nkysdb: 共著者関連データベース

WANG Yong 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "WANG Yong")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  7: WANG Yong

  2: FUKUSHI Keisuke, HASEBE Noriko, KASHIWAYA Kenji, KATSUKI Kota, KIM Ju Yong, LEE Jin-Young, SHEN Ji, XU Houze, ZHANG Weimin, ZHU Yaozhong

  1: ABE Maiko, AGATON Rodolfo M., BAKAR Mohd Yosof Bin Abu, CHOI Han-Woo, DWIPA Sjafra, ENDO Noritake, FUKUDA Yoichi, GANZAWA Yoshihiro, HABERZETTL Torsten, HIGASHI Toshihiro, HONG Sei-Sun, HUA Teng Chee, HUANG Jeff J.F., HWANG Cheinway, ITONO Taeko, JO Kyeong-Nam, KASPER Thomas, KATSUTA Nagayoshi, KIM Jin-Cheul, KIM Jin-Kwan, KUSUMA Dendi Surya, LI Hui, LIANG Rui-cai, LIM Jaesoo, LIU Bao-hua, MA Qingfeng, MACASPAC Enrique, MANURUNG Parluhutan, MATSUNAKA Testsuya, MITAMURA Muneki, MURAKAMI Takuma, NAHM Wook-Hyun, NAKAGAWA Hiroyuki, NAKAMURA Toshio, OCHIAI Shinya, OGASAWARA Shihori, OH Keun-Chang, OKUBO Shuhei, PARK Hyo-Seok, PENG Ping, SUN He-Ping, SUN Heping, SUN Wenke, TAHIR Sanudin Hj., TAKEMOTO Shuzo, TANAKA Kuniaki, WANG Junbo, WANG Qi, WATTANANIKORN Kittichai, WU Jin-long, YANG Dong-Yoon, YEH Ta-Kang, YI Sang-Heon, YU Hui-Chin, ZHU Liping, 中川 弘之, 平岡 喜文, 木村 勲, 本田 昌樹, 東 敏博, 桧山 洋平, 橋爪 道郎, 田中 俊行, 福田 洋一, 竹本 修三, 鈴木 平三, 雨宮 秀雄, 青木 治三


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2001: Linear magnetic anomalies and tectonic development for the middle Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2003: Precise Gravity Observation in East Asia Using Superconducting Gravimeters and Absolute Gravimeters (G03/04A/C24 008) [Net] [Bib]

  2006: 東アジア・東南アジアにおける絶対重力基準網の確立 [Net] [Bib]
  Establishment of an Absolute Gravity Network in East and Southeast Asia [Net] [Bib]

  2011: A Reinvestigation of Crustal Thickness in the Tibetan Plateau Using Absolute Gravity, GPS and GRACE Data [Net] [Bib]

  2015: Palaeohydrological and Palaeoenvironmental Fluctuations of the Historic Eurimji Lake [Net] [Bib]

  2015: Possible Age Models for Lake Onuma Lacustrine Sediments Based on Tuffs Recovered in Three Cores [Net] [Bib]

  2017: Variability of the 14C reservoir effects in Lake Tangra Yumco, Central Tibet (China), determined from recent sedimentation rates and dating of plant fossils [Net] [Bib]

About this page: