nkysdb: 共著者関連データベース

TERASAKI Hidenori 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "TERASAKI Hidenori")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  60: TERASAKI Hidenori

  43: OHTANI Eiji

  24: SUZUKI Akio

  18: FUNAKOSHI Ken-ichi

  15: SAKAI Takeshi

  13: SAKAMAKI Tatsuya, SHIBAZAKI Yuki

  12: URAKAWA Satoru

  11: HIRAO Naohisa, NISHIDA Keisuke

  10: KIKEGAWA Takumi

  9: KAMADA Seiji, OHISHI Yasuo, RUBIE David C.

  8: KONDO Tadashi

  6: HIGO Yuji, KATAYAMA Yoshinori, SHIMOYAMA Yuta

  5: ASANUMA Hidetoshi, FROST Daniel J., MIYAHARA Masaaki, TAKAHASHI Suguru

  4: KATO Takumi, LANGENHORST Falko, NISHIJIMA Masahiko, POE Brent T., TAKUBO Yusaku

  3: FUNAKOSHI Kenichi, GHOSH Sujoy, KUBO Tomoaki, KUWABARA Soma, LIEBSKE Christian, LITASOV Konstantin, NISHIYAMA Norimasa, OKADA Taku, SATA Nagayoshi, TSUNO Kyusei, WANG Yanbin

  2: ANDO Ryota, BARON Alfred Q.R., ENDO Noriaki, FUKUI Hiroshi, FUNAKOSHI Ken-Ichi, HAYASHI Hiromi, IRIFUNE Tetsuo, ISHII Miho, ITO Yoshinori, KAWAZOE Takaaki, KUBA Toshiko, MAEDA Makoto, OZAWA Shin, SCHMICKLER Bettina, SUZUKI Toshiaki, TATEYAMA Ryuji

  1: ALLWARDT Jeffrey R., ASAHARA Yuki, BALLMER Maxim D., DU Lin-Shu, FUNAKOSHI K., FUNAMORI Nobumasa, HERNLUND John W., HIRSCHMANN Marc M., IGARASHI Mako, KAMADA SeijI, KANBE Yuichi, KASAI Shidu, KASAI Shidzu, KATSURA Tomoo, KISHIMOTO Shunpachi, KOBAYASHI Yusuke, KONO Yoshio, KUDO Tomoaki, KUWABARA Souma, LITASOV Konstantin D., MACHIDA Akihiko, MORISHIMA Hideaki, NISHIHARA Yu, OKADA T., REID Joy E., ROMANO Claudia, SAKURAI Moe, SANO Asami, SATO Jin, SATO K., SAWADA Naoki, SHIMOJUKU Akira, SOMEYA Keiko, STEBBINS Jonathan F., SUEDA Yu-ichiro, SUZUKI A., SUZUKI AKio, TAHARA Masaki, TAKAHASHI Eiichi, TAKEUCHI Akihisa, TANGE Yoshinori, TSUCHIYA Taku, TSUJINO Noriyoshi, TSUTSU Satoshi, UESUGI Kentaro, URAKAWA S., USHIODA Masashi, UTSUMI Wataru, WAKABAYASHI Daisuke, WATANUKI Tetsu, WITHERS Anthony C., YOKOSHI Syo


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2000: In situ Viscosity Measurement of Fe FeS Melt under High Pressure (M42A 9) [Net] [Bib]

  2000: In situ determination of the phase boundary between wadsleyite and ringwoodite in Mg2SiO4 [Net] [Bib]

  2001: The effect of temperature, pressure, and sulfur content on viscosity of the Fe FeS melt [Net] [Bib]

  2002: Viscosity change and structural transition of Molten Fe at 5 Gpa [Net] [Bib]

  2003: Compositional effect on the dihedral angle between olivine and Fe S liquid up to 20 GPa : Possibility of percolative core formation (T42A 0273) [Net] [Bib]

  2003: The Viscosity of Peridotite Liquid up to 6.9 GPa Measured by in situ Falling Sphere Viscometry (T11C 0408) [Net] [Bib]

  2003: The viscosity of CaMgSi2O6 liquid at pressures up to 13 GPa [Net] [Bib]

  2004: Phase relationships and equations of state for FeS at high pressures and temperatures and implications for the internal structure of Mars [Net] [Bib]

  2004: Viscosity of Silicate Melts in CaMg Si2O6 NaAlSi2O6 System at High Pressure (152 24) [Net] [Bib]

  2005: Phase relations in peridotite CO2 system to 20 GPa [Net] [Bib]

  2005: The effect of oxygen and sulphur on the dihedral angle between Fe O S melt and silicate minerals at high pressure: Implications for Martian core formation [Net] [Bib]

  2005: Viscosity of peridotite liquid up to 13 GPa: Implications for magma ocean viscosities [Net] [Bib]

  2005: Viscosity of silicate melts in CaMgSi2O6 NaAISi2O6 system at high pressure [Net] [Bib]

  2006: Application of high pressure X ray microtomography: Measurement of interfacial energy of liquid Fe alloy under pressure [Net] [Bib]

  2006: High temperature viscosity measurements of hydrous albite liquid using in situ falling sphere viscometry at 2.5 GPa [Net] [Bib]

  2006: Immiscible two liquid regions in the Fe O S melt up to 21 GPa and implications for the planetary cores [Net] [Bib]

  2006: In situ X ray observation of eutectic temperatures and subsolidus phases in Fe FeS FeO system at 23 34 GPa [Net] [Bib]

  2006: Interaction between iron and post perovskite at core mantle boundary and core signature in plume source region [Net] [Bib]

  2006: Solidus of carbonated peridotite to 20 GPa [Net] [Bib]

  2006: The effect of sulphur content on the liquid Fe S density at high pressure [Net] [Bib]

  2006: Wetting property at the core mantle boundary and core signature in plume source region [Net] [Bib]

  2007: Effect of structural transitions on properties of high pressure silicate melts: 27Al NMR, glass densities, and melt viscosities [Net] [Bib]

  2007: Fe Mg partitioning between perovskite, post perovskite, and ferropericlase at the lowermost mantle(MR31B 0365) [Net] [Bib]

  2007: Immiscible two liquid regions in the Fe O S system at high pressure: Implications for planetary cores [Net] [Bib]

  2007: In situ buoyancy test for the density measurement of basaltic liquid at high pressure and high temperature(MR13B 1258) [Net] [Bib]

  2007: In situ observation and determination of liquid immiscibility in the Fe O S melt at 3 GPa using a synchrotron X ray radiographic technique [Net] [Bib]

  2007: Interconnectivity of Fe O S liquid in polycrystalline silicate perovskite at lower mantle conditions [Net] [Bib]

  2007: Melting curve of iron silicon alloy to the core mantle boundary pressure and the thermal structure of the Earth’s core(MR31B 0369) [Net] [Bib]

  2007: Post spinel transition in Mg2SiO4 H2O system determined by high P T in situ X ray diffractometry(P1 025) [Net] [Bib]

  2007: The effects of temperature and light elements on the interfacial tension of liquid iron under high pressure(MR13A 0992) [Net] [Bib]

  2008: Percolative core formation in planetesimals [Net] [Bib]

  2008: Phase relations of Fe Si alloy up to core conditions: Implications for the Earth inner core [Net] [Bib]

  2009: Fe Mg partitioning between perovskite and ferropericlase in the lower mantle [Net] [Bib]

  2009: Hydrogen partitioning beween iron and ringwoodite: Implications for water transport into the Martian core [Net] [Bib]

  2009: The partitioning of Pt Re Os between solid and liquid metal in the Fe Ni S system at high pressure: Implications for inner core fractionation [Net] [Bib]

  2010: Fe Mg partitioning between Post perovskite and ferropericlase in the lowermost mantle [Net] [Bib]

  2010: Melting of iron silicon alloy up to the core mantle boundary pressure: implications to the thermal structure of the Earth's core [Net] [Bib]

  2010: Stress relaxation experiments of olivine under conditions of subducted slab in Earth's deep upper mantle [Net] [Bib]

  2011: Density measurement of liquid FeS at high pressures using synchrotron X ray absorption [Net] [Bib]

  2011: Density of carbonated peridotite magma at high pressure using an X ray absorption method [Net] [Bib]

  2011: Effect of hydrogen on the melting temperature of FeS at high pressure: Implications for the core of Ganymede [Net] [Bib]

  2011: Hydrogenation of FeSi under high pressure [Net] [Bib]

  2011: Phase stability and compression study of (Fe0.89, Ni0.11)3S up to pressure of the Earth's core [Net] [Bib]

  2011: Pressure and temperature dependence of the viscosity of a NaAlSi2O6 melt [Net] [Bib]

  2011: Sound Velocities of Fe3S up to 85 GPA at Room Temperature Using Inelastic X Ray Scattering (147 6) [Net] [Bib]

  2011: Static compression of Fe0.83Ni0.09Si0.08 alloy to 374 GPa and Fe0.93Si0.07 alloy to 252 GPa: Implications for the Earth's inner core [Net] [Bib]

  2012: Compression of Fe88.1Ni9.1S2.8 alloy up to the pressure of Earth's inner core [Net] [Bib]

  2012: Interfacial tension of Fe–Si liquid at high pressure: Implications for liquid Fe alloy droplet size in magma oceans [Net] [Bib]

  2012: Stability of Fe Ni hydride after the reaction between Fe–Ni alloy and hydrous phase (delta AlOOH) up to 1.2 Mbar: Possibility of H contribution to the core density deficit [Net] [Bib]

  2013: Density of Fe 3.5 wt% C liquid at high pressure and temperature and the effect of carbon on the density of the molten iron [Net] [Bib]

  2013: Phase relations in the carbon saturated C–Mg–Fe–Si–O system and C and Si solubility in liquid Fe at high pressure and temperature: implications for planetary interiors [Net] [Bib]

  2013: Ponded melt at the boundary between the lithosphere and asthenosphere [Net] [Bib]

  2013: Sound velocity measurements in liquid Fe–S at high pressure: Implications for Earth's and lunar cores [Net] [Bib]

  2014: Equation of state of Fe3S at room temperature up to 2 megabars [Net] [Bib]

  2014: The sound velocity measurements of Fe3S [Net] [Bib]

  2016: Compressional and shear wave velocities for polycrystalline bcc Fe up to 6.3 GPa and 800 K [Net] [Bib]

  2016: Physical Properties of the Outer Core [Net] [Bib]

  2016: Sound velocity and elastic properties of Fe–Ni and Fe–Ni–C liquids at high pressure [Net] [Bib]

  2016: Thermoelastic properties of liquid Fe C revealed by sound velocity and density measurements at high pressure [Net] [Bib]

  2016: Towards a consensus on the pressure and composition dependence of sound velocity in the liquid Fe–S system [Net] [Bib]

About this page: