nkysdb: 共著者関連データベース

ARAI Hiroshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ARAI Hiroshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  10: ARAI Hiroshi

  5: KUBO Tetsuo

  4: PULIDO Nelson

  2: BAUTISTA Bartolome, BAUTISTA Leonila, SAKAI Hisakazu, TOKIMATSU Kohji

  1: ANDO Shoichi, ARAKI Yasuhiro, ARIKAWA Satoshi, BAUTISTA Bartolome C., BAUTISTA Maria Leonila P., ESTRADA Miguel, FUJII Yushiro, FUKAI Atsuo, FUKUYAMA Hiroshi, HAGIWARA Ichiro, HARA Tatsuhiko, HARUKAWA Nobuo, HASEGAWA Takashi, HAYASHI Haruo, HAYASHI Yasuhiro, HAYASHI Yoshihiko, HIBINO Hiroshi, HIRADE Tsutomu, IIBA Masanori, INOUE Namihiko, ISHIHARA Tadashi, ISHII Norimitsu, IWAMI Tatsuya, IWATA Yoshihiro, KAGIYA Koji, KATO Hiroto, KOHIYAMA Masayuki, MAKI Norio, MATSUOKA Masashi, MORI Masashi, MORITA Koichi, NAGASAKI Takashi, NAKAGAWA Takafumi, NISHIYAMA Isao, OKUDA Yasuo, OKUMA Yuuki, OOSHIMA Atsuhito, OOTAKE Ryou, PULIDO Nelson E., SAITO Taiki, SAKATA Tomohiko, SAWADA Sumio, SHIBATA Yoshiyuki, SUZUKI Junichi, TAKEYA Shuuichi, TONAMI Tadashi, TSUCHIMOTO Takahiro, TSUDA Chihiro, UEHAN Fumiaki, UZUOKA Ryosuke, WAKIYAMA Yoshio, YAMAZAKI Fumio, YOSHIOKA Hideki


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2000: The 1999 Turkey Earthquake Report, Volume 1, Report on the Kocaeli, Turkey Earthquake of August 17, 1999 [Net] [Bib]

  2001: Estimation of Macroseismic Intensity Ground Condition Estimated from Microtremor Observations [Net] [Bib]

  2001: Strong Ground Motion Simulation and Building Damage Evaluation during the 2001 Gujarat(India) Earthquake (P022) [Net] [Bib]

  2004: S Wave Velocity Profiling by Inversion of Microtremor H/V Spectrum [Net] [Bib]

  2005: S Wave Velocity Profiling by Joint Inversion of Microtremor Dispersion Curve and Horizontal to Vertical (H/V) Spectrum [Net] [Bib]

  2006: Contribution of site effects and soil structure interaction to building damage in Golcuk, Turkey, during the 1999 Kocaeli earthquake(6 2) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Vulnerability Evaluation of Urban Structures in Metro Manila, Part 1: Generation of strong Ground Motion from a Scenario Earthquake of the West Valley Fault(7 1) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Vulnerability Evaluation of Urban Structures in the Metro Manila, Part 2: Response of Deep Soil Layers(7 2) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Vulnerability Evaluation of Urban Structures in the Metro Manila, Part 3: Response of Shallow Soil Layers(7 3) [Net] [Bib]

  2011: Summary of the Field Survey and Research on The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (the Great East Japan Earthquake) [Net] [Bib]

About this page: