nkysdb: 共著者関連データベース

PALYANOV Yuri N. 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "PALYANOV Yuri N.")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  6: LITASOV Konstantin D., OHTANI Eiji, PALYANOV Yuri N., SHATSKIY Anton

  5: BORZDOV Yuri M.

  4: SHARYGIN Igor S.

  2: GAVRYUSHKIN Pavel N., KUPRIYANOV Igor N.

  1: FUNAKOSHI Ken-ichi, FUNAKOSHI Kenichi, HIGO Yuji, KHLESTOV Mikhail V., KHMELNIKOV Aleksandr I., KOROLEVA Olga N., RASHCHENKO Sergey V., SHCHERBAKOVA Anastasia V.


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2013: The system K2CO3 MgCO3 at 6 GPa and 900–1450 degrees C [Net] [Bib]

  2015: Na Ca carbonates synthesized under upper mantle conditions: Raman spectroscopic and X ray diffraction studies [Net] [Bib]

  2015: Phase relations in the K2CO3–FeCO3 and MgCO3–FeCO3 systems at 6 GPa and 900–1700 degreeds C [Net] [Bib]

  2015: Phase relationships in the system K2CO3 CaCO3 at 6 GPa and 900–1450 degrees C [Net] [Bib]

  2015: The system Na2CO3 FeCO3 at 6 GPa and its relation to the system Na2CO3 FeCO3 MgCO3 [Net] [Bib]

  2016: Phase relations on the K2CO3 CaCO3 MgCO3 join at 6 GPa and 900–1400 degrees C: Implications for incipient melting in carbonated mantle domains [Net] [Bib]

About this page: