nkysdb: 共著者関連データベース

ZHANG Baohua 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ZHANG Baohua")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  9: ZHANG Baohua

  7: YOSHINO Takashi

  4: KATSURA Tomoo

  2: WU Xiaoping, YAMAZAKI Daisuke

  1: FEI Hongzhan, FUNAKOSHI Ken-ichi, GUO Xinzhuan, HIGO Yuji, ITO Eiji, KUNIMOTO Takehiro, MANTHILAKE Geeth, MATSUZAKI Takuya, RHYMER Brandon, SHAN Shuangming, SHIMOJUKU Akira, SUN Wei, TSUJINO Noriyoshi, XU Junshan, YONEDA Akira, ZHAO Chengcheng


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2008: Electrical conductivity of enstatite up to 20 GPa and 1600 K [Net] [Bib]

  2009: Electrical conductivity of hydrous Al bearing orthopyroxene in the upper mantle(I212 027) [Net] [Bib]

  2012: Electrical conductivity of enstatite as a function of water content: Implications for the electrical structure in the upper mantle [Net] [Bib]

  2012: Electrical conductivity of hydrous Ca free aluminous pyroxene: Implications for the electrical structure in the upper mantle(SIT02 21) [Net] [Bib]

  2012: P V T equation of state for epsilon iron up to 80 GPa and 1900 K using the Kawai type high pressure apparatus equipped with sintered diamond anvils [Net] [Bib]

  2014: Electrical conductivity anisotropy in partially molten peridotite under shear deformation [Net] [Bib]

  2016: Effect of temperature, pressure and iron content on the electrical conductivity of orthopyroxene [Net] [Bib]

  2017: Effect of graphite on the electrical conductivity of the lithospheric mantle [Net] [Bib]

  2017: Pressure dependence of electrical conductivity in forsterite [Net] [Bib]

About this page: