nkysdb: 共著者関連データベース

SHEN Ji 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SHEN Ji")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  7: SHEN Ji

  3: HASEBE Noriko, KASHIWAYA Kenji

  2: CHEN Jianhui, FRECHEN Manfred, FUKUSHI Keisuke, ITONO Taeko, KATSUKI Kota, KIM Ju Yong, LEE Jin-Young, LONG Hao, MATSUMOTO Ryo, TSUKAMOTO Sumiko, WANG Yong, YANG Linhai

  1: CHEN Rong, CHENG Hongyi, CHOI Han-Woo, ENDO Noritake, GANZAWA Yoshihiro, HONG Sei-Sun, JI JunFeng, JIANG QingFeng, JO Kyeong-Nam, KATSUTA Nagayoshi, KIM Jin-Cheul, KIM Jin-Kwan, LIM Jaesoo, LIU Xingqi, MITAMURA Muneki, MURAKAMI Takuma, NAHM Wook-Hyun, OCHIAI Shinya, OH Keun-Chang, PARK Hyo-Seok, QIAN Peng, REN XueMei, SUN Weiwei, TANAKA Kuniaki, TONG Guobang, WANG Sumin, YAN DeZhi, YANG Dong-Yoon, YANG Xiandong, YI Sang-Heon, ZHANG Enlou


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2005: A high resolution climatic change since the Late Glacial Age inferred from multi proxy of sediments in Qinghai Lake [Net] [Bib]

  2013: Holocene vegetational and climatic variation in westerly dominated areas of Central Asia inferred from the Sayram Lake in northern Xinjiang, China [Net] [Bib]

  2014: Dry early Holocene revealed by sand dune accumulation chronology in Bayanbulak Basin (Xinjiang, NW China) [Net] [Bib]

  2015: Palaeohydrological and Palaeoenvironmental Fluctuations of the Historic Eurimji Lake [Net] [Bib]

  2015: Possible Age Models for Lake Onuma Lacustrine Sediments Based on Tuffs Recovered in Three Cores [Net] [Bib]

  2016: Stable nitrogen isotope record of lacustrine sediments in Lake Onuma (Northern Japan) indicates regional hydrological variability during the past four centuries [Net] [Bib]

  2017: Holocene moisture variations over the arid central Asia revealed by a comprehensive sand dune record from the central Tian Shan, NW China [Net] [Bib]

About this page: