nkysdb: 共著者関連データベース

WANG Wei 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "WANG Wei")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  10: WANG Wei

  7: KANO Akihiro

  4: FURUYAMA Seishiro

  3: KUNIMITSU Yoko

  2: MATSUMOTO Ryo

  1: ADACHI Tatsuro, BAO Linfa, CAI Yanjun, CHEN Jianhua, CHEN Xiao-zheng, CHEN Xiaozheng, GHARAIE Mohammad Hosein Mahmudy, GORGIJ Mohammad Nabi, HATAKEYAMA Shiro, HIYAMA Tetsuo, HORIUCHI Naohiro, ILKHCHI Mahmud Rahmati, ISHIKAWA Tsuyoshi, JIN Changzhu, KAKUWA Yoshitaka, KONO Reiko, KUNIMATSU Yoko, LI Hong, LIU Hongjie, LIU Xin-chun, LIU Xinchun, MA Yongsheng, MATSUDA Nilo, MU Xi-nan, NAGAI Akiko, NAKAMURA Miho, OHDE Shigeru, OKUMURA Tomoyo, OSANAI Yasuhito, SETSUDA Yusuke, SHEN Shu-zhong, SHIRAISHI Fumito, SU Hongmei, TAKAMI Akinori, TAKASHIMA Chiduru, TANG Dagang, TOGO Tetsuhiro, UENO Katsumi, WADA Norio, WANG Hai-feng, WANG Yuan, YAMASHITA Kimihiro, YAN Yaling, YE Fa-cheng, YUE Xin, ZHANG Yi-chun, ZHANG Yingqi, ZHU Min


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2002: Isotopic Chemostratigraphy of the Upper Sinian in Three Gorges Area [Net] [Bib]

  2006: Aircraft Based Measurements of Particulate Matter Over the Eastern Coast of China (A14B 02) [Net] [Bib]

  2007: Isotopic chemostratigraphy of the microbialite bearing Permian Triassic boundary section in the Zagros Mountains, Iran [Net] [Bib]

  2011: Ediacaran chemostratigraphy and paleoceanography at a shallow marine setting in northwestern Hunan Province, South China [Net] [Bib]

  2011: Evolution of animal multicellularity stimulated by dissolved organic carbon in early Ediacaran ocean: DOXAM hypothesis [Net] [Bib]

  2012: Electrical conduction and polarization of calcite single crystals [Net] [Bib]

  2013: Ediacaran mineralized microfossils from the basinal facies of the Doushantuo Formation in northwestern Hunan Province, South China [Net] [Bib]

  2013: Late Guadalupian to Lopingian (Permian) carbon and strontium isotopic chemostratigraphy in the Abadeh section, central Iran [Net] [Bib]

  2014: New 400–320 ka Gigantopithecus blacki remains from Hejiang Cave, Chongzuo City, Guangxi, South China [Net] [Bib]

  2016: Diagenetic overprint to a negative carbon isotope anomaly associated with the Gaskiers glaciation of the Ediacaran Doushantuo Formation in South China [Net] [Bib]

About this page: