nkysdb: 共著者関連データベース

TANI Heihachiro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "TANI Heihachiro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    1: AONO Tatsuo, DEGUCHI Yuji, FUKAMI Kimio, HINUMA Akira, IMAI Keiri, KINUGASA Masatoshi, KIYOSAWA Hiroshi, KUDO Isao, KUMA Kenshi, NISHIOKA Jun, NOIRI Yoshifumi, NOJIRI Yukihiro, OGAWA Hiroshi, ONO Tsuneo, SAINO Toshiro, SAITO Hiroaki, SHIMAMOTO Akifumi, SHIOMOTO Akihiro, SOHRIN Yoshiki, SUZUKI Koji, TAKEDA Shigenobu, TANI Heihachiro, TSUDA Atsushi, TSUMUNE Daisuke, TSURUSHIMA Nobuo, YOSHIMURA Takeshi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2003: A Mesoscale Iron Enrichment in the Western Subarctic Pacific Induces a large Centric Diatom Bloom [Net] [Bib]

About this page: