nkysdb: 共著者関連データベース

SHI Xuefa 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SHI Xuefa")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  9: SHI Xuefa

  4: LIU Yanguang

  2: BERNE Serge, CLIFT Peter D., DOU Yanguang, LIU Zhenxia, QIAO Shuqing, SAITO Yoshiki, SUK Bong-Chool, WANG Kunshan, YANG Shouye, YU Hua, ZOU Jianjun

  1: BAI Yazhi, BI Lei, CHEN Fajin, CHEN Jinxia, DERKACHEV Alexander N., DICKENS Gerald R., FAN Dejiang, GORBARENKO Sergey A., IIJIMA Koiji, JIA Guodong, LI Chao, LI Chaoxin, LI Xiaoyan, LIU J. Paul, LIU Jihua, LIU Jingpu, LIU Shengfa, LV Huahua, NIKOLAEVA Nataliya A., NURNBERG Dirk, PONOMAREVA Vera V., PORTNYAGIN Maxim V., SAKAMOTO Tatsuhiko, SUN Xiaoxia, WEI Gangjian, WU Yonghua, XIANG Rong, XIONG Yingqian, YANG Gang, YANG Zuosheng, YAO Zhengquan, YU Yonggui, ZHANG Weibin, ZHAO Quanhong, ZHAO Yun


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2009: The Last Glaciation Maximum in the Sea of Japan/East Sea [Net] [Bib]

  2009: Variations in temperature and salinity of the surface water above the middle Okinawa Trough during the past 37 kyr [Net] [Bib]

  2010: Clay mineral evolution in the central Okinawa Trough since 28 ka: Implications for sediment provenance and paleoenvironmental change [Net] [Bib]

  2011: Deep Sea Ostracoda from Surface Sediments of the Northern Philippine Sea, Northwestern Pacific [Net] [Bib]

  2011: Records of late Holocene East Asian winter monsoon in the East China Sea: Key grain size component of quartz versus bulk sediments [Net] [Bib]

  2011: Sedimentary records of natural and artificial Huanghe (Yellow River) channel shifts during the Holocene in the southern Bohai Sea [Net] [Bib]

  2016: Provenance weathering and erosion records in southern Okinawa Trough sediments since 28 ka: Geochemical and Sr Nd Pb isotopic evidences [Net] [Bib]

  2016: Tephra layers of in the quaternary deposits of the Sea of Okhotsk: Distribution, composition, age and volcanic sources [Net] [Bib]

  2017: Climate and environmental changes for the past 44 ka clarified by pollen and algae composition in the Ulleung Basin, East Sea (Japan Sea) [Net] [Bib]

About this page: