nkysdb: 共著者関連データベース

SHARYGIN Igor S. 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SHARYGIN Igor S.")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  13: LITASOV Konstantin D., SHARYGIN Igor S.

  12: OHTANI Eiji, SHATSKIY Anton

  5: FUNAKOSHI Kenichi

  4: BORZDOV Yuri M., DYMSHITS Anna M., GAVRYUSHKIN Pavel N., HIGO Yuji, PALYANOV Yuri N.

  3: DOROGOKUPETS Peter I., SUZUKI Akio

  2: CHANYSHEV Artem D., KUPRIYANOV Igor N., POKHILENKO Nikolay P., RASHCHENKO Sergey V.

  1: AREFIEV Anton V., FUNAKOSHI Ken-ichi, GOLOVIN Alexander V., KARMANOV Nikolai S., KHLESTOV Mikhail V., KOROLEVA Olga N., LI Jie, OHTANI Ohtani, PODBORODNIKOV Ivan V., SHATSKIY Anton F., SHCHERBAKOVA Anastasia V., SOKOLOVA Tatiana S.


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2013: P V T equation of state of siderite to 33 GPa and 1673 K [Net] [Bib]

  2013: The system K2CO3 MgCO3 at 6 GPa and 900–1450 degrees C [Net] [Bib]

  2013: Thermal equation of state and thermodynamic properties of iron carbide Fe3C to 31 GPa and 1473 K [Net] [Bib]

  2014: P–V–T equation of state of Na majorite to 21 GPa and 1673 K [Net] [Bib]

  2014: Thermal equation of state of majoritic knorringite and its significance for continental upper mantle [Net] [Bib]

  2015: Melting phase relations of the Udachnaya East Group I kimberlite at 3.0–6.5 GPa: Experimental evidence for alkali carbonatite composition of primary kimberlite melts and implications for mantle plumes [Net] [Bib]

  2015: Na Ca carbonates synthesized under upper mantle conditions: Raman spectroscopic and X ray diffraction studies [Net] [Bib]

  2015: Phase relationships in the system K2CO3 CaCO3 at 6 GPa and 900–1450 degrees C [Net] [Bib]

  2015: The system Na2CO3 FeCO3 at 6 GPa and its relation to the system Na2CO3 FeCO3 MgCO3 [Net] [Bib]

  2016: Thermoelastic properties of chromium oxide Cr 2 O 3 (eskolaite) at high pressures and temperatures [Net] [Bib]

  2017: Composition of primary kimberlite melt in a garnet lherzolite mantle source: constraints from melting phase relations in anhydrous Udachnaya East kimberlite with variable CO2 content at 6.5GPa [Net] [Bib]

  2017: Effect of alkalis on the reaction of clinopyroxene with Mg carbonate at 6 GPa: Implications for partial melting of carbonated lherzolite [Net] [Bib]

  2017: Transition from melting to carbonization of naphthalene, anthracene, pyrene and coronene at high pressure [Net] [Bib]

About this page: