth's and lunar cores [Net] [Bib]

  2013: The system K2CO3 MgCO3 at 6 GPa and 900–1450 degrees C [Net] [Bib]

  2015: In situ creep strength measurement on ringwoodite up to 1700 K at 17 18 GPa using a deformation DIA apparatus (SIT04 13) [Net] [Bib]

  2015: In situ observation of crystallographic preferred orientation of deforming olivine at high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2016: Creep strength of ringwoodite measured at pressure temperature conditions of the lower part of the mantle transition zone using a deformation DIA apparatus [Net] [Bib]

About this page: