nkysdb: 共著者関連データベース

SAITO Taiki 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SAITO Taiki")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: SAITO Taiki

  2: IIBA Masanori

  1: ALBA Jorge, ANDO Shoichi, ARAI Hiroshi, ARAKI Yasuhiro, ARIKAWA Satoshi, FUJII Yushiro, FUKAI Atsuo, FUKUTA Toshibumi, FUKUYAMA Hiroshi, HAGIWARA Ichiro, HARA Tatsuhiko, HARUKAWA Nobuo, HASEGAWA Takashi, HAYASHI Yoshihiko, HIRADE Tsutomu, INOUE Namihiko, ISHIHARA Tadashi, ISHII Norimitsu, ISODA Hiroshi, IWAMI Tatsuya, IWATA Yoshihiro, KAGIYA Koji, KAMINOSONO Takashi, KASHIMA Toshihide, KATO Hiroto, KOYAMA Shin, KUSUNOKI Kouichi, LAZARES Fernando, MORI Masashi, MORITA Koichi, NAGASAKI Takashi, NAKAGAWA Takafumi, NISHIYAMA Isao, OKUDA Yasuo, OOSHIMA Atsuhito, OOTAKE Ryou, PULIDO Nelson, SAKATA Tomohiko, SEKIGUCHI Toru, SHIBATA Yoshiyuki, SHOJI Gaku, SUZUKI Junichi, TAKEYA Shuuichi, TONAMI Tadashi, TSUCHIMOTO Takahiro, TSUDA Chihiro, WAKIYAMA Yoshio, YOSHIOKA Hideki


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2003: Building Damage in May 26, 2003 Miyagi Offshore Earthquake [Net] [Bib]

  2010: Earthquake Source Process and Strong Ground Motions of the 2010 Chile Mega Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Summary of the Field Survey and Research on The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (the Great East Japan Earthquake) [Net] [Bib]

About this page: