nkysdb: 共著者関連データベース

OHISHI Yasuo 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "OHISHI Yasuo")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  111: OHISHI Yasuo

  80: HIROSE Kei

  52: SATA Nagayoshi

  27: HIRAO Naohisa

  16: OZAWA Haruka

  14: OHTANI Eiji

  13: KOMABAYASHI Tetsuya, SAKAI Takeshi, TATENO Shigehiko

  12: MURAKAMI Motohiko

  11: OHTA Kenji

  9: TERASAKI Hidenori

  8: KIKEGAWA Takumi

  7: KUWAYAMA Yasuhiro, ONO Shigeaki

  6: ASAHARA Yuki, KAMADA Seiji, YUSA Hitoshi

  5: MIYAHARA Masaaki, SINMYO Ryosuke, SUGIMURA Emiko

  4: IRIFUNE Tetsuo, NISHIJIMA Masahiko

  3: ASANUMA Hidetoshi, DUBROVINSKY Leonid S., FUKUI Hiroshi, FUNAKOSHI Ken-ichi, KATO Chie, KOBAYASHI Hisao, KONDO Tadashi, NAGAYA Yukio, NAKAJIMA Yoichi, NOMURA Ryuichi, OHFUJI Hiroaki, SANO Asami, SHIBAZAKI Yuki, SHIMIZU Katsuya, SUZUKI Toshihiro, TAKAHASHI Suguru, YASUHARA Akira

  2: AKAOGI Masaki, BANDO Yoshio, BARON Alfred Q.R., BASS Jay D., DUBROVINSKY Leonid, IMADA Saori, ISSHIKI Maiko, KAWAMURA Katsuyuki, KOJITANI Hiroshi, KUDO Yuki, LAY Thorne, MERKEL Sebastien, MITOME Masanori, MIYAKE Akira, MORARD Guillaume, TATSUMI Yoshiyuki, YAGI Takashi

  1: ANDRAULT Denis, ARIMA Hiroshi, BABA Tetsuya, BALLMER Maxim D., CARACAS Razvan, DAI Lidong, ENDO Noriaki, FUKURA Satoshi, HANYU Takeshi, HERNLUND John, HIORSE Kei, HIRAOKA Nozomu, ICHIKI Masahiro, INOUE Toru, ISHIBASHI Kazufusa, ISHII Hirofumi, KAGI Hiroyuki, KAMADA SeijI, KATO Jinya, KATO Yoshitaka, KOBAYASHI Yusuke, KOGA Kenneth T, KUBO Atsushi, KURASHINA Tsuyoshi, MIBE Kenji, MINOBE Sayuri, MIYAGI Lowell, MORI Yuko, MURAKAMAMI Motohiko, MUTO Shunsuke, NAGAI Takaya, NAKANO Satoshi, NISHIBORI Eiji, NISHIHARA Yu, NOGUCHI Masanao, OHIRA Itaru, OHTAKA Osamu, OHTAN Eiji, ONODA Suzue, ONON Shigeaki, SAKAMAKI Tatsuya, SAKATA Makoto, SATA Naoyoshi, SAWADA Naoki, SAWAI Toshimitsu, SETA Nagayoshi, SHEN Guoyin, SHINOGEIKIN Stanislav V., SHUMIZU Katsuya, SINOGEIKIN Stanislav V., SUEHIRO Sho, SUZUKI Akio, TAGAWA Shoh, TAKAFUJI Naoto, TAKAHASHI Eiichi, TAKAHASHI Futoshi, TAKATA Masaki, TAKETOSHI Naoyuki, TANGE Yoshinori, TANIDA Hajime, TERASAKI Hideomi, TRISTAN Bihan, TSUCHIYAMA Akira, TSUTSU Satoshi, UENO Yuichiro, UESUGI Kentaro, WALTER Michael J, WATANUKI Tetsu, WENK Hans-Rudolf, YAGI Takehiko, YAMAMOTO Ryo, YASSIR Abdu, YONEMITSU Kyoko, YOSHIASA Akira, YOSHINO Takashi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2000: Isothermal compressibility of hydrous ringwoodite and its relation to the mantle discontinuities [Net] [Bib]

  2003: Stability of CaCl2 type and alpha PbO2 type SiO2 at high pressure and temperature determined by in situ X ray measurements [Net] [Bib]

  2003: The Effect of Al on the Compressibility of Silicate Perovskite (S21E 0365) [Net] [Bib]

  2004: High pressure phase transition of hematite, Fe2O3 [Net] [Bib]

  2004: Phase transition in Al bearing CaSiO3 perovskite: implications for seismic discontinuities in the lower mantle [Net] [Bib]

  2004: Phase transition of Ca perovskite and stability of Al bearing Mg perovskite in the lower mantle [Net] [Bib]

  2004: Post Perovskite Phase Transition in MgSiO3 [Net] [Bib]

  2004: Stability of Magnesite and its high pressure form in the lowermost mantle [Net] [Bib]

  2004: Synthesis of Iron Nitrides in Supercritical Fluid of Nitrogen and These Magnetic Properties(152 27) [Net] [Bib]

  2005: Phase transition and density of subducted MORB crust in the lower mantle [Net] [Bib]

  2005: Post perovskite phase transition and mineral chemistry in the pyrolitic lowermost mantle [Net] [Bib]

  2005: Stability and equation of state of MgGeO3 post perovskite phase [Net] [Bib]

  2005: The Pyrite Type High Pressure Form of Silica [Net] [Bib]

  2005: Unquenchable hexagonal perovskite in high pressure polymorphs of strontium silicates [Net] [Bib]

  2006: Compression Behavior of Delta AIOOH and Experimental Observation of the Hydrogen Bond Symmerization at High Pressure(MR11A 0100) [Net] [Bib]

  2006: Compression of Ice to 170 Gpa(MR21B 0019) [Net] [Bib]

  2006: Depth and Sharpness of the Post perovskite Phase Transition [Net] [Bib]

  2006: Determination of post perovskite phase transition boundary in MgSiO3 using Au and MgO pressure standards [Net] [Bib]

  2006: EXAFS measurement for iron under high pressure conditions [Net] [Bib]

  2006: Equation of state of CaIrO3 type MgSiO3 up to 144 GPa [Net] [Bib]

  2006: Hexagonal perovskites in barium silicates [Net] [Bib]

  2006: High pressure behavior of MnGeO3 and CdGeO3 perovskites and the post perovskite phase transition [Net] [Bib]

  2006: High pressure stability field of aluminous hydroxide delta AlOOH [Net] [Bib]

  2006: High pressure transformations of ilmenite to perovskite, and lithium niobate to perovskite in zinc germanate [Net] [Bib]

  2006: High solubility of FeO in perovskite and the post perovskite phase transition in (Mg0.5Fe0.5)SiO3 [Net] [Bib]

  2006: New high pressure phase of FeS : In situ high pressure and high temperature x ray diffraction experiments on FeS up to around 100 GPa(MR53B 0985) [Net] [Bib]

  2006: Preliminary Test Experiments for Au Pressure Scales [Net] [Bib]

  2006: Solubility of Silicon in hcp Iron(U43A 0837) [Net] [Bib]

  2006: Sound velocity of MgSiO3 post perovskite phase : Constraints on the D discontinuity(MR14A 02) [Net] [Bib]

  2006: The Fate of Subducted MORB Crust at the Core Mantle Boundary(U31A 02) [Net] [Bib]

  2006: Thermal Equation of State of MgSiO3 Post Perovskite(MR11A 0098) [Net] [Bib]

  2007: A new high pressure and high temperature polymorph of FeS [Net] [Bib]

  2007: Determination of post perovskite phase transition boundary in MgSiO3 up to 4400 K and implications for thermal structure at the base of the mantle(U44A 01) [Net] [Bib]

  2007: Equation of state of the high pressure polymorph of FeSi to 67 GPa [Net] [Bib]

  2007: Fe Mg partitioning between perovskite, post perovskite, and ferropericlase at the lowermost mantle(MR31B 0365) [Net] [Bib]

  2007: High pressure transition of CaCO3 [Net] [Bib]

  2007: High temperature compression of ferropericlase and effect of temperature on iron spin transition(MR31B 0363) [Net] [Bib]

  2007: Phase Relations of Iron and Iron Nickel Alloys up to 3 Mbars(DI31A 0266) [Net] [Bib]

  2007: Phase transition in CaSiO3 perovskite [Net] [Bib]

  2007: Rhombohedral (9R) and hexagonal (6H) perovskites in barium silicates under high pressure [Net] [Bib]

  2007: Solubility of FeO in (Mg, Fe) SiO3 perovskite and the post perovskite phase transition [Net] [Bib]

  2007: Sound velocity of MgSiO3 post perovskite phase: A constraint on the D discontinuity [Net] [Bib]

  2008: Aluminous hydrous mineral delta AlOOH as a carrier of hydrogen into the core mantle boundary [Net] [Bib]

  2008: Chemical equilibrium between ferropericlase and molten iron to 134 GPa and implications for iron content at the bottom of the mantle [Net] [Bib]

  2008: Dissociation of CAS phase in the uppermost lower mantle [Net] [Bib]

  2008: Ferric iron content in (Mg, Fe)SiO3 perovskite and post perovskite at deep lower mantle conditions [Net] [Bib]

  2008: New high pressure B2 phase of FeS above 180 GPa [Net] [Bib]

  2008: Phase relations of Fe Si alloy up to core conditions: Implications for the Earth inner core [Net] [Bib]

  2008: Phase relations of iron and iron nickel alloys up to 300 GPa: Implications for composition and structure of the Earth's inner core [Net] [Bib]

  2008: Phase transitions in pyrolite and MORB at lowermost mantle conditions: Implications for a MORB rich pile above the core mantle boundary [Net] [Bib]

  2008: Simultaneous volume measurements of Au and MgO to 140 GPa and thermal equation of state of Au based on the MgO pressure scale [Net] [Bib]

  2008: Simultaneous volume measurements of post perovskite and perovskite in MgSiO3 and their thermal equations of state [Net] [Bib]

  2008: The Electrical Conductivity of Post Perovskite in Earth's D Layer [Net] [Bib]

  2009: Determination of post perovskite phase transition boundary up to 4400 K and implications for thermal structure in D layer [Net] [Bib]

  2009: Development of in situ Brillouin spectroscopy at high pressure and high temperature with synchrotron radiation and infrared laser heating system: Application to the Earth's deep interior [Net] [Bib]

  2009: Diamond anvil cell deformation of CaSiO3 perovskite up to 49GPa [Net] [Bib]

  2009: Elasticity of MgO to 130 GPa: Implications for lower mantle mineralogy [Net] [Bib]

  2009: Experimental study of reaction between perovskite and molten iron to 146 GPa and implications for chemically distinct buoyant layer at the top of the core [Net] [Bib]

  2009: Fe Mg partitioning between perovskite and ferropericlase in the lower mantle [Net] [Bib]

  2009: High temperature Compression Experiments of Ferropericlase and the Temperature Effect on Iron Spin (DI73A 1) [Net] [Bib]

  2010: Compression of FeSi, Fe3C, Fe0.95O, and FeS under the core pressures and implication for light element in the Earth's core [Net] [Bib]

  2010: Deformation of MnGeO3 post perovskite at lower mantle pressure and temperature [Net] [Bib]

  2010: Electrical conductivities of pyrolitic mantle and MORB materials up to the lowermost mantle conditions [Net] [Bib]

  2010: Fe Mg partitioning between Post perovskite and ferropericlase in the lowermost mantle [Net] [Bib]

  2010: High temperature compression of ferropericlase and the effect of temperature on iron spin transition [Net] [Bib]

  2010: Phase transition boundary between B1 and B8 structures of FeO up to 210 GPa [Net] [Bib]

  2010: Precise determination of post stishovite phase transition boundary and implications for seismic heterogeneities in the mid lower mantle [Net] [Bib]

  2010: Sound velocity measurement in liquid water up to 25 GPa and 900 K: Implications for densities of water at lower mantle conditions [Net] [Bib]

  2010: Structural distortion of CaSnO3 perovskite under pressure and the quenchable post perovskite phase as a low pressure analogue to MgSiO3 [Net] [Bib]

  2010: The Structure of Iron in Earth's Inner Core [Net] [Bib]

  2010: The electrical resistance measurements of (Mg, Fe)SiO3 perovskite at high pressures and implications for electronic spin transition of iron [Net] [Bib]

  2010: Thermoelastic properties of ice 7 and its high pressure polymorphs: Implications for dynamics of cold slab subduction in the lower mantle [Net] [Bib]

  2011: Phase Transition of FeO and Stratification in Earth's Outer Core [Net] [Bib]

  2011: Pressure induced structural evolution of pyrite type SiO2 [Net] [Bib]

  2011: Sound Velocities of Fe3S up to 85 GPA at Room Temperature Using Inelastic X Ray Scattering (147 6) [Net] [Bib]

  2011: Stabilities of NAL and Ca ferrite type phases on the join NaAlSiO4 MgAl2O4 at high pressure [Net] [Bib]

  2011: Stability field of the hcp structure for Fe, Fe Ni, and Fe Ni Si alloys up to 3 Mbar [Net] [Bib]

  2011: Static compression of Fe0.83Ni0.09Si0.08 alloy to 374 GPa and Fe0.93Si0.07 alloy to 252 GPa: Implications for the Earth's inner core [Net] [Bib]

  2011: The valence state and partitioning of iron in the Earth's lowermost mantle [Net] [Bib]

  2011: Thermoelastic property and high pressure stability of Fe7C3: Implication for iron carbide in the Earth's core [Net] [Bib]

  2012: A perovskitic lower mantle inferred from high pressure, high temperature sound velocity data [Net] [Bib]

  2012: Compression of Na0.4Mg0.6Al1.6Si0.4O4 NAL and Ca ferrite type phases [Net] [Bib]

  2012: In situ X ray diffraction measurements of the fcc hcp phase transition boundary of an Fe Ni alloy in an internally heated diamond anvil cell [Net] [Bib]

  2012: Lattice thermal conductivity of MgSiO3 perovskite and post perovskite at the core–mantle boundary [Net] [Bib]

  2012: Melting relationships in the Fe–Fe3S system up to the outer core conditions [Net] [Bib]

  2012: P V T equation of state of MgSiO3 perovskite based on the MgO pressure scale: A comprehensive reference for mineralogy of the lower mantle [Net] [Bib]

  2012: Sound velocity measurements of CaSiO3 perovskite to 133 GPa and implications for lowermost mantle seismic anomalies [Net] [Bib]

  2012: Stability of Fe Ni hydride after the reaction between Fe–Ni alloy and hydrous phase (delta AlOOH) up to 1.2 Mbar: Possibility of H contribution to the core density deficit [Net] [Bib]

  2012: The structure of Fe Ni alloy in Earth's inner core [Net] [Bib]

  2013: Acoustic velocity measurements for stishovite across the post stishovite phase transition under deviatoric stress: Implications for the seismic features of subducting slabs in the mid mantle [Net] [Bib]

  2013: Decomposition of Fe3S above 250 GPa [Net] [Bib]

  2013: High pressure experiments on phase transition boundaries between corundum, Rh2O3(II) and CaIrO3 type structures in Al2O3 [Net] [Bib]

  2013: High temperature compression experiments of CaSiO3 perovskite to lowermost mantle conditions and its thermal equation of state [Net] [Bib]

  2013: NAL phase in K rich portions of the lower mantle [Net] [Bib]

  2013: Sound velocities of Na0.4Mg0.6Al1.6Si0.4O4 NAL and CF phases to 73 GPa determined by Brillouin scattering method [Net] [Bib]

  2014: Accumulation of anti continent at the base of the mantle and its recycling in mantle plumes [Net] [Bib]

  2014: Equation of state of Fe3S at room temperature up to 2 megabars [Net] [Bib]

  2014: Identifying the spin transition in Fe2+ rich MgSiO3 perovskite from X ray diffraction and vibrational spectroscopy [Net] [Bib]

  2014: Low Core Mantle Boundary Temperature Inferred from the Solidus of Pyrolite [Net] [Bib]

  2014: Melting experiments on peridotite to lowermost mantle conditions [Net] [Bib]

  2014: Stability of a hydrous delta phase, AlOOH–MgSiO2(OH)2, and a mechanism for water transport into the base of lower mantle [Net] [Bib]

  2014: The sound velocity measurements of Fe3S [Net] [Bib]

  2015: Stability and compressibility of a new iron nitride beta Fe7N3 to core pressures [Net] [Bib]

  2015: The structure of Fe Si alloy in Earth's inner core [Net] [Bib]

  2016: Compression of Fe Si H alloys to core pressures [Net] [Bib]

  2016: Experimental determination of the electrical resistivity of iron at Earth’s core conditions [Net] [Bib]

  2016: High pressure melting experiments on Fe Si alloys and implications for silicon as a light element in the core [Net] [Bib]

  2016: Melting in the FeO SiO2 system to deep lower mantle pressures: Implications for subducted Banded Iron Formations [Net] [Bib]

  2017: Melting experiments on Fe Fe3S system to 254 GPa [Net] [Bib]

  2017: The influence of sulfur on the electrical resistivity of hcp iron: implications for the core conductivity of Mars and Earth [Net] [Bib]

  2017: Thermal conductivity of ferropericlase in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

About this page: