nkysdb: 共著者関連データベース

KINUGASA Masatoshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KINUGASA Masatoshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  4: KINUGASA Masatoshi, SOHRIN Yoshiki

  3: NISHIOKA Jun, TAKEDA Shigenobu

  2: ISHITA Tsunemi, TSUDA Atsushi

  1: AONO Tatsuo, DEGUCHI Yuji, EZOE Masako, FUKAMI Kimio, HINUMA Akira, IMAI Keiri, KIYOSAWA Hiroshi, KUDO Isao, KUMA Kenshi, LAI Xiaodong, NAKATSUKA Seiji, NOIRI Yoshifumi, NOJIRI Yukihiro, NORISUYE Kazuhiro, OGAWA Hiroshi, ONO Tsuneo, SAINO Toshiro, SAITO Hiroaki, SHIMAMOTO Akifumi, SHIOMOTO Akihiro, SUZUKI Koji, TANI Heihachiro, TSUDA Atsusi, TSUMUNE Daisuke, TSURUSHIMA Nobuo, YOSHIMURA Takeshi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2003: A Mesoscale Iron Enrichment in the Western Subarctic Pacific Induces a large Centric Diatom Bloom [Net] [Bib]

  2003: Dynamics of Dissolved and Dissolvable Trace Metals during the Subarctic Pacific Iron Experiment for Ecosystem Dynamics Study(SEEDS 2001) (JSM02/04P/D 010) [Net] [Bib]

  2004: Distributions of dissolved and acid dissolvable bioactive trace metals in the North Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2006: Geochemistry of Bioactive Trace Metals During the Mesoscale iron Enrichment in the Subarctic Western North Pacific Gyre (SEEDS I and II)(OS16M 15) [Net] [Bib]

About this page: