nkysdb: 共著者関連データベース

岸本 文男 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "岸本 文男")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  244: 岸本 文男

  12: 加藤 甲壬

  11: 高島 清

  4: 永井 茂

  3: FEDOTOV S.A., 小尾 五明, 窪木 時雨郎, 茅山 芳夫

  2: MYACHKIN V.I., SMIRNOV V.I., TOKAREV P.I., 五十嵐 俊雄, 勝目 一泰, 大竹 重吉, 木村 正, 東野 徳夫, 郷原 範造

  1: AAENTOV V.B., AGEEVA S.T., ANOSOV G.I., BALESTA S.T., BELYY V.F., BOGATYREV V.F., BORODAEVSKAYA M.B., BORZAKOVSKII Yu. A., BUSHCH V.A., CHIRKOV A.M., CHUKHROV F.V., DAGELAISKII V.B., DENISENKO V.K., DOLBILKINA N.A., DONOV N.A., DVORETSKAYA O.A., ENMAN V.B., FROLOV V.N., GALETSKII L.S., GATINSKII Yu.G., GERASIMOV Ye.K., GINZBURG A.I., GLADKOV N.A., GLEBOVITSKII V.A., GOREL'CHIK V.I., GRAMENITSKII Ye. N., GUR'YEV Z.I., GUSEVA R.V., IL'IN A.V., ILYALEDINOV A.N., IVANKIN P.F., IVANOV B.V., IVANOV V.M., KAMALOV M.R., KANEVSKII A.Ya., KATS Ya.G., KHAIN V.Ye., KHASIN R. A., KHRENOV A.P., KOLOTOV V.P., KONONOV O.V., KOSTROV B.V., KOTEL'NIKOV V.P., KOTLYAR I.N., KOZLOVA P.S., KRATTS K.O., KRAVCHENKO G.G., KREINES Z., KUDRYAVTSEV G.A., KUSHNIR G.S., LEBEDEV S.P., LEONOV G.P., LEVIN V.Ye., LISITSYNA N.A., MAGUS'KIN M.A., MAKHIN G.V., MAKOGON Yu.F., MAKRYGINA V.A., MAKSIMOV O.A., MELANKHOLINA Ye.N., MENYAILOV I.A., MIKLISHANSKII A.Z., MILOV A.P., MISHINA A.V., MORRLEV V.M., MUZALEVSKII M.M., NEVSKII V.A., NIKITINA L.P., NIKOLAEV V.V., NOVIKOVA A.N., PALENOV A.M., PAVLOV P.P., PETROV B.V., POKRYSHKIN V.I., PREOBRAZHENSKII V.B., PUSHCHAROVSKII Yu.M., ROZANOV Yu.A., ROZHNOV A.A., SADOV A.V., SAKHNO V.G., SAL'YE M.Ye., SARAPULOV A.D., SAVEL'EV B.V., SEMENOV R.M., SEVAST'YANOV V.I., SHANUBA O.G., SHAPAR' V.N., SHARKOV V.V., SHCHEGLOV A.D., SHCHIBRIK V.I., SHIRAI Ye.P., SOBOLEV, SOKOLOV Yu.M., SOLONENKO V.P., SOLONINA I.N., SOLOV'YEVA R.P., STAVTSEV A.L., STEPANOV V.V., STRAKHOV N.M., SUKHAREV M.A., TABOYAKOV A.Ya., TARANUSHICH F.F., TOLKACHEV M.V., TREBUKHIN V.S., TROFIMUK A.A., TURCHENKO S.I., TURKIN I.S., UTNASIN V.K., VASIL'EV V.G., VIKULOVA L.P., VLASOV G.M., VYSOTSKII I.V., YARMOLYUK V.A., YEDEMCKII Ye.V., YEL'YANOV A.A., YEREMIN V.K., ZHARINOV N.A., ZLOTNIK-KHOTKEVICH A.G., ご 学益, オフチャレンコ A.V., シャタロフ Ye.T., スタロスチン V.I., スミルノフ V.I., タボヤコフ A.Ya., チュトリン I.I., ブトニコフ N.P., ベスパーエフ Kh.A., ボロダエフ Iu.S., マルコフスキー A.P., リシツゥィン A.P., リドビーノビッチ A.N., 丁 国瑜, 中国地質家訪日代表団, 中国科学院地質研究所大地構造編図組, 丸山 修司, 井上 正文, 佐々木 雅一, 劉 師先, 地質科学研究院地質鉱産研究所, 坂巻 幸雄, 塚本 由三, 孫 殿卿, 孫 鴻儒, 宮本 弘道, 小村 幸二郎, 岩生 周一, 平山 健, 張 玉泉, 張 紹立, 揚 岳清, 木野 義人, 本島 公司, 朱 為芳, 李 徳生, 李 石, 杜 き, 東郷 文雄, 林 運淮, 桂 訓唐, 梅本 悟, 椎名 則子, 横山 峰子, 汪 一鵬, 渡辺 芳次, 王 聨魁, 王 聯魁, 白 鴿, 石原 舜三, 石田 与之助, 磯部 一洋, 範 嗣昆, 袁 忠信, 豊 遙秋, 鄭 乃恭, 馬 宗晋, 馮 学才, 高橋 博, 高橋 清, 高畠 彰, 高野 良一


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  (1956): 岡山県名草鉱山および茅見鉱山銅亜鉛鉱床調査報告 [Net] [Bib]

  1952: 愛媛県新宮鉱山含銅硫化鉄鉱床調査報告 [Net] [Bib]
  Cupriferous Pyrite Deposit of Shingu Mine, Ehime Prefecture [Net] [Bib]

  1953: 奈良県大和水銀鉱山鉱床調査報告 [Net] [Bib]
  Mercury Deposit of Yamato Suigin Mine, Nara Prefecture [Net] [Bib]

  1953: 鹿児島県阿久根鉱山の地質および鉱床調査報告 [Net] [Bib]
  Geology and Mineral Deposit in Akune Mine, Kagoshima Prefecture [Net] [Bib]

  1954: 秋田県小坂鉱山の母岩の変質 [Net] [Bib]
  Wall Rock Alteration of the Kosaka Mine, Akita Prefecture, Japan [Net] [Bib]

  1954: 調査地めぐり(北海道幌満鉱山ニッケル鉱床・山口県玖珂地方のマンガン・奈良県大和水銀鉱山鉱床調査) [Net] [Bib]

  1955: 新潟県大倉鉱山の洪積について 特に鉱物組成と共生関係について [Net] [Bib]

  1956: 北見国常呂郡置戸町附近の金・銀・水銀・マンガン鉱床調査報告 [Net] [Bib]

  1956: 山口県桜郷鉱山含銅磁硫鉄鉱鉱床および銅・鉛・亜鉛鉱床調査ならびに試錐調査報告 [Net] [Bib]
  On Cupriferous Pyrrhotite Deposit, Copper Lead Zinc Deposits and the Test Boring of the Sakurago Mine in Yamaguchi Prefecture [Net] [Bib]

  1957: 5万分の1地質図幅「吉野山」及び説明書 [Net] [Bib]
  1:50, 000 Geological Map of Japan, Yoshinoyama with Explanatory Text [Net] [Bib]

  1958: 新潟県大倉鉱山地質鉱床および化学探鉱調査報告 [Net] [Bib]
  Geology, Ore Deposits and Geochemical Prospecting at the Okura Mine, Niigata Prefecture [Net] [Bib]

  1958: 未利用鉄資源開発調査について [Net] [Bib]

  1960: 奈良県神生水銀鉱山の鉱床について [Net] [Bib]

  1961: 北海道中興(輝州)鉱山における水銀鉱床の産状と地化学探査の試み [Net] [Bib]

  1961: 四国の徳島で発見された石器と水銀 [Net] [Bib]

  1962: 四国地方における水銀鉱床(概報) [Net] [Bib]
  On the Mercury Deposits in Shikoku, Japan [Net] [Bib]

  1962: 奈良県神生水銀鉱山の鉱床について [Net] [Bib]
  On the Mercury Deposit of the Kamio Mine, Nara Prefecture [Net] [Bib]

  1963: やさしい地質学(5) 生命のはじまり [Net] [Bib]

  1963: 金銀鉱床に対する地化学探査法の研究 大口鉱山における水銀分散例 [Net] [Bib]
  Study of the Method of Geochemical Prospecting for Gold Silver Deposits, an Example of Mercury Indication at the Okuchi Mine [Net] [Bib]

  1963: 鹿児島県大口鉱山金銀鉱脈周辺における水銀元素の分布について(その1) [Net] [Bib]
  On the Mercury dispersion of the Environs of Gold Silver Veins, Okuchi Mine, Kagoshima Prefecture [Net] [Bib]

  1964: やさしい地質学 地下資源の話(その1) [Net] [Bib]

  1964: やさしい地質学(6)生物は進化する [Net] [Bib]

  1964: やさしい地質学(7) 生物は進化する(2) [Net] [Bib]

  1964: やさしい地質学(8)生物は進化する(3) [Net] [Bib]

  1964: やさしい地質学(9)生物は進化する(4) [Net] [Bib]

  1964: コロホーム状辰砂の一例(概報) [Net] [Bib]

  1964: 大口鉱山金銀鉱床における水銀元素分散について [Net] [Bib]

  1964: 建設時代の遊撃隊員 [Net] [Bib]

  1964: 辰砂の故郷・湖南の話 [Net] [Bib]

  1964: 金・銀鉱石を探る [Net] [Bib]

  1964: 金銀鉱脈における水銀の分散 大口鉱山の例 [Net] [Bib]

  1964: 鹿児島県大口鉱山金銀鉱脈周辺における水銀元素の分布について(その2) [Net] [Bib]
  On the Mercury dispersion in the Environs of Gold Silver Veins, Okuchi Mine, Kagoshima Prefecture (Part 2) [Net] [Bib]

  1965: やさしい地質学 地下資源の話(その2) [Net] [Bib]

  1965: やさしい地質学 地下資源の話(その3) [Net] [Bib]

  1965: やさしい地質学 地下資源の話(その4) [Net] [Bib]

  1966: ベールを脱いだ大慶油田 [Net] [Bib]

  1966: 中国における内生金属鉱床の生成条件 [Net] [Bib]

  1966: 大分県鯛生鉱山金銀鉱脈周辺における水銀の分布について [Net] [Bib]
  On the Mercury dispersion Halos of the Environs of Gold Silver Veins, Taio Mine, Oita Prefecture [Net] [Bib]

  1966: 鹿児島県大口鉱山金銀鉱脈周辺における水銀元素の分布について(その3) [Net] [Bib]
  On the Mercury dispersion in the Environs of Gold Silver Veins, Okuchi Mine, Kagoshima Prefecture (Part 3) [Net] [Bib]

  1967: 金銀鉱脈周辺の水銀分布と地質鉱床との関係について 福岡県磯部星野鉱山の例 [Net] [Bib]
  Some Relations between Mercury Dispersion and Geological Situations of Gold silver Veins: an Example at Isobe Hoshino Mine [Net] [Bib]

  1967: 長崎県対州鉱山大奈100号立入坑における水銀の分布について [Net] [Bib]
  On the Distribution of Mercury at the Ona No. 100 Cross Cutting Gallery of Taishu Mine, Nagasaki Prefecture [Net] [Bib]

  1968: 日本の硫化鉄鉱と硫化鉄鉱鉱床 [Net] [Bib]
  Iron Sulphide Ores and Iron Sulphide Deposits in Japan [Net] [Bib]

  1968: 水銀の話 4 [Net] [Bib]

  1968: 海底沈澱物研究の歩み ソ連の場合 [Net] [Bib]

  1969: ソ連図幅調査の歩み [Net] [Bib]

  1969: 水銀の話 5 [Net] [Bib]

  1969: 水銀の話 6 [Net] [Bib]

  1969: 水銀の話 7 [Net] [Bib]

  1969: 水銀の話 8 [Net] [Bib]

  1970: 水銀の話 10 [Net] [Bib]

  1970: 水銀の話 9 [Net] [Bib]

  1971: 北海道竜昇殿鉱山の水銀鉱床とその鉱石について(1) [Net] [Bib]
  On the Mercury Ore Deposits and Ores of Ryushoden Mine, Hokkaido Japan (1) [Net] [Bib]

  1971: 反射オートラジオグラフについて [Net] [Bib]
  A New Reflection Type autoradiograph [Net] [Bib]

  1973: ソ連の鉱量区分について [Net] [Bib]

  1973: ビルマ調査行雑記 ラングーンからシャン高原へ [Net] [Bib]

  1973: 二次電子放射ラジオグラフィによる鉱石組織の研究 第1報:基本的手法およびγ 線照射量・線質の検討 [Net] [Bib]

  1973: 地中海燐灰土鉱床生成区の上部白亜紀・古第三紀卓状地性燐灰土鉱床 [Net] [Bib]

  1973: 水銀鉱床の成因の問題 [Net] [Bib]

  1974: ウルバンツェフの足跡とノリリスク鉱山史の一駒 [Net] [Bib]

  1974: カムチャツカ半島の鉱物資源 [Net] [Bib]

  1974: ジャイレム重晶石−−多金属鉱床の新型式の亜鉛鉱−− [Net] [Bib]

  1974: ソ連ヤクートの天然ガス [Net] [Bib]

  1974: ソ連ヤクートの天然ガス [Net] [Bib]

  1974: ソ連最初の斑岩銅鉱床−−コウンラート−− [Net] [Bib]
  The Largest Porphyry Copper Deposit in USSR Kounrad [Net] [Bib]

  1974: ビルマ調査行雑記−−ミネラライトを手に−− [Net] [Bib]

  1974: ルードヌィ アルタイ地方多金属鉱床中のカドミウム [Net] [Bib]

  1974: 中国の寧郷式鉄鉱床とその鉱床生成区 [Net] [Bib]

  1974: 中央カムチャツカ山脈中のクラスノゴルスコエ銅−モリブデン鉱床と今後の稀少金属鉱床探査の展望 [Net] [Bib]

  1974: 二次電子放射ラジオグラフィによる鉱石組織の研究−−第1報:基本的手法およびγ線照射量・線質の検討−− [Net] [Bib]

  1974: 地質研究における宇宙的方法の意義 [Net] [Bib]

  1974: 宇宙地質学の方法論について [Net] [Bib]

  1974: 航空写真による浅海底の石油・天然ガス胚胎構造研究の有効性 [Net] [Bib]

  1974: 西シベリアの油田群 [Net] [Bib]

  1975: サハリン島陸棚の石油・天然ガス胚胎可能性の展望 [Net] [Bib]
  A review on the oil gas embracing probabilities in the shelf of Sakhalin [Net] [Bib]

  1975: シベリアと極東のガラス原料資源(1) [Net] [Bib]

  1975: シベリアと極東のガラス原料資源(2) [Net] [Bib]

  1975: ソ連の白金鉱床 [Net] [Bib]

  1975: トィルヌィ=アウス モリブデン−タングステン鉱床鉱化作用の累帯性 [Net] [Bib]

  1975: ベニオフ帯とマグマ源鉱床 [Net] [Bib]

  1975: 伊勢の国,丹生の水銀 [Net] [Bib]

  1975: 太平洋の北西海盆を通る堆積相断面 [Net] [Bib]

  1975: 循環溶液からの鉱石の生成について [Net] [Bib]

  1975: 鉱物資源としての海水 [Net] [Bib]

  1975: 陸棚海底下の金属・非金属鉱床 [Net] [Bib]

  1976: アルビタイト鉱床 [Net] [Bib]
  Ore Deposits of Albitite Type [Net] [Bib]

  1976: コウンラート鉱床バランスシート外鉱石の銅のバクテリアリーチング実用化試験 [Net] [Bib]

  1976: ソ連のチタン鉱床 [Net] [Bib]

  1976: ソ連の斑岩銅鉱床(1) [Net] [Bib]

  1976: モンゴルのカンブリア系燐灰土 [Net] [Bib]

  1976: モンゴル中部および東部の地質構造とメトロジェニーの特徴 [Net] [Bib]

  1976: 北ムゴドジャール地方ドンバーロフスキー構造フォーメイション帯のマグマ作用と硫化鉄鉱鉱化作用の特徴 [Net] [Bib]

  1976: 太平洋における鉄−マンガン団塊の賦存位置とその成因的意義 [Net] [Bib]

  1976: 新たな鉱量区分へ [Net] [Bib]
  To the New Classification of Mineral Reserves [Net] [Bib]

  1976: 海底下の炭田・油田・天然ガス田 [Net] [Bib]

  1976: 海洋のメタロジェニーについて [Net] [Bib]

  1976: 火山源地質生成帯東アジア生成系の後中生代酸性火山活動について [Net] [Bib]

  1977: ソ連のウラン鉱床(1) [Net] [Bib]

  1977: ソ連のウラン鉱床(2) [Net] [Bib]

  1977: ソ連の斑岩銅鉱床(2) [Net] [Bib]

  1977: ソ連の斑岩銅鉱床(3) [Net] [Bib]

  1977: ハノイ1976年3月 [Net] [Bib]

  1977: 中国の地体構造の基本的特徴とその発展に関する初歩的検討 [Net] [Bib]

  1977: 地殻内部構造の特徴に対する岩石の物理力学的性質の影響と環状裂か分布の規則性 [Net] [Bib]

  1977: 地震前駆過程の実験的および理論的研究 [Net] [Bib]

  1977: 海洋科学調査船「東方紅」号 [Net] [Bib]

  1978: 1975年7月の大トルバチーク噴火の開始場所と開始時間の予測 [Net] [Bib]

  1978: 1976年の新トルバチーク火山マグマガスの化学的性質と金属元素含有性 [Net] [Bib]

  1978: カムチャッカ半島の1975年トルバチーク玄武岩質割れ目噴火のマグマ溜り,機構,発展に関する地震学的資料 [Net] [Bib]

  1978: カムチャッカ半島トルバチークの1975年の大割れ目噴火 [Net] [Bib]

  1978: カムチャッカ半島震源帯の爆破地震”透視” [Net] [Bib]

  1978: ラオカイの燐灰石鉱床 [Net] [Bib]

  1978: 予測を目的としたタングステン鉱床の分類 [Net] [Bib]

  1978: 南嶺の諸広山花崗岩体の多期貫入活動と2.3の地球化学的特徴 [Net] [Bib]

  1978: 測地データによる1975年トルバチーク大噴火の通路割れ目の形成と玄武岩の貫入 [Net] [Bib]

  1978: 百科全書家・科学者 ロモノソフ [Net] [Bib]

  1979: アジャリア構造単元と東ポントス構造単元の関係および地質発達型式に関する問題によせて [Net] [Bib]
  To the problem on a mutual relation and a type of geological development of Adzharia Trialet and East Pontos tectonic units [Net] [Bib]

  1979: クリュチェフスコイ火山群地域の地殻の構造, 構造運動と火山活動の特徴 [Net] [Bib]

  1979: ソ連の先カンブリア系中における変成源鉱床の進化の特徴 [Net] [Bib]

  1979: モンゴルの斑岩銅鉱床の開発 [Net] [Bib]

  1979: 中国の銅鉱床(1) [Net] [Bib]

  1979: 中国の銅鉱床(2) [Net] [Bib]

  1979: 中条山式斑岩銅鉱床 ”中国の銅鉱床”の補足 [Net] [Bib]

  1979: 新潟県米山地区の砕石資源 [Net] [Bib]

  1979: 新鉱床の発見つづくモンゴル [Net] [Bib]

  1979: 日本鉱床分布図 日本の金・銀・アンチモン・水銀・ひ素鉱床分布図 [Net] [Bib]
  Distribution Map of Ore Deposits in Japan: Distribution Map of Gold, Silver, Antimony, Mercury and Arsenic Ore Deposits in Japan [Net] [Bib]

  1979: 日本鉱床分布図 銅鉱床分布図 [Net] [Bib]
  Distribution Map of Ore Deposits in Japan: Distribution Map of Copper Ore Deposits in Japan [Net] [Bib]

  1979: 東南アジア陸部のメタロジェニー [Net] [Bib]

  1980: ソビエトの新金属資源(2) [Net] [Bib]
  New Metals Resources in USSR (2) [Net] [Bib]

  1980: ソ連のモリブデン鉱床1 [Net] [Bib]

  1980: ソ連のモリブデン鉱床2 [Net] [Bib]

  1980: ソ連のモリブデン鉱床3 [Net] [Bib]

  1980: 中国 古代人の地震と戦い [Net] [Bib]

  1980: 中国の新しい油田 [Net] [Bib]

  1980: 中国の油田・ガス田の層序 [Net] [Bib]
  Stratigraphy of Chinese Oil and Gas Fields [Net] [Bib]

  1980: 地質調査研究の応用面に結びつく現代鉱物学の基本問題 [Net] [Bib]
  Fundemental problems of the modern mineralogy, related to a practical geological survey [Net] [Bib]

  1980: 変成作用解析への地球化学的データの適用 [Net] [Bib]
  Application of Geochemical Data for Analysis of Metamorphism [Net] [Bib]

  1980: 沿海州の火成活動関係資料 極東地方火山帯の火成活動,地球化学,メタロジェニーの基本的特徴 [Net] [Bib]
  Problems of magmatism, metamorphism and ore mineralizartion in Far East of USSR Fundamental characteristics of magmatism, geochemistry and metallogeny of volcanic zones in Soviet Far East [Net] [Bib]

  1980: 鉱物の高周波誘電分離 [Net] [Bib]
  Separation of Mineral Grains by High Frequency Dielectric Method [Net] [Bib]

  1980: 鹿児島県志布志町内之倉地区の砕石資源 [Net] [Bib]

  1981: ゼーヤ水力発電所地区の地震活動度 [Net] [Bib]
  Seismicity of Zeya Hydroelectric Station Area [Net] [Bib]

  1981: メタロジェニーリモートセンシング文献資料 金鉱床探査への宇宙撮像の適用 [Net] [Bib]

  1981: メタロジェニーリモートセンシング文献資料 鉱山地質学とリモートセンシング [Net] [Bib]
  Remote Sensing Materials for the Metallogeny Mining geology and cosmic studies [Net] [Bib]

  1981: メタロジェニーリモートセンシング文献資料 鉱物資源探査への宇宙撮像資料の利用 [Net] [Bib]

  1981: 中国における地震地質研究の30年 [Net] [Bib]
  The Last Three Decades of Seismo geology in China [Net] [Bib]

  1981: 中国のキンバーライトとダイヤモンド [Net] [Bib]

  1981: 中国の燐鉱資源 [Net] [Bib]

  1981: 北西太平洋の構造地質 [Net] [Bib]
  Tectonics of the North Western Pacific Ocean [Net] [Bib]

  1981: 千島列島の金属鉱物資源 [Net] [Bib]

  1981: 和歌山県岩出町押川地区の砕石資源 [Net] [Bib]

  1981: 噴火の長期予知 [Net] [Bib]
  Long term prognosis of eruptions of volcanoes [Net] [Bib]

  1981: 湖北省廟あカーボナタイトの地球化学的特徴とその成因の研究 [Net] [Bib]
  Geochemical features and petrogenesis of Miaoya carbonatites, Hupeh [Net] [Bib]

  1981: 褶曲区のクロム鉄鉱鉱床の地質構造的位置と成因問題 [Net] [Bib]
  Geologostructural Position and the Genesis Problems of Chromite Ore Deposits in Folding Regions [Net] [Bib]

  1982: ”春秋”以前の中国の金属鉱業 [Net] [Bib]

  1982: その後の西シベリア油田・ガス田群(4) [Net] [Bib]

  1982: クリル諸島の燃料鉱物資源 [Net] [Bib]

  1982: モロジョージュヌィ石綿鉱床 [Net] [Bib]

  1982: モンゴルとその蛍石鉱床(1) [Net] [Bib]

  1982: 中国江西省徳興県富家う銅・モリブデン鉱床 [Net] [Bib]
  An outline of Fujiawu copper molybdenum ore deposit, Dexing prefecture, Jiangxi province, China [Net] [Bib]

  1982: 地質力学からみた中国石油資源の展望 [Net] [Bib]
  Prospect of oil resources in China as viewed from geomechanics [Net] [Bib]

  1982: 多宝山斑岩銅鉱床の変質作用と鉱化作用の特徴 [Net] [Bib]
  The alteration and mineralization features of the Duobaoshan porphyry copper deposit [Net] [Bib]

  1982: 渤海湾石油・天然ガス胚胎盆地の地質構造の特徴と油田・天然ガス田分布の法則性 [Net] [Bib]
  Geological structure and hydrocarbon occurrence of Bohai gulf oil and gas basin, China [Net] [Bib]

  1982: 火山帯の系統的分類とそのメタロジェニー [Net] [Bib]
  Systematic classification of Volcanic belts and their metallogeny [Net] [Bib]

  1982: 炭化水素ガス水化物層−−エネルギー資源の新埋蔵体−− [Net] [Bib]
  Gas hydrate pools a new reserve of energy resources [Net] [Bib]

  1982: 炭酸塩 磁鉄鉱型鉄鉱床 [Net] [Bib]
  Carbonate magnetite type of iron ores [Net] [Bib]

  1982: 燐灰石 チタン磁鉄鉱鉱体の岩石化学的探査 [Net] [Bib]
  Lithochemical prospects of apatite titanomagnetite ore bodies [Net] [Bib]

  1982: 福井県南条町上牧谷地区の砕石資源 [Net] [Bib]

  1982: 重要な希有金属鉱床の一タイプ−−斑岩型希有金属鉱床−− [Net] [Bib]
  Prophyry type raremetallic deposits an important type of rare metallic deposit [Net] [Bib]

  1982: 黄鉄鉱 金 硫化物鉱床賦存の示徴 [Net] [Bib]
  Pyrite a indicator of the gold sulphide ore deposit [Net] [Bib]

  1983: シベリア鉄鉱床分布図によせて [Net] [Bib]

  1983: モンゴルとその蛍石鉱床(2) [Net] [Bib]

  1983: 中国における大地震前の地下水異常 [Net] [Bib]

  1983: 中国南部の主要タングステン鉱床の分類 [Net] [Bib]
  The industrial types of tungsten ore deposits in South China [Net] [Bib]

  1983: 中国史にみる水銀鉱 [Net] [Bib]

  1983: 南嶺山脈花崗岩類の年代と時代区分に関する討論結果の総括報告 [Net] [Bib]
  Age and time division of granites in Nanling region, South china a review [Net] [Bib]

  1983: 奈良県天理地区の砕石資源 [Net] [Bib]

  1983: 金川銅・ニッケル鉱床,中国最大のサドベリー型鉱床 [Net] [Bib]

  1984: ゴビの大地で [Net] [Bib]

  1984: 中国の鉱床地質学 その揺藍期 [Net] [Bib]

  1984: 地下深部への挑戦 [Net] [Bib]

  1984: 地質調査用の小型原子力発電装置 [Net] [Bib]

  1985: ソ連と中国のクロム鉱物資源 [Net] [Bib]
  Chromium Mineral Resources in USSR and China [Net] [Bib]

  1985: ソ連邦ウクライナ共和国Krivoy Rog盆地のウラン鉱床(ポスターセッション) [Net] [Bib]

  1985: 中国での非金属鉱床調査の状況(1) [Net] [Bib]

  1985: 中国のバヤンオボ希土類 ニオブ 鉄鉱床 [Net] [Bib]
  On the Bayan Obo Rare earth Niobium Iron Ore Deposits of China [Net] [Bib]

  1985: 中国の希有金属資源とその生産の概況 [Net] [Bib]

  1985: 経済地理メモ(社会主義国編) 12. アルバニア [Net] [Bib]

  1985: 経済地理メモ(社会主義国編) 13. キューバ [Net] [Bib]

  1986: 北京大学地質学系のカリキュラム [Net] [Bib]

  1986: 含スカンジウム鉱床 [Net] [Bib]

  1986: 地質相談所でのこの1年 [Net] [Bib]

  1987: おもいつくままの地学用中国語 [Net] [Bib]

  1987: ソ連の地質事業管理体制 [Net] [Bib]

  1987: 一月の「中国地質報」から [Net] [Bib]

  1987: 中国のマンガン鉱床 [Net] [Bib]

  1987: 中国の対日鉱産物輸出の構想 [Net] [Bib]

  1987: 小学生による海生哺乳動物化石発見の話題 茨城県新治郡玉里村を訪ねて [Net] [Bib]

  1987: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1987: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1987: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1987: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1987: 雲山鉱山とその周辺の金鉱床 朝鮮民主主義人民共和国の一端 [Net] [Bib]

  1987: 麦飯石について [Net] [Bib]

  1988: 中国のタングステン鉱床区分 [Net] [Bib]

  1988: 中国のダイヤモンド産業あれこれ [Net] [Bib]

  1988: 中国のレアアース資源あれこれ [Net] [Bib]

  1988: 中国地質大学の設立 [Net] [Bib]

  1988: 寿陽式鉄鉱床って何だ [Net] [Bib]

  1988: 最近の中国で発見された新鉱床 5 [Net] [Bib]

  1988: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1988: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1988: 最近中国で発見された新鉱床 No.9 [Net] [Bib]

  1988: 最近中国で発見された新鉱床4 [Net] [Bib]

  1988: 最近中国で発見された新鉱床No.10 [Net] [Bib]

  1988: 最近中国で発見された新鉱床No.11 [Net] [Bib]

  1988: 最近中国で発見された新鉱床No.6,No.7 [Net] [Bib]

  1988: 最近中国で発見された新鉱床No.8 [Net] [Bib]

  1988: 続・思いつくままの地学用中国語 [Net] [Bib]

  1988: 縦割に横割を加えて 中国の新動向 [Net] [Bib]

  1988: 貧困救済と鉱業振興 [Net] [Bib]

  1989: 世界の超深度試錐と中国 [Net] [Bib]

  1989: 中国の鉱物資源あれこれ [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1989: 禍変じて福となせ [Net] [Bib]

  1990: 中国の鉱物資源(1) その長所と短所 [Net] [Bib]
  Mineral Resources of People's Republic of China [Net] [Bib]

  1990: 中国の鉱物資源(2) その長所と短所 [Net] [Bib]
  Mineral Resources of People's Republic of China (2) [Net] [Bib]

  1990: 中国の鉱物資源(3) その長所と短所 [Net] [Bib]

  1990: 中国の鉱物資源(4) その長所と短所 [Net] [Bib]
  Mineral resources of Chinese People's Republic (4) their good points and weak points [Net] [Bib]

  1990: 中国の鉱物資源(5) その長所と短所 [Net] [Bib]
  Mineral resources of People's Republic of China(5) their good points and weak points [Net] [Bib]

  1990: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1990: 最近中国で発見された新鉱床 [Net] [Bib]

  1990: 最近中国で発見された新鉱床(1)(2) [Net] [Bib]

  1990: 温泉の水滑らかにして(3) [Net] [Bib]

  1991: 中国の資源情報(1)(2) [Net] [Bib]

  1991: 中国の鉱物資源(6) その長所と短所 [Net] [Bib]
  Mineral Resources of People's Requblic of China (6) Their Good Points and Weak Points [Net] [Bib]

  1996: 旧ソ連の炭酸塩岩資源 [Net] [Bib]

About this page: