nkysdb: 共著者関連データベース

YANG Shouye 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YANG Shouye")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  8: YANG Shouye

  3: DOU Yanguang, LI Chao

  2: BERNE Serge, CLIFT Peter D., FAN Daidu, LI Congxian, LIU Zhenxia, SHI Xuefa, YOKOYAMA Kazumi, YU Hua

  1: BARLING Jane, BI Lei, DARFEUIL Sophie, DENG Bing, FRANCOIS Roger, HUANG Guangqing, HUANG Xiangtong, LI Baohua, LIAN Ergang, LIU Jihua, LIU Shengfa, LUO Yiming, SAITO Yoshiki, SWITZER Adam D., TANG Min, WANG Qiang, WANG Quan, WEIS Dominique, WU Guoxuan, YIM Wyss W.-S., ZHAO Yun, ZHOU Baochun, ZONG Yongqiang


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2005: Monazite age spectra in the Late Cenozoic strata of the Changjiand delta and its implication on the Changjiang run through time [Net] [Bib]

  2006: Elemental compositions and monazite age patterns of core sediments in the Changiang Delta: Implications for sediment provanance and development history of the Changjiang River [Net] [Bib]

  2008: Abrupt Sediment Provenance Change at 8.0~7.0 ka BP in the Middle Okinawa Trough: Rare Earth Element Geochemical Constraints [Net] [Bib]

  2010: Clay mineral evolution in the central Okinawa Trough since 28 ka: Implications for sediment provenance and paleoenvironmental change [Net] [Bib]

  2011: Burial of organic carbon in Holocene sediments of the Zhujiang (Pearl River) and Changjiang (Yangtze River) estuaries [Net] [Bib]

  2016: Constraining the transport time of lithogenic sediments to the Okinawa Trough (East China Sea) [Net] [Bib]

  2016: Provenance weathering and erosion records in southern Okinawa Trough sediments since 28 ka: Geochemical and Sr Nd Pb isotopic evidences [Net] [Bib]

  2017: Chemical speciation of iron in sediments from the Changjiang Estuary and East China Sea: Iron cycle and paleoenvironmental implications [Net] [Bib]

About this page: