nkysdb: 共著者関連データベース

KIYOSAWA Hiroshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KIYOSAWA Hiroshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: AONO Tatsuo, IMAI Keiri, KIYOSAWA Hiroshi, KUDO Isao, NISHIOKA Jun, NOIRI Yoshifumi, NOJIRI Yukihiro, OGAWA Hiroshi, ONO Tsuneo, SAITO Hiroaki, SHIMAMOTO Akifumi, SUZUKI Koji, TAKEDA Shigenobu, TSUDA Atsushi, TSUMUNE Daisuke, YOSHIMURA Takeshi

    1: ARAMAKI Takafumi, COCHLAN William K., DEGUCHI Yuji, FUKAMI Kimio, HAYAKAWA Maki, HINUMA Akira, ISADA Tomoshi, IWAMOTO Yoko, JOHNSON William P., KAMEYAMA Sohiko, KATO Shungo, KINUGASA Masatoshi, KONDO Yoshiko, KUMA Kenshi, LEVASSEUR Maurice, MACHIDA Ryuji J., NAGAO Ippei, NAKAGAWA Fumiko, NAKANISHI Takahiro, NAKATSUKA Seiji, NARITA Akira, OBATA Hajime, OGUMA Kenji, SAINO Toshiro, SAKURAGI Tomofumi, SASAKAWA Motoki, SATO Mitsuhide, SHIOMOTO Akihiro, SOHRIN Yoshiki, TAKATA Hyoe, TANI Heihachiro, TRICK Charles G., TSURUSHIMA Nobuo, UEMATSU Mitsuo, WATANABE Yutaka W., WELLS Mark L., WONG Chi Shing, YOSHIE Naoki


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2003: A Mesoscale Iron Enrichment in the Western Subarctic Pacific Induces a large Centric Diatom Bloom [Net] [Bib]

    2007: Evidence for the Grazing Hypothesis: Grazing Reduces Phytoplankton Responses of the HNLC Ecosystem to Iron Enrichment in the Western Subarctic Pacific (SEEDS 2) [Net] [Bib]

About this page: