nkysdb: 共著者関連データベース

KAWAMOTO Satoshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KAWAMOTO Satoshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  4: KAWAMOTO Satoshi

  3: HIYAMA Yohei, NISHIMURA Takuya

  2: OHTA Yusaku, SASAKI Toshiyuki, SATO Yudai, YAHAGI Toshihiro, YUTSUDO Toru

  1: AMAGAI Tomomi, ENYA Syunji, FUJIWARA Midori, FUKUZAKI Yoshihiro, FURUYA Tomoaki, FURUYA Yukiko, HAYASHI Fumi, IKEDA Hisao, INUKAI Takaaki, ISHIMOTO Masayoshi, IWATA Masao, KAGEYAMA Isao, KAWAHARA Toshio, KIMURA Isao, KOARAI Mamoru, KOKADO Kensuke, KURIHARA Shinobu, MATSUMURA Shoichi, MIYAGAWA Kohei, MURAKAMI Makoto, NEMOTO Moriyuki, OHTAKI Mitsuo, OOMORI Syuichi, OZAWA Shinzaburo, SHIGEMATSU Hiromi, SHOUJI Yasushi, SUITO Hisashi, SUZUKI Akira, TANOUE Setsuo, TOBITA Mikio, TODORIKI Masaru, TOYOFUKU Takashi, TSUJI Hiromichi, TSUTSUMI Takashi, TSUZAWA Masaharu, UMESAWA Takeshi, UNE Hiroshi, YAMAGIWA Atsushi, YAMAGUCHI Kazunori, YAMAO Hiromi, YARAI Hiroshi, YOKOKAWA Masanori


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2008: Crustal deformation and a preliminary fault model of the 2007 Chuetsu oki earthquake observed by GPS, InSAR, and leveling [Net] [Bib]

  2011: Revision of Survey Results of Control Points after the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2016: First result from the GEONET real time analysis system (REGARD): the case of the 2016 Kumamoto earthquakes [Net] [Bib]

  2017: REGARD: A new GNSS based real time finite fault modeling system for GEONET [Net] [Bib]

About this page: