nkysdb: 共著者関連データベース

TOGO Tetsuhiro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "TOGO Tetsuhiro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  16: TOGO Tetsuhiro

  13: SHIMAMOTO Toshihiko

  6: MA Shengli

  5: YAO Lu

  2: DONG Jia-Jyun, HE Honglin, KANO Akihiro, KUNIMITSU Yoko, LEE Chyi-Tyi, WANG Yu, YANG Che-Ming

  1: CHEN Jianye, DANG Jiaxiang, DONG Jia-jyun, FUJIMOTO Koichiro, FUKUYAMA Eiichi, HIROSE Takehiro, HOU Lin-feng, HOU Linfeng, INADA Noriyuki, KAMEDA Jun, KAMETAKA Masao, KITAJIMA Hiroko, KUO Chih-Yu, LAI Jun-rong, LEE Chyi-tyi, MA Sheng-li, MIYAKAWA Ayumu, MIYAMOTO Yuki, MIYAWAKI Masahiro, MIZOGUCHI Kazuo, SAMPEI Yoshikazu, SAWAI Michiyo, SHIGEMATSU Norio, SHIRAISHI Fumito, TAKASHIMA Chiduru, URATA Yumi, WANG Wei, WEN Xueze, YAMASHITA Futoshi, YANG Che-ming, YANG Xiaosong, YASUI Kinya, YU Wei-Lun


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2009: Organic compositions of the embryo bearing lowermost Cambrian Kuanchuanpu formation on the northern Yangtze platform, China [Net] [Bib]

  2011: Evolution of animal multicellularity stimulated by dissolved organic carbon in early Ediacaran ocean: DOXAM hypothesis [Net] [Bib]

  2011: High velocity frictional behavior of Longmenshan fault gouge from Hongkou outcrop and its implications for dynamic weakening of fault during the 2008 Wenchuan earthquake [Net] [Bib]

  2011: Internal structure of Longmenshan fault zone at Hongkou outcrop, Sichuan, China, that caused the 2008 Wenchuan earthquake [Net] [Bib]

  2012: Energy partition for grain crushing in quartz gouge during subseismic to seismic fault motion: An experimental study [Net] [Bib]

  2012: Reduction in BET surface area of Nojima fault gouge with seismic slip and its implication for the fracture energy of earthquakes [Net] [Bib]

  2013: Structures and high velocity frictional properties of the Pingxi fault zone in the Longmenshan fault system, Sichuan, China, activated during the 2008 Wenchuan earthquake [Net] [Bib]

  2014: A rotary shear low to high velocity friction apparatus in Beijing to study rock friction at plate to seismic slip rates [Net] [Bib]

  2014: Friction law of gouges from monotonic and cyclic shear tests implications for rockslide triggered by earthquakes (HDS05 13) [Net] [Bib]

  2014: Initiation, movement, and run out of the giant Tsaoling landslide What can we learn from a simple rigid block model and a velocity–displacement dependent friction law? [Net] [Bib]

  2014: Internal structures and high velocity frictional properties of Longmenshan fault zone at Shenxigou activated during the 2008 Wenchuan earthquake [Net] [Bib]

  2014: Progress in High Velocity Frictional Experiments on Rocks at State Key Laboratory of Earthquake Dynamics [Net] [Bib]

  2014: Triggering and runaway processes of catastrophic Tsaoling landslide induced by the 1999 Taiwan Chi Chi earthquake, as revealed by high velocity friction experiments [Net] [Bib]

  2015: Stick–slip behavior of Indian gabbro as studied using a NIED large scale biaxial friction apparatus [Net] [Bib]

  2016: High velocity frictional strength of Longmenshan fault gouge and its comparison with an estimate of friction from the temperature anomaly in WFSD 1 drill hole [Net] [Bib]

  2017: Evolution of the Median Tectonic Line fault zone, SW Japan, during exhumation [Net] [Bib]

About this page: