nkysdb: 共著者関連データベース

FUKAMI Kimio 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "FUKAMI Kimio")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: FUKAMI Kimio

    1: ADACHI Masao, AONO Tatsuo, DEGUCHI Yuji, HINUMA Akira, IMAI Keiri, KINUGASA Masatoshi, KIYOSAWA Hiroshi, KUDO Isao, KUMA Kenshi, NISHIJIMA Toshitaka, NISHIOKA Jun, NOIRI Yoshifumi, NOJIRI Yukihiro, OGAWA Hiroshi, ONO Tsuneo, SAINO Toshiro, SAITO Hiroaki, SHIMAMOTO Akifumi, SHIOMOTO Akihiro, SOHRIN Yoshiki, SUZUKI Koji, TAKEDA Shigenobu, TANI Heihachiro, TSUDA Atsushi, TSUMUNE Daisuke, TSURUSHIMA Nobuo, YAMAGUCHI Haruo, YAMAGUCHI Mineo, YOSHIMURA Takeshi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2003: A Mesoscale Iron Enrichment in the Western Subarctic Pacific Induces a large Centric Diatom Bloom [Net] [Bib]

    2005: Utilization of phosphate diester by the marine diatom Chaetoceros ceratosporus [Net] [Bib]

About this page: