nkysdb: 共著者関連データベース

HE Honglin 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HE Honglin")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  6: HE Honglin

  3: IKEDA Yasutaka

  2: KANO Ken'ichi, MA Shengli, SHI Feng, SHIMAMOTO Toshihiko, TOGO Tetsuhiro

  1: CHEN Jianye, DANG Jiaxiang, ECHIGO Tomoo, GAO Wei, HOU Linfeng, ISHIYAMA Tatsuya, LIN Weiren, OGUCHI Takashi, OKADA Shinsuke, QIAO Sen, RAN Hongliu, SUN Haoyue, WANG Yu, WEI Zhanyu, WEN Xueze, YANG Xiaosong, YAO Lu, ZHANG Huiping, ZHANG Jianguo, ZHOU Ruiqi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2001: Damage and Seismic Intensity of the 1996 Lijiang Earthquake, China; A GIS Analysis [Net] [Bib]

  2006: Uniform Strike Slip Rate along the Xianshuihe Xiaojiang Fault System and Its Implications for Active Tectonics in Southeastern Tibet [Net] [Bib]

  2009: Geological Reconnaissance of the Source Area for the Wenchuan, Sichuan Province, Earthquake of May 12, 2008 [Net] [Bib]

  2011: Internal structure of Longmenshan fault zone at Hongkou outcrop, Sichuan, China, that caused the 2008 Wenchuan earthquake [Net] [Bib]

  2014: Internal structures and high velocity frictional properties of Longmenshan fault zone at Shenxigou activated during the 2008 Wenchuan earthquake [Net] [Bib]

  2015: Holocene paleoearthquake history on the Qingchuan fault in the northeastern segment of the Longmenshan Thrust Zone and its implications [Net] [Bib]

About this page: