nkysdb: 共著者関連データベース

BORZDOV Yuri M. 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "BORZDOV Yuri M.")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  6: BORZDOV Yuri M., SHATSKIY Anton

  5: LITASOV Konstantin D., OHTANI Eiji, PALYANOV Yuri N.

  4: SHARYGIN Igor S.

  3: KUPRIYANOV Igor N.

  2: GAVRYUSHKIN Pavel N.

  1: FUNAKOSHI Ken-ichi, FUNAKOSHI Kenichi, HIGO Yuji, KHLESTOV Mikhail V., KHMELNIKOV Aleksandr I., KOROLEVA Olga N., LITASASOV Konstantin D., OHTAN Eiji, PALALYANOV Yuri N., RASHCHENKO Sergey V., SHCHERBAKOVA Anastasia V.


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2013: The system K2CO3 MgCO3 at 6 GPa and 900–1450 degrees C [Net] [Bib]

  2014: Phase relations in the system FeCO3 CaCO3 at 6 GPa and 900 1700 {degrees}C and its relation to the system CaCO3 FeCO3 MgCO3 [Net] [Bib]

  2015: Na Ca carbonates synthesized under upper mantle conditions: Raman spectroscopic and X ray diffraction studies [Net] [Bib]

  2015: Phase relations in the K2CO3–FeCO3 and MgCO3–FeCO3 systems at 6 GPa and 900–1700 degreeds C [Net] [Bib]

  2015: Phase relationships in the system K2CO3 CaCO3 at 6 GPa and 900–1450 degrees C [Net] [Bib]

  2015: The system Na2CO3 FeCO3 at 6 GPa and its relation to the system Na2CO3 FeCO3 MgCO3 [Net] [Bib]

About this page: