nkysdb: 共著者関連データベース

YAGI Takehiko 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YAGI Takehiko")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  93: YAGI Takehiko

  22: MIYAJIMA Nobuyoshi

  14: FUNAMORI Nobumasa, KIKEGAWA Takumi, KONDO Tadashi

  12: FUJINO Kiyoshi

  8: GOTOU Hirotada, HIRAI Hisako, IRIFUNE Tetsuo, OHTANI Eiji

  7: AKIMOTO Syun-iti, NISHIYAMA Norimasa

  6: OKADA Taku, UCHIDA Takeyuki

  5: FUNAKOSHI Ken-ichi, KAGI Hiroyuki, NISHIO-HAMANE Daisuke, ONO Shigeaki, SANO-FURUKAWA Asami, SUZUKI Toshihiro

  4: KOMATSU Kazuki, MACHIDA Shin-ichi, NIWA Ken, OHGUSHI Kenya, SATA Nagayoshi, YAMAMOTO Yoshitaka, YUSA Hitoshi

  3: AKAOGI Masaki, HIROSE Kei, IIZUKA Riko, KAWAMURA Taro, MERKEL Sebastien, NAGAI Takaya, NAGASE Toshiro, NAKANO Satoshi, OGAWA Hisayuki, SASAKI Yohei, SHINOZAKI Ayako, SUEDA Yuichiro, UTSUMI Wataru

  2: ASAHARA Yuki, FEI Yingwei, FERROIR Tristan, FROST Daniel J., HARADA Tatsuhiko, HIRAO Naohisa, HISHINUMA Takahiro, ICHIHARA Masaki, KUBO Atsushi, KUBO Tomoaki, LANGENHORST Falko, LEINENWEBER Kurt, OGURI Katsuya, OHFUJI Hiroaki, SETO Yusuke, TAMAI Hiroshi, TSUCHIDA Yoshihiko, USHIJIMA Daichi, WANG Yanbin

  1: AKIMOTO Shun-iti, AKIMOTO Syun, AOKI Katsutoshi, BELL Peter M., DAS Kaushik, DEKURA Haruhiko, FINGER Larry W., FUJIHISA Hiroyuki, FUKURA Satoshi, FUNAMORI Miho, GOTO Hirotada, HANZEN Roberto M., HASEGAWA Masashi, IDA Yoshiaki, IIDA Etsuko, IKEDA Emi, INOUE Toru, IRIFUNE Tesuo, ITO Eiji, IZUMI Fujio, IZUMI Hiroyuki, JAMIESON John C, KANAMOTO Masayo, KATSURA Tomoo, KATSUYA Yoshio, KAWADAI Yuta, KOBAYASHI Yusuke, KOMAI Takeshi, KOMORI Toyohisa, KONAGAI Keisuke, KURIBAYASHI Takahiro, KURODA Koji, KUSABA Keiji, MA Yanming, MAO Ho-Kwang, MARUMO Fumiyuki, MATSUDA Jun-ichi, MATSUI Masanori, MATSUSHITA Yoshitaka, MITAJIMA Nobuyoshi, MIURA Hiroyuki, MIYAGI Lowell, MIYAKAWA Chie, MOORE Paul B., NAGASHIMA Kazushige, NISHIYAMA Norimasa I., NOGUCHI Naoki, OHISHI Yasuo, OHTAKA Osamu, OKABE Kouichi, OKADATaku, ONISHI Ichiro, ONOZAWA Tsuyoshi, ONOZAWA Tsuyosyhi, RAPP Robert P., SAKAI Fumiko, SAKASHITA Mami, SANEHIRA Takeshi, SANO Asami, SATO Tomoko, SATO Yosiko, SHIMOMURA Isamu, SHINMEI Toru, SUMITA Tatsuya, SUZUKI Toshiro, TAKADA Hiroto, TAKAFUJI Naoto, TANAKA Masahiko, TOMIOKA Naotaka, TSUBOUCHI Ken, TSUCHIYA Jun, TSUCHIYA Taku, UEDA Yutaka, WAKABAYASHI Daisuke, WENK Hans-Rudolf, YAMAMOTO Shino, YAMAMOTO Yasuji, YAMANAKA Takamitsu, YUTANI Mina, ZHANG Meiguang


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1966: Amorphization of Serpentine at High Pressure and High Temperature [Net] [Bib]

  1974: Crystal Structures of Spinel Polymorphs of Fe2SiO4 and Ni2SiO4 [Net] [Bib]

  1975: Effect of Hydrostatic Pressure on the Lattice Parameters of Fe2SiO4 Olivine up to 70 kbar [Net] [Bib]

  1978: Structure and Crystal Chemistry of Perovskite Type MgSiO3 [Net] [Bib]

  1979: Crystal structures and electron densities of nickel and iron silicate spinels at elevated temperature or pressure [Net] [Bib]

  1979: Polymorphism in MnF2 (Rutile Type) at High Pressures [Net] [Bib]

  1982: Rapid X Ray Measurements to 100 GPa Range and Static Compression of alpa Fe2O3 [Net] [Bib]

  1984: In Situ Observations of Crystal Structure and Phase Transformation under Pressure [Net] [Bib]

  1985: Static Compression of Wustite(Fe0.98O) to 120 GPa [Net] [Bib]

  1988: High Pressure and High Temperature Phase Relations in CaSiO3 and CaMgSi2O6 and Elasticity of Perovskite type CaSiO3 [Net] [Bib]

  1988: Metal Silicate Water Reaction under High Pressure 1 Formation of Metal Hydride and Implications for Composition of the Core and Mantle [Net] [Bib]

  1989: High pressure and high temperature phase relations in CaSiO3 and CaMgSi2O6 and elasticity of perovskite type CaSiO3 [Net] [Bib]

  1989: Metal silicate water reaction under high pressure. I. Formation of metal hydride and implications for composition of the core and mantle [Net] [Bib]

  1990: New Pressure Induced Transformations of Silica at Room Temperature [Net] [Bib]

  1991: Stability of Magnesite under the Lower Mantle Conditions [Net] [Bib]

  1992: High Pressure and High Temperature In Situ X ray Observation of MgSiO3 Perovskite under Lower Mantle Condition [Net] [Bib]

  1992: High pressure phase equilibrium of silicate multi component systems relevant to the lower mantle (II 14 2 P 10) [Net] [Bib]

  1992: Metal silicate water reaction under high pressure.2.Partition of Fe, Ni and Co between metal and silicate [Net] [Bib]

  1992: Phase Transformation Study on MgAl2O4 Spinel Using Diamond Anvil and Multi Anvil Apparatus (II 14 2 O 1) [Net] [Bib]

  1992: Pressure Induced Lithium Niobate to Perovskite Transition MgGeO3 (T52F 8) [Net] [Bib]

  1994: An unquenchable perovskite phase of MgGeO3, and comparison with MgSiO3, perovskite [Net] [Bib]

  1994: Pressure Effect on Mn, Co and Ni Partitioning between Iron Hydride and Mantle Minerals [Net] [Bib]

  1995: Iron Hydride Formed by the Reaction of Iron, Silicate, and Water In Situ X ray Observation and Surface Tension [Net] [Bib]

  1995: Iron hydride formed by the reaction of iron, silicate, and water: Implications for the light element of the Earth's core [Net] [Bib]

  1995: Thermal expansivity of MgSiO3 perovskite under high pressures up to 20 GPa [Net] [Bib]

  1996: Chemical composition of the lower mantle inferred from the equation of state of MgSiO3 perovskite [Net] [Bib]

  1996: High pressure and high temperature in situ x ray diffraction study of iron to above 30 GPa using MA8 type apparatus [Net] [Bib]

  1996: Pressure dependence of Ni, Co and Mn partitioning between iron hydride and olivine, magnesiowustite and pyroxene [Net] [Bib]

  1996: Thermoelastic properties of MgSiO3 perovskite determined by in situ X ray observations to 30 GPa and 2000 K [Net] [Bib]

  1997: Analytical Electron Microscopy of the Garnet Perovskite Transformation in a Laser Heated Diamond Anvil Cell [Net] [Bib]

  1997: Compressibility of calcium ferrite type MgAl2O4 [Net] [Bib]

  1997: High pressure and high temperature phase relations in diopside CaMgSi2O6 [Net] [Bib]

  1997: Transformation in Garnet from Orthorhombic Perovskite to LiNbO3 Phase on Release of Pressure [Net] [Bib]

  1998: Analytical Electron Microscopy of the Garnet Perovskite Transformation in a Laser Heated Diamond Anvil Cell [Net] [Bib]

  1998: In Situ Observation of ZrO2 Phases at High Pressure and Temperature [Net] [Bib]

  1998: Phase Transition of Pyrope Garnet under Lower Mantle Conditions [Net] [Bib]

  1999: Garnet perovskite transformation under conditions of the Earth's lower mantle: an analytical transmission electron microscopy study [Net] [Bib]

  2000: Behavior of Grossular Garnet Under Pressure; Why Many Different Results Were Obtained in Laser Heating DAC? (M52A 2) [Net] [Bib]

  2000: Compressibility of Mg0.9Al0.2Si0.9O3 perovskite [Net] [Bib]

  2000: In Situ Measurements of the Phase Transition Boundary in Mg3AL2Si3O12: Implications for the Nature of the Seismic Discontinuities in the Earths Mantle (M52A 3) [Net] [Bib]

  2000: Methane Hydrate Behavior under High Pressure [Net] [Bib]

  2000: Post garnet transition in an natural pyrope: a multi anvil study based on in situ X ray diffraction and transmission electron microscopy [Net] [Bib]

  2001: In situ measurements of the Phase transition boundary in Mg3Al2Si3O12: implications for the nature of the seismic discontinuities in the Earth's mantle [Net] [Bib]

  2001: Mineralogy of the Lower Mantle by the Combined Method of Laser heated DAC and ATEM [Net] [Bib]

  2001: Potential host phase of alminum and potassium in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

  2003: Cation Substitutions and Structure Variations of Perovskites under the Lower Mantle Conditions (JSS05/04A/A04 002) [Net] [Bib]

  2003: Effects of Iron and Aluminum on Thermoelastic Properties of Magnesium Silicate Perovskite (V42A 0331) [Net] [Bib]

  2003: Electron Channeling Spectroscopy of Iron in Majorite and Silicate Perovskite (V31D 0956) [Net] [Bib]

  2003: Phase relation and mineral chemistry in pyrolite to 2200 degrees C under the lower mantle pressures and implications for dynamics of mantle plumes [Net] [Bib]

  2003: Property of Pyrolite at the Top of the Lower Mantle (JSS05/04A/A04 005) [Net] [Bib]

  2004: A new high pressure form of KAlSi3O8 under lower mantle conditions [Net] [Bib]

  2004: Approach to the mineralogy of the lower mantle by a combined method of a laser heated diamond anvil cell experiment and analytical electron microscopy [Net] [Bib]

  2004: Complicated effects of aluminum on the compressibility of silicate perovskite [Net] [Bib]

  2004: Electron channelling spectroscopy of iron in majoritic garnet and silicate perovskite using a transmission electron microscope [Net] [Bib]

  2004: Exploratory studies of silicate melt structure at high pressures and temperatures by in situ X ray diffraction [Net] [Bib]

  2004: Formation of Metastable Perovskite in High Pressure Phase Transformation of Ca(Mg, Fe, Al)Si2O6 and an Implication for the Nature of the Ca Rich Glassy Phase in a Shocked Chondrite (152 29) [Net] [Bib]

  2004: Phase transitions of (Mg, Fe)O at megabar pressures [Net] [Bib]

  2005: Fe Mg partitioning between (Mg, Fe)SiO3 post perovskite, perovskite, and magnesiowustite in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

  2005: Formation of metastable cubic perovskite in high pressure phase transformation of Ca(Mg, Fe, Al)Si2O6 [Net] [Bib]

  2006: Crystal morphology and dislocation microstructures of CaIrO3: A TEM study of an analogue of the MgSiO3 post perovskite phase [Net] [Bib]

  2006: Equation of state and phase transition in KALSi3O8 hollandite at high pressure [Net] [Bib]

  2006: High pressure behavior of SiO2 clathrate [Net] [Bib]

  2006: Phase relation in the hydrogen helium system at high pressure [Net] [Bib]

  2006: Stability and transition of methane hydrate up to 86 GPa [Net] [Bib]

  2006: Stabilizing of methane hydrate and transition to a new high pressure structure at 40 GPa [Net] [Bib]

  2006: The high pressure and high temperature phase relations and the elastic properties of the calcium ferrite and calcium titanite type structures in MgAl2O4 [Net] [Bib]

  2007: Effect of incorporation of iron and aluminum on the thermoelastic properties of magnesium silicate perovskite [Net] [Bib]

  2007: Review of Experimental Studies on Mantle Phase Transitions [Net] [Bib]

  2008: CaPtO3 as a novel post perovskite oxide [Net] [Bib]

  2008: X ray diffraction study of high pressure transition in InOOH [Net] [Bib]

  2009: Change in compressibility of delta AlOOH and delta AlOOD at high pressure: A study of isotope effect and hydrogen bond symmetrization [Net] [Bib]

  2009: Diamond anvil cell deformation of CaSiO3 perovskite up to 49GPa [Net] [Bib]

  2009: Dislocation microstructures of MgSiO3 perovskite at a high pressure and temperature condition [Net] [Bib]

  2009: Equations of state for postperovskite phases in the MgSiO3 FeSiO3 FeAlO3 system [Net] [Bib]

  2009: Polymerization and diamond formation from melting methane and their implications in ice layer of giant planets [Net] [Bib]

  2009: Post perovskite Phase: Findings, Structure and Property [Net] [Bib]

  2009: Thermal equation of state of CaFe2O4 type MgAl2O4 [Net] [Bib]

  2011: Elasticity of CaIrO3 with perovskite and post perovskite structure [Net] [Bib]

  2011: High pressure phase behavior of MnTiO3: decomposition of perovskite into MnO and MnTi2O5 [Net] [Bib]

  2011: Investigation of hydrogen sites of wadsleyite: A neutron diffraction study [Net] [Bib]

  2011: Pressure responses of portlandite and H D isotope effects on pressure induced phase transitions [Net] [Bib]

  2011: The crystal structure of delta Al(OH)3: Neutron diffraction measurements and ab initio calculations [Net] [Bib]

  2012: Compression behaviors of distorted rutile type hydrous phases, MOOH (M = Ga, In, Cr) and CrOOD [Net] [Bib]

  2012: High pressure and high temperature phase transitions in FeTiO3 and a new dense FeTi3O7 structure [Net] [Bib]

  2012: Insitu observation of shear stress induced perovskite to post perovskite phase transition in CaIrO3 and the development of its deformation texture in a diamond anvil cell up to 30 GPa [Net] [Bib]

  2012: Reaction of forsterite with hydrogen molecules at high pressure and temperature [Net] [Bib]

  2013: Anomalous behavior of cristobalite in helium under high pressure [Net] [Bib]

  2013: Argon solubility in SiO2 melt under high pressures: A new experimental result using laser heated diamond anvil cell [Net] [Bib]

  2013: Crystal structure of the high pressure phase of calcium hydroxide, portlandite: In situ powder and single crystal X ray diffraction study [Net] [Bib]

  2013: Influence of H2 fluid on the stability and dissolution of Mg2SiO4 forsterite under high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2014: Formation of SiH4 and H2O by the dissolution of quartz in H2 fluid under high pressure and temperature [Net] [Bib]

  2015: Theoretical and experimental evidence for the post cotunnite phase transition in zirconia at high pressure [Net] [Bib]

  2016: Geochemistry: Hydrogen and oxygen in the deep Earth [Net] [Bib]

About this page: