nkysdb: 共著者関連データベース

LIU Jann-Yenq 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "LIU Jann-Yenq")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  15: LIU Jann-Yenq

  7: HATTORI Katsumi

  4: KAMOGAWA Masashi

  3: TSAI Ho-Fang

  2: CHEN Chieh-Hung, CHUO Yu-Jung, FUJIWARA Hironobu, ISEZAKI Nobuhiro, KAKINAMI Yoshihiro, NAGAO Toshiyasu, NISHIHASHI Masahide, OFURUTON Hideho, YEN Horng-Yuan, YOSHINO Chie

  1: ABE Shuji, CHEN Chia-Hung, CHEN Chie-Hung, CHEN Koichi, CHEN Koichi C.H., CHEN Yuh-Ing, CHEN Yuh-lng, FEBRIANI Febty, GUSMAN Aditya Riadi, HAN Peng, HAN Peng Han, HIROKAWA Maiko, HOBARA Yasuhide, JHUANG Hau-Kun, KANAYA Tatsuya, LEE I-Te, LIANG Wen-Tzong, LIN Chien-Hung, LIN Pei-Ying, MOGI Toru, OHTSUKI Yoshi-Hiko, ORIHARA Yoshiaki, SAKATA Hiroshi, SHEU Hwa-Chu, SHIEH Chiou-Fen, SU Rdrew Y. Z., SUN Yang-Yi, SUZUKI Yousuke, SUZUKI Yuko, TAKAHASHI Ichiro, TAKLA Emad M.H., TANIOKA Yuichiro, TOGO Shoho, TOYODA Atsushi, UOZUMI Teiji, UYEDA Seiya, WANG Chung-Ho, WATANABE Shigeto, WATANABE Yasuyuki, WEN Strong, WIDARTO Djedi, YAMAGUCHI Hiroki, YEH Ta-Kang, YEH Yih-Hsiung, YOSHIDA Shuji, YUMOTO Kiyohumi, ZENG Xiaoping, ZHUANG Jiancang


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2003: Observation of Seismo Atmospheric Electric Field Variation (JWS01/02P/D 035) [Net] [Bib]

  2003: Seismo Atmospheric Disturbances Observed by Anomalous Transmission of VHF Electromagnetic Waves (JWS01/02P/D 034) [Net] [Bib]

  2003: ULF Geomagnetic and Geopotential Measurements in Taiwan (JWS01/02P/D 047) [Net] [Bib]

  2006: Analysis of GPS TEC variation associated with large earthquakes using GAMIT (T34A 0179) [Net] [Bib]

  2009: Possible Spatial Extent of Ionospheric GPS TEC and NmF2 Anomalies Related to the 1999 Chi Chi and Chia Yi Earthquakes in Taiwan [Net] [Bib]

  2010: Observed Geomagnetic Fluctuations Possibly Linked with the Taiwan Earthquake M=6.4, December 19, 2009 (A003 08) [Net] [Bib]

  2010: Pre seismic geomagnetic anomaly and earthquake location [Net] [Bib]

  2011: Seismo traveling ionospheric disturbances of ionograms observed during the 2011 Mw 9.0 Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Tracking the epicenter and the tsunami origin with GPS ionosphere observation [Net] [Bib]

  2012: Seismo ionospheric Anomalies of the GPS TEC Observed before the 11 March 2011 M9.0 Tohoku Earthquake(SCG69 06) [Net] [Bib]

  2012: Tsunamigenic ionospheric hole [Net] [Bib]

  2013: Observation of surface displacements from GPS analyses before and after the Jiashian earthquake (M = 6.4) in Taiwan [Net] [Bib]

  2013: Seismo ionospheric precursors of the total electron content associated with M?6.0 earthquakes in Japan (MIS30 10) [Net] [Bib]

  2014: Statistical analysis of ULF seismo magnetic phenomena at Kakioka, Japan, during 2001 2010 [Net] [Bib]

  2015: Does an ionospheric hole appear after an inland earthquake? [Net] [Bib]

About this page: