nkysdb: 共著者関連データベース

KIKEGAWA Takumi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KIKEGAWA Takumi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  85: KIKEGAWA Takumi

  35: OHTANI Eiji

  24: KONDO Tadashi

  17: ONO Shigeaki

  15: KUBO Tomoaki

  14: YAGI Takehiko

  13: HIRAO Naohisa, KATO Takumi

  11: SUZUKI Akio

  10: SAKAI Takeshi, TERASAKI Hidenori

  9: FUNAKOSHI Ken-ichi

  8: INOUE Toru, IRIFUNE Tetsuo, OHISHI Yasuo, SHIMOMURA Osamu

  7: URAKAWA Satoru

  6: HIGO Yuji, NISHI Masayuki, SANO Asami, YAMADA Akihiro

  5: FUNAMORI Nobumasa, MIYAJIMA Nobuyoshi, NISHIHARA Yu, NISHIYAMA Norimasa, OKADA Taku

  4: GOTOU Hirotada, MIYAHARA Masaaki, MORISHIMA Hideaki, NAGASE Toshiro

  3: ASAHARA Yuki, ENDO Noriaki, FUJINO Kiyoshi, HOSOYA Tomofumi, KAMADA Seiji, KAWAZOE Takaaki, KIMURA Makoto, KOBAYASHI Yusuke, KUBA Toshiko, NISHIDA Keisuke, NISHIJIMA Masahiko, SUITO Kaichi, SUZUKI Toshiaki, TOMINAGA Aiko

  2: ASANUMA Hidetoshi, HARADA Tatsuhiko, HIRAI Hisako, HIROSE Kei, IIZUKA Tsuyoshi, KANBE Yuichi, MIBE Kenji, MIYOSHI Makoto, OHUCHI Tomohiro, ONODERA Akifumi, SAKAMAKI Tatsuya, SHIBAZAKI Yuki, SHIRAISHI Rei, SPENGLER Dirk, TAKAHASHI Eiichi, TOMA Motomasa, YOSHIMI Isamu

  1: ANDO Jun-ichi, ARIMA Hiroshi, CAI Nao, CHEN Jiuhua, DOI Naoko, FERROIR Tristan, FUKUI Hiroshi, FUNAKOSHI Ken-Ichi, FUNAKOSHI Kenichi, HASHIMOTO Mika, HAYASHI Hiromi, HORIKAWA Takashi, IIDA Etsuko, KAGI Hiroyuki, KAKIZAWA Sho, KATSURA Tomoo, KATSUTA Masanori, KAWAMURA Takanori, KIKUCHI Seiichi, KOBAYASHI Michihiro, KOMABAYASHI Tetsuya, KUBO Atsushi, KUDO Tomoaki, KUME Shoichi, KUSABA Keiji, KUWABARA Souma, KUWAYAMA Yasuhiro, LITASOV Konstantin, MACHIDA Shin-ichi, MARUYAMA Genta, MATSUBARA Ryosuke, MATSUKAGE Kyoko, MATSUKAGE Kyoko N., MERKEL Sebastien, MIYAWAKI Masaaki, NAKAMOTO Yuki, NAMBA Junpei, NISHIO-HAMANE Daisuke, NODA Masahiko, OHFUJI Hiroaki, OHNISHI Naoyuki, OHTAKA Osamu, OHUCH Tomohiro, OKABE Kouichi, ONODERA Akifuma, ONOZAWA Tsuyosyhi, SAITO Yoko, SAKURAI Moe, SAKURAI Noriko, SANEHIRA Takeshi, SANO-FURUKAWA Asami, SATA Nagayoshi, SATA Naoyoshi, SAWADA Naoki, SETO Yusuke, SHIMIZU Katsuya, SHIMONO Masaru, SHIMOYAMA Yuta, SHINOZAKI Ayako, SUEDA Yuichiro, SUENAMI Hideki, SUTO Takuma, SYONO Yasuhiko, TAKEBE Hitoshi, TAKEMURA Kenichi, TAMURA Satoshi, TANGE Yoshinori, TANIGUCHI Yozo, TASAKA Miki, TSUCHIYA Jun, TSUNO Kyusei, URAKAWA Satora, USHIODA Masashi, UTSUMI Wataru, WAKABAYASHI Daisuke, WATANABE Tohru, YABUUCHI Takahiro, YAMAMOTO Shino, YAMANAKA Takamitsu, YAMAZAKI Daisuke, YANG Cuiping


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1992: Phase transitions in Mg2SiO4 and MgSiO3 observed by in situ X ray diffraction method in a double stage multi anvil system with a sintered diamond anvil window (I 1 03 O 1) [Net] [Bib]

  1994: In situ Study of the Structure of Clinopyroxene NaGaSi2O6 Liquid by Synchrotron X ray [Net] [Bib]

  1996: Thermal expansion studies of stishovite at 10.5 GPa using synchrotron radiation [Net] [Bib]

  1998: An in situ X ray diffraction study of the alpha beta transformation kinetics of Mg2SiO4 [Net] [Bib]

  1998: In Situ X ray Diffraction Study on Kinetics of the Postspinel Transformation in Mg2SiO4 under Subduction Zone Conditions (T32C 11) [Net] [Bib]

  1998: In Situ X ray observation of the phase boundary of beta and gamma Mg2SiO4 (T32B 14) [Net] [Bib]

  1998: Structures and Phase Equilibria of FeS Under High Pressure and Temperature [Net] [Bib]

  2000: In situ determination of the phase boundary between wadsleyite and ringwoodite in Mg2SiO4 [Net] [Bib]

  2001: Phase relations of CaCO3 at high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2002: Equation of state of Al bearing sitshovite to 40 Gpa at 300K [Net] [Bib]

  2002: Metastable garnet in oceanic crust at the top of the lower mantle [Net] [Bib]

  2002: Synchrotron x ray diffraction study of the crystallisation kinetics of silica glass at high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2002: The compressiblility of a natural composition calcium ferrite type aluminous phase to 70 GPa [Net] [Bib]

  2003: Effects of Iron and Aluminum on Thermoelastic Properties of Magnesium Silicate Perovskite (V42A 0331) [Net] [Bib]

  2003: Equation of State of Iron Silicon Alloys to Megabar Pressure : Implication for the Earth's Core (T11C 0399) [Net] [Bib]

  2003: In situ X ray observation of decomposition of superhydrous phase B at high pressure and temperature [Net] [Bib]

  2003: Thermal equation of state of omphacite [Net] [Bib]

  2004: Complicated effects of aluminum on the compressibility of silicate perovskite [Net] [Bib]

  2004: Compression of iron hydride to 80 GPa and hydrogen in the Earth's inner core [Net] [Bib]

  2004: Exploratory studies of silicate melt structure at high pressures and temperatures by in situ X ray diffraction [Net] [Bib]

  2004: Formation of Metastable Perovskite in High Pressure Phase Transformation of Ca(Mg, Fe, Al)Si2O6 and an Implication for the Nature of the Ca Rich Glassy Phase in a Shocked Chondrite (152 29) [Net] [Bib]

  2004: HIP production of a diamond/SiC composite and application to high pressure anvils [Net] [Bib]

  2004: High pressure phase transition of hematite, Fe2O3 [Net] [Bib]

  2004: Phase transitions of (Mg, Fe)O at megabar pressures [Net] [Bib]

  2004: Pressure Induced Structural Change of Jadeite Composition Melt from in situ X Ray Diffraction Study (152 25) [Net] [Bib]

  2004: Stability and Equation of State of Iron Silicon Alloys to 196 GPA (152 31) [Net] [Bib]

  2004: The equation of state of orthorhombic perovskite in a peridotitic mantle composition to 80 GPa: implications for chemical composition of the lower mantle [Net] [Bib]

  2005: Compressibility of the calcium aluminosilicate, CAS, phase to 44 GPa [Net] [Bib]

  2005: Fe Mg partitioning between (Mg, Fe)SiO3 post perovskite, perovskite, and magnesiowustite in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

  2005: Formation of metastable cubic perovskite in high pressure phase transformation of Ca(Mg, Fe, Al)Si2O6 [Net] [Bib]

  2006: An in situ X ray diffraction study on kinetics of plagioclase breakdown at high pressure [Net] [Bib]

  2006: Dehydration kinetics of antigorite at high pressure and high temperature(MR11A 0101) [Net] [Bib]

  2006: Equation of state and phase transition in KALSi3O8 hollandite at high pressure [Net] [Bib]

  2006: Equation of state of CaIrO3 type MgSiO3 up to 144 GPa [Net] [Bib]

  2006: Experimental Investigation on Kinetics of the Pyroxene Garnet Transformation(MR11A 0094) [Net] [Bib]

  2006: High pressure behavior of SiO2 clathrate [Net] [Bib]

  2006: High pressure stability field of aluminous hydroxide delta AlOOH [Net] [Bib]

  2006: High pressure study of FeS, between 20 and 120 GPa, using synchrotron X ray powder diffraction [Net] [Bib]

  2006: In situ X ray diffraction study of the effect of water on the garnet perovskite transformation in MORB and implications for the penetration of oceanic crust into the lower mantle [Net] [Bib]

  2006: In situ X ray experiment on the structure of melt in the system MgO SiO2 H2O under high pressure and temperature [Net] [Bib]

  2006: Interaction between iron and post perovskite at core mantle boundary and core signature in plume source region [Net] [Bib]

  2006: Iron partitioning between (Mg, Fe)SiO3 post perovskite, perovskite, and magnesiowustite to core mantle boundary [Net] [Bib]

  2006: Partitioning of potassium between iron and silicate at the core mantle boundary [Net] [Bib]

  2006: Post hollandite phase in KAlSi3O8 as a possible host mineral of potassium in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

  2006: Structure transitions of calcium metal under high pressure [Net] [Bib]

  2006: Wetting property at the core mantle boundary and core signature in plume source region [Net] [Bib]

  2007: Effect of incorporation of iron and aluminum on the thermoelastic properties of magnesium silicate perovskite [Net] [Bib]

  2007: Equation of state of the high pressure polymorph of FeSi to 67 GPa [Net] [Bib]

  2007: Experimental constraints on P T t conditions for plagioclase amorphization and crystallization of high pressure phases in shocked meteorites(MR51A 07) [Net] [Bib]

  2007: Fe Mg partitioning between perovskite, post perovskite, and ferropericlase at the lowermost mantle(MR31B 0365) [Net] [Bib]

  2007: High pressure transition of CaCO3 [Net] [Bib]

  2007: In situ X ray experiment on the structure of hydrous Mg silicate melt under high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2007: In situ observation and determination of liquid immiscibility in the Fe O S melt at 3 GPa using a synchrotron X ray radiographic technique [Net] [Bib]

  2007: Melting curve of iron silicon alloy to the core mantle boundary pressure and the thermal structure of the Earth’s core(MR31B 0369) [Net] [Bib]

  2007: Partitioning of Potassium Between Fe S and K rich Silicate at High Temperature(MR31B 0371) [Net] [Bib]

  2007: Structure of Ca and Mg aluminosilicate melts under pressure(MR32A 03) [Net] [Bib]

  2008: Aluminous hydrous mineral delta AlOOH as a carrier of hydrogen into the core mantle boundary [Net] [Bib]

  2008: Hollandite 2 phase in KAlSi3O8 as a potential host mineral of potassium in the Earth's lower mantle [Net] [Bib]

  2008: Kinetics of the post garnet transformation: Implications for density and rheology of subducting slabs [Net] [Bib]

  2008: Survival of pyropic garnet in subducting plates [Net] [Bib]

  2008: X ray diffraction study of high pressure transition in InOOH [Net] [Bib]

  2009: Fe Mg partitioning between perovskite and ferropericlase in the lower mantle [Net] [Bib]

  2009: Thermal equation of state of CaFe2O4 type MgAl2O4 [Net] [Bib]

  2009: Time resolved X ray diffraction analysis of the experimental dehydration of serpentine at high pressure [Net] [Bib]

  2010: Density and seismic velocities of chromitite body in oceanic mantle peridotite [Net] [Bib]

  2010: High pressure magnetic transition in hcp Fe [Net] [Bib]

  2010: Melting of iron silicon alloy up to the core mantle boundary pressure: implications to the thermal structure of the Earth's core [Net] [Bib]

  2010: Plagioclase breakdown as an indicator for shock conditions of meteorites [Net] [Bib]

  2011: In situ X ray diffraction study on pressure induced structural changes in hydrous forsterite and enstatite melts [Net] [Bib]

  2011: In situ observation of a garnet/perovskite transition in CaGeO3 [Net] [Bib]

  2011: Pressure and temperature dependence of the viscosity of a NaAlSi2O6 melt [Net] [Bib]

  2011: Stability and bulk modulus of Ni3S, a new nickel sulfur compound, and the melting relations of the system Ni NiS up to 10 GPa [Net] [Bib]

  2012: Compression behaviors of distorted rutile type hydrous phases, MOOH (M = Ga, In, Cr) and CrOOD [Net] [Bib]

  2012: Reaction of forsterite with hydrogen molecules at high pressure and temperature [Net] [Bib]

  2012: Superplasticity in hydrous melt bearing dunite: Implications for shear localization in Earth's upper mantle [Net] [Bib]

  2013: In situ observation of a phase transition in Fe2SiO4 at high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2014: Creep behavior during the eutectoid transformation of albite: Implications for the slab deformation in the lower mantle [Net] [Bib]

  2014: Equation of state and phase transition of antigorite under high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2014: Rheology of fine grained forsterite aggregate at deep upper mantle conditions [Net] [Bib]

  2015: Decarbonation and melting in MgCO3–SiO2 system at high temperature and high pressure [Net] [Bib]

  2015: In situ observation of crystallographic preferred orientation of deforming olivine at high pressure and high temperature [Net] [Bib]

  2015: Thermal equation of state of lawsonite up to 10 GPa and 973 K [Net] [Bib]

  2016: Towards a consensus on the pressure and composition dependence of sound velocity in the liquid Fe–S system [Net] [Bib]

  2017: Precise determination of the phase boundary between coesite and stishovite in SiO2 [Net] [Bib]

  2017: Reaction boundary between akimotoite and ringwoodite + stishovite in MgSiO3 [Net] [Bib]

About this page: